Protest przeciwko zabudowie otuliny OPN


Protest przeciwko zabudowie otuliny OPN: artykuł nr 1757

2006-01-05 12:50:55 Ekologia

My, miłośnicy i przyjaciele Ojcowskiego Parku Narodowego oraz jego przyrody, skupieni wokół Niezależnego Serwisu Internetowego "Ojcowski Park Narodowy" stanowczo protestujemy przeciwko projektowanym zmianom w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skała dopuszczającym budowę osiedla mieszkaniowego Cianowice-ogród oraz kampusu Akademii Ekonomicznej na terenie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zmiana dotyczy obszaru położonego w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dotychczas była to najmniej zagospodarowana część strefy ochronnej Parku, jego granica w tym rejonie wolna jest od jakiejkolwiek zabudowy. Grunty te użytkowane były rolniczo, bez prawa zabudowy. Po zaprzestaniu gospodarki rolnej część gruntów w ostatnich latach zarosła drzewami i krzewami, stając się miejscem bytowania sarny i dzika, łowiskami dla cennych gatunków ptaków drapieżnych: błotniaka zbożowego i łąkowego (gatunki wymienione w II załączniku do dyrektywy siedliskowej Rady Europy tj. gatunki których ochrona wymaga stworzenia obszarów chronionych). Ponieważ ptaki te obserwowane były tam w okresie lęgowym prawdopodobne jest ich gniazdowanie w tym rejonie. Występuje tam również - zagrożony wyginięciem w Polsce chomik europejski.

Budowa osiedla mieszkaniowego (a właściwie nowej miejscowości, bowiem liczba mieszkańców przekroczy liczbę mieszkańców pobliskich Smardzowic) oraz kampusu Akademii Ekonomicznej będzie miała katastrofalne skutki dla przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych Parku zamieszka kilkaset osób. Biorąc pod uwagę dodatkowo osoby odwiedzające mieszkańców osiedla, funkcjonowanie dużego obiektu handlowego i poprawę dostępności komunikacyjnej spowoduje to penetrację tego obszaru do poziomu porównywalnego z najbardziej uczęszczanymi szlakami turystycznymi.

Zwiększy się presja na teren Parku wyhodowanych w osiedlu obcych gatunków roślin (bardzo często gatunków inwazyjnych, wypierających gatunki rodzime), a także zwierząt trzymanych przez mieszkańców (psy, koty, gryzonie, gatunki egzotyczne) będących ogromnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt w Parku. Działania takie prowadzą do zastępowania gatunków rzadkich i chronionych gatunkami pospolitymi, co nie tylko wpłynie na wartość przyrodniczą Parku, ale także na jego wartość jako atrakcji turystycznej.

Można poprzeć protest przeciwko inwestycji w OPN - szczegóły: http://www.opn.most.org.pl/protest.htm

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii