Polskie Centrum Astrobiologii szuka życia we Wszechświecie


Polskie Centrum Astrobiologii szuka życia we Wszechświecie: artykuł nr 206

2005-01-03 21:30:37 Nauka w Polsce i na świecie

Polskie Centrum Astrobiologiczne - CASA* (Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics), czyli Centrum Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych (działające przy Uniwersytecie Szczecińskim jako centrum wirtualne) przekształciło się z końcem 2004 roku w realną placówkę naukową o charakterze międzyinstytucjonalnym.

ROZWÓJ ASTROBIOLOGII W POLSCE

"Idea powołania Centrum narodziła się we wrześniu 2003 roku z inicjatywy prof. Aleksandra Wolszczana, odkrywcy pierwszych planet poza naszym Układem Słonecznym" - podkreśla prof. Ewa Szuszkiewicz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, koordynator CASA* i reprezentant Polski w EANA (European Astrobiology Network Association).

"Impulsem dla rozwoju astrobiologii stały się, obok odkryć prof. Wolszczana, także osiągnięcia genetyki, wyjaśniające molekularne podstawy życia" - dodaje.

Centrum skupia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych m.in: astronomii, astrofizyki, biologii, medycyny, genetyki, paleobiologii, fizyki polimerów i makromolekuł.

"Celem CASA* jest prowadzenie i koordynowanie badań astrobiologicznych w Polsce.

Astrobiologia nie ogranicza się do problematyki życia pozaziemskiego. Zajmuje się również powstawaniem i ewolucją życia na Ziemi, stanowiącej jak dotąd jedyny znany przykład życia we Wszechświecie. Bez zrozumienia, jak powstało życie na Ziemi, nasze szanse znalezienia życia gdzie indziej nie są zbyt duże" - wyjaśniła prof. Szuszkiewicz.

MUTAGENNY WPŁYW PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO

Grudniowe spotkanie CASA* miało na celu wytyczenie kierunków dalszego rozwoju. Realizowany będzie np. projekt badawczy, dotyczący mutagennego wpływu promieniowania kosmicznego. Projekt ten został już opracowany przez grupę prof. Jana Lubińskiego z Pomorskiej Akademii Medycznej i prof. Franco Ferrari z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

"Jest to doskonały przykład na interdyscyplinarność astrobiologii. Lekarze wspólnie z fizykami pracują nad mechanizmem powstawania nowotworów i w konsekwencji nad możliwościami ratowania istnień ludzkich" - zaznaczyła prof. Szuszkiewicz.

CASA* jest również partnerem w projekcie "A European Training Network in the Origins of Life" innych europejskich ośrodków badań astrobiologicznych, stowarzyszonych w EANA (European Astrobiology Network Association).

POWSTANIE I EWOLUCJA ŻYCIA WE WSZECHŚWIECIE

Projekt ten został zgłoszony w kategorii Sieci Badawczo- Szkoleniowych Marii Curie VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. Celem naukowym projektu jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące powstania i ewolucji życia we Wszechświecie.

Realizacja tego typu badań pozwoli na wykształcenie w Europie dużej grupy młodych naukowców, posiadających umiejętności wykorzystania wiedzy i metod zaczerpniętych z kilku różnych dyscyplin naukowych.

CASA* bierze też udział w wytyczeniu głównych kierunków badawczych w dziedzinie powstawania gwiazd i planet, które będą realizowane w przyszłości przez EANA.

Centrum prowadzi nie tylko działalność naukową, ale również dydaktyczną i popularyzatorską. Na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzone są - jako jedyne w Polsce - wykłady z astrobiologii, w których uczestniczą studenci III roku fizyki.

PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert
http://www.nauakwpolsce.pap.pl/

3 stycznia 2005

reo

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie