Przemycanie roślin i zwierząt kończy się na ławach sądowych


Przemycanie roślin i zwierząt kończy się na ławach sądowych: artykuł nr 219

2005-01-07 07:00:00 Ochrona środowiska

WWF przygotował obszerny instruktaż dla sędziów i prokuratorów poświęcony stosowaniu prawa z zakresu regulacji obrotu gatunkami roślin i zwierząt zagrożonymi wyginięciem. Konieczność przygotowania tego instruktażu wyniknęła przede wszystkim z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wejścia w życie nowej Ustawy o ochronie przyrody. Publikacja WWF, wydana w ramach kampanii na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, stanowi kompendium wiedzy o obowiązującym od 1 maja 2004 r. prawie wspólnotowym i polskim.

Od 1 maja 2004 obowiązuje w Polsce szereg rozporządzeń wspólnotowych, dotyczących handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem. W myśl art. 249 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej są one aktami wiążącymi w całości oraz bezpośrednio stosowanymi. Do tych właśnie aktów prawnych odsyła i nawiązuje w swoich przepisach karnych nowa Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004, m.in. art. 128 Ustawy. Na mocy tego artykułu czyny naruszające odpowiednie przepisy prawa polskiego i wspólnotowego (np. przemyt okazów przez granicę UE) zakwalifikowane zostały w zdecydowanej większości do kategorii przestępstw i zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak wynika z opracowania „System odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia przeciwko gatunkom dzikiej fauny i flory zagrożonym wyginięciem”, koegzystencja krajowych i wspólnotowych aktów prawnych będzie mogła niekiedy rodzić w praktyce poważne problemy interpretacyjne, a ich rozstrzyganie wymagać będzie bardzo wnikliwej analizy tej rozbudowanej i skomplikowanej infrastruktury prawnej.

„Mamy nadzieję, że instruktaż, w którym zebrano i omówiono wszystkie akty prawne dotyczące obrotu gatunkami roślin i zwierząt zagrożonymi wyginięciem zwróci uwagę polskiego sądownictwa na ten problem i pozwoli na odpowiednie egzekwowanie przepisów” – mówi Marta Kaczyńska, jeden z autorów instruktażu.

Unia Europejska przywiązuje bardzo dużą wagę do zwalczania przestępczości przeciwko środowisku. Tematowi temu poświęconych zostało w 2003 r. wiele konferencji oraz liczących setki stron opracowań, przygotowanych zarówno przez państwa „Piętnastki” jak i przez kraje kandydujące1. Wśród głównych zagadnień problemowych prawno-karnej ochrony środowiska znalazł się właśnie rabunkowy obrót gatunkami ginącymi.

Instruktaż pt. „System odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia przeciwko gatunkom dzikiej fauny i flory zagrożonym wyginięciem” trafi w październiku do sędziów i prokuratorów na terenie całego kraju, natomiast dla wszystkich zainteresowanych dostępny jest na stronie: www.wwf.pl/publikacje

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Romanowicz
Specjalista ds. Kontroli Handlu Zagrożonymi Gatunkami
WWF Polska,
tel 849 84 69,
e-mail mromanowicz@wwf.pl

1http://europa.eu.int/comm/environment/crime/

Cały artykuł na stronie: http://www.wwf.pl/0501061004_newspl.php

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska