ZIELONI 2004 popierają propozycję polskiej 'Shadow List' Natury 2000


ZIELONI 2004 popierają propozycję polskiej 'Shadow List' Natury 2000: artykuł nr 288

2005-01-26 06:05:00 Ochrona środowiska

Zieloni 2004 popierają raport ekologicznych organizacji społecznych, krytycznie odnoszący się do rządowej propozycji sieci Natura 2000 oraz proponujący konieczne uzupełnienia jako polska "Shadow List" - lista propozycji obszarów do Natury 2000 nie ujętnych w oficjalnej propozycji rządu.

Natura 2000 to program opierający się na dwóch europejskich dyrektywach. Zawierają one listę gatunków oraz siedlisk, które są ważne dla zachowania europejskiej przyrody. Obowiązkiem państwa przystępującego do Unii Europejskiej jest wyznaczenie sieci obszarów, które umożliwią pełne zachowanie zasobów tych gatunków i siedlisk przez tworzenie obszarów Natura 2000 i prowadzenie tam takiej gospodarki, która umożliwi im przetrwanie.

Program Natura 2000 był tworzony jeszcze w starej Unii, gdzie przyroda jest przeksztacona i zniszczona w znacznie większym stopniu niż w Polsce. Oszacowano, że gdyby ściśle przestrzegać unijnych dyrektyw, niemal połowa obszaru Polski musiałaby stać się obszarem Natura 2000! Tymczasem propozycja naszego rządu przesłana do Komisji Europejskej to jedynie 3,7% obszaru Polski objętego specjalnymi obszarami ochrony siedlisk oraz 8% obszaru Polski objętego obszarami specjalnej ochrony ptaków (w niektórych przypadkach obszary te nakładają się). Jesteśmy przekonani, że jest to propozycja niewystarczająca, a więc Polska nie wywiązała się z unijnych dyrektyw.


Kryteria wyboru obszarów do rządowej propozycji nie są jasne, nie były też nigdy ogłoszone. Wybór dokonany przez Ministerstwo Środowiska był co prawda na kilka dni udostępniony "do konsultacji społecznej", jednak żadna z uwag licznie zgłaszanych przez organizacje społeczne nie została uwzględniona. Z pewnością uwzględniono za to sprzeciw Lasów Państwowych oraz odpowiedzialnego za regulację rzek Departamentu Gospodarki Wodnej Ministerstwa Środowiska - dlatego w propozycji obszarów ochrony siedlisk nie znalazły się miejsca kluczowe dla europejskiej przyrody - doliny i ujścia wielkich polskich rzek, liczne obszary górskie i puszczańskie. Pominięto jednak również obszary, które nie powinny budzić żadnych kontrowersji, w tym jedyne stanowiska endemicznych gatunków wprowadzonych na wniosek Polski do unijnych dyrektyw.


Tylko 36% gatunków i 26% siedlisk opisanych w europejskich dyrektywach przyrodniczych zostało ujętych w zadowalający sposób przez rządową propozycję. W niektórych przypadkach pominięto całość lub zdecydowaną większość polskich zasobów gatunku czy siedliska.


Optymalna propozycja zawarta w "Shadow List" stworzonej przez WWF Polska, Klub Przyrodników, PTOP Salamandra oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków obejmuje 9,4% obszaru Polski w siedliskowej części sieci oraz 15% powierzchni według dyrektywy ptasiej - tyle właśnie mamy w Polsce ostoi o randze międzynarodowej. Są wśród nich również tereny morskie. Objęcie ich opieką w postaci obszarów Natura 2000 jest konieczne dla zachowania bogactwa europejskiej przyrody. Oczekujemy, że Komisja Europejska weźmie pod uwagę pełną propozycję polskiego społeczeństwa oraz w skuteczny sposób wpłynie na Ministerstwo Środowiska w Polsce, zobowiązując nasz kraj do uzupełnienie projektu sieci. Ocalenie przyrodniczego bogactwa dla przyszłych pokoleń to bowiem konieczność międzynarodowa.

Rada Krajowa Zielonych 2004

www.zieloni2004.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska