Parki narodowe dobrze chronią przyrodę


Parki narodowe dobrze chronią przyrodę: artykuł nr 3019

2006-07-26 19:05:57 Ekologia

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania parków narodowych, służące ochronie zasobów przyrody. Stwierdziła jednak, że władze parków napotykają na wiele przeszkód prawnych i organizacyjnych. Kontrola w parkach była dość nietypowa, ponieważ jej celem było określenie, w jakim stopniu i przy jakich kosztach parki narodowe zajmują się ochroną zasobów naturalnych, a nie tak jak zwykle, wykazanie nieprawidłowości - mówi dyrektor delegatury NIK w Krakowie Jan Dziadoń.

Izba stwierdziła, że środki finansowe, które miały do dyspozycji władze parków, na ogół były wykorzystywane w sposób oszczędny i wydajny; niemniej stwierdzono też przypadki nieprawidłowego gospodarowania.

Większość pieniędzy pochodziła z budżetu państwa. W okresie objętym kontrolą, wysokość środków wahała się od 59,86 mln zł w 2001 r. do 52,82 mln zł w 2005 r. Dysponentem tych pieniędzy był minister środowiska, który - jak podkreśla NIK - nie określił algorytmu ich podziału dla poszczególnych parków narodowych, a przydzielana kwota zależała od uznania resortu środowiska oraz potrzeb zgłaszanych przez dane jednostki.

Według NIK, wysokość tych środków była jednak niewystarczająca dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania. "Środki wystarczały jedynie na utrzymanie administracji" - zaznacza Dziadoń.

Izba stwierdziła też, że parki narodowe wykorzystały znikomą część środków unijnych i funduszy przedakcesyjnych. W 2003 roku wykorzystano 260 tys. zł, a w 2004 roku 362 tys. zł - to stanowi 0,3 proc. przychodów wszystkich 23 parków.

Jak ocenia NIK, podstawową barierą w wykorzystaniu tych funduszy była zbyt wysoka dla polskich parków wartość projektów przyjmowanych do wsparcia finansowego, brak możliwości organizowania się w grupy parków dla realizacji wspólnych projektów oraz brak zabezpieczenia finansowego w postaci wkładu własnego.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii