Zabudowa polan białowieskich


Zabudowa polan białowieskich: artykuł nr 3346

2006-09-17 12:56:36 Ekologia

11 września br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża. Projekt zakłada wielką presję urbanistyczną na polany Puszczy Białowieskiej w tym polanę graniczącą z rezerwatem ścisłym BPN, co będzie miało niekorzystne skutki dla przyrody puszczy oraz chronione gatunki zasiedlające białowieskie polany.

Projekt będzie wyłożony od 11 września 2006 r. do 11 października 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2006 r. w siedzibie Kina "Żubr" o godz. 16:00
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białowieża w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2006r.
Więcej informacji http://www.bialowieza.bazagmin.pl/

Projektowi Studium w obecnej postaci sprzeciwia się m.in. Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego mająca poparcie Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz uczeni z białowieskich placówek naukowych. Zobacz opinie i stanowiska .
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku nie wyraził zgody jedynie na niektóre planowane w studium obiekty, pozostałe mają z jego strony przyzwolenie.

Apelujemy o udział społeczny w postępowaniu (wnoszenie uwag zgodnie z art. 11 ustawy), poparcie działań Dyrektora Parku oraz presję na Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku.
Od 15 września Podlaski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot będzie dysponował projektem zmiany studium.

Kontakt e-mail: podlasie@pracownia.org.pl, tel. 0600-053181.

Źródło: Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii