Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego: artykuł nr 36

2002-10-20 00:00:00 Szkoła

Nowoczesne metody nauczania. Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem. W ramach studiów podyplomowych, które realizowałem w bieżącym roku w Akademii Pedagogicznej przeszedłem cykl wykładów i ćwiczeń dotyczących nowoczesnych metod nauczania - metod aktywizujących. Znajomość tychże potwierdzają odpowiednie wpisy w indeksie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

1. Nowoczesne metody nauczania. Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem. W ramach studiów podyplomowych, które realizowałem w bieżącym roku w Akademii Pedagogicznej przeszedłem cykl wykładów i ćwiczeń dotyczących nowoczesnych metod nauczania - metod aktywizujących. Znajomość tychże potwierdzają odpowiednie wpisy w indeksie.

Wszystkie poznane metody aktywizujące (około 10) wykorzystałem w ramach swojej pracy w szkole w roku szkolnym 2000/01.

W bieżącym roku szkolnym dyrektor szkoły brał udział w lekcji chemii prowadzonej metodą badań laboratoryjnych: 'Otrzymywanie i właściwości tlenków'. Lekcja została oceniona wysoko.

W dniu 31 sierpnia 2000 wraz z kolegą W. Rybakiem - nauczycielem kontraktowym, zawarliśmy kontrakt koleżeński o nawiązaniu współpracy mającej na celu wszelką pomoc we właściwym odbyciu stażu .

Kontrakt obejmował:

1. pomoc w przygotowaniu planu rozwoju;

2. umożliwiał wzięcie udziału w lekcjach otwartych, m. in. na moich zajęciach z PO, które przeprowadziłem w czerwcu 2001. Lekcja została zarejestrowana wideofonicznie;

3. wspólne organizowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym - tu należy wymienić:

* jesienny rajd w Bieszczady "Wetlina 2000",

* jednodniowa lekcja historyczna dla uczniów klas II szkoły - Forty Przemyskie,

* organizacja imprezy szkolnej rozpoczynającej rok szkolny 2000/01 i inne.

1. pomoc w opracowaniu i realizacji tematyki do dyspozycji wychowawcy: wspólnie opracowaliśmy tematy GDDW, zostały przeanalizowane z klasami, odpowiednio skonsultowane z rodzicami uczniów i zrealizowane w roku szkolnym;

2. spotkania wsparciowe - takich spotkań polegających na dyskusji i rozważaniu problemów związanych ze stażem odbyliśmy ok. 20 - średnio dwa razy w miesiącu.

W czasie trwania studiów przygotowałem 20 scenariuszy nowoczesnych lekcji z PO. Wszystkie zostały zamieszczone na mojej stronie {www.CentrumEdukacji2002.hg.pl} i są do dyspozycji wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby z tych konspektów skorzystać.

Jednocześnie przygotowałem 20 zestawów testów do wybranych działów przysposobienia obronnego (zał. 6) i (również do wglądu na stronie www). Przewiduję, że materiały te znajdą się w formie książkowej.

Jedną z lekcji PO - lekcję otwartą - będącą korelacją kilku przedmiotów: wychowania obronnego, chemii, ochrony środowiska i geografii postanowiłem umieścić na dokumencie filmowym (zał. 7 - kaseta z filmem). Została ona umieszczona w bazie filmów Katedry Wychowania Obronnego u dra Ryszarda Wrońskiego.

Przygotowałem "Zbiór testów i zadań z chemii i geografii do matury 2002", które po przeprowadzonych badaniach i standaryzacji znalazły wydanie książkowe. Po ukończeniu kursu na egzaminatora Matury 2002 z chemii moje spojrzenia na test nabrało innej jakości. Stad wszystkie zadania mają charakter tych, które znajdą się na Nowej Maturze. Książka powstała przy udziale mojego przyjaciela z czasów studenckich, państwowego egzaminatora z geografii, mgr Dariusz Horodeckiego, który dołożył część zadań właśnie z geografii.

Do zakupu przez zamówienie internetowe

Na mojej stronie internetowej począwszy od lutego 2001 zamieszczałem zadania z chemii do poszczególnych, realizowanych w danym momencie działów z chemii. Moi uczniowie w ramach nauki pracy z internetem musieli wykazać się umiejętnością ściągnięcia tych zadań. Dalej musieli je przerobić aby liczyć na pozytywny wynik na lekcji powtórzeniowej i sprawdzianie. Wszystkie zadania miały charakter nowej matury.

Również w ramach zajęć przysposobienia obronnego moi uczniowie musieli wykazać się umiejętnością pracy z komputerem. Jeden raz w każdym semestrze każdy uczeń przygotowywał pracę kontrolną (tzw. projekt), która musiała być napisana na komputerze przy użyciu dowolnego edytora tekstu, miały znaleźć się odnośniki do treści zawartych w internecie w realizowanym projekcie. Całość następnie powinna była być przekazana na zaliczenie w formie pracy drukowanej jak też na dyskietce (zał. 10 - jedna z takich prac). Taka forma pracy kontrolnej, choć pracochłonna, ma bardzo wiele walorów podnoszących poziom wiedzy ucznia nie tylko z PO ale i informatyki. Dużą pomoc w tym względzie nieśli moi koledzy - informatycy, służąc radą i doświadczeniem.

Przeprowadziłem wraz z mgr Wojciechem Rybakiem pokazową lekcję w Bieszczadzkim Parku Narodowym, będącą korelacją między przedmiotową z chemii i PO, nt. "Badanie jakości wody terenu Bieszczadów w czasie marszu na orientację." (zał. 11). Tu, w czasie rajdu, po raz kolejny młodzież sama prowadziła badania chemiczno-fizyczne a jednocześnie poznawała podstawy terenoznawstwa.

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W bieżącym roku szkolnym ukończyłem różne formy doskonalenia.

Wszystkie zostały zebrane w Karcie dokumentowania kształcenia ustawicznego (zał. 12). Dodatkowo dołączam dyplomy i zaświadczenia z tychże form kształcenia (zał. 13a-d).

Na wyjątkowe podkreślenie zasługuje jednak fakt podjęcia i ukończenia studiów podyplomowych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Całkowity koszt studiów wraz z czesnym to ciężar prawie 6000 zł, który niestety sam musiałem ponieść. Jedynym wsparciem było dofinansowanie z Kuratorium Oświaty w wysokości 190 zł i otrzymany urlop szkoleniowy, który wykorzystałem w 50%. Ukończenie studiów dało mi jednak dodatkowe kwalifikacji i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu - wychowania obronnego.

Sprawozdanie z realizacji zadań sfery organizacyjnej planu rozwoju.

1. Reforma oświaty Fakt poprawnego sformułowania wniosku o rozpoczęcie stażu a dalej samodzielne opracowanie zatwierdzonego przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego świadczy o właściwym zrozumieniu aktów prawnych związanych z reformą jak też sensu samej reformy (zał. 14).

Aby lepiej przygotować się do stworzenia planu rozwoju oraz jego realizacji wziąłem udział w szkoleniu prowadzonym przez pracownika Kuratorium w Rzeszowie mgr Tomasza Żaka (zał. 12 i 13c).

Przez cały czas trwania stażu zbierałem odpowiednie dokumentu w celu zrealizowania zamierzeń dotyczących awansu zawodowego.

2. Współpraca ze strukturami samorządowymi.

Tuż po wyborach samorządowych, w których brałem udział rozpocząłem ścisłą współpracę z organem prowadzącym moją szkołę tj. Starostwem Powiatowym. Tuż po wybraniu zarządu powiatu zostałem poproszony o rozpoczęcie prac mających na celu realizacje zadań wynikających z reformy oświaty na terenie powiatu łańcuckiego. Odbyłem spotkanie w Warszawie m. in. Z panią wiceminister Ireną Dzierzgowską, opracowałem wstępną koncepcję organizacji sieci szkół na terenie powiatu. Współpracę oparłem również o Kuratora Oświaty w Rzeszowie, który dzielił się ze mną jako wówczas pełnomocnikiem Starosty, najświeższymi materiałami dotyczącymi reformy. Odbyłem kilka spotkań z wójtami gmin z powiatu łańcuckiego. W końcu brałem udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Komisji Oświaty przy Staroście a do dziś współpracuję z członkiem tej komisji i moim przyjacielem - radnym mgr Janem Magoniem (zał. 15).

Całość mojej działalności miała na celu przygotowanie dobrego gruntu dla przyszłego pełnomocnika ds. oświaty przy Staroście łańcuckim. Mam nadzieję, że moje działania miały wpływ na sprawne funkcjonowanie komórki związanej z oświatą w Starostwie - organie prowadzącym moja szkołę (zał. 16).

3. Organizowanie życia szkoły w dobie reformy oświaty.

W styczniu 2001 roku odbyłem szkolenie na EGZAMINATORA MATURY 2002 Z CHEMII uzyskując najpierw, po pozytywnie zdanym egzaminie, zaświadczenie o przeszkoleniu (zał. 17) a następnie zostałem wpisany do rejestru ministerialnego egzaminatorów pod numerem ................... w oryginalnym sprawozdaniu (zał. 18).

W swojej krótkiej bo 9-cio letniej karierze zawodowej byłem szefem kilku ważnych działających w szkole komisji lub zespołów. W bieżącym roku szkolnym ściśle współpracowałem z każdym z nich:

1. Zespół Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych (zał. 19);

2. Zespół Wychowawczy (zał. 20);

3. Zespół do układania planu pracy szkoły (zał. 21);

4. Zespół do układania podziału godzin (zał. 22). Od roku 1998 jestem przewodniczącym koła NSZZ nauczycielskiej "S" przy moim liceum. Obecnie w kole działa 9 nauczycieli. Koło współpracuje ściśle z MKK w Łańcucie.

W związku z 20-leciem "S" na terenie powiatu zostało zorganizowane szereg imprez. Jedną z nich był quiz wiedzy o "S", do którego przygotowałem pytania (zał. 23).

We wcześniejszych akapitach wspominałem o organizacji rajdów szkolnych i wyjazdowych lekcji przedmiotowych. Systematyzując, były to:

* jesienny rajd Wetlina 2000 połączony z pokazową lekcją z chemii i przysposobienia obronnego w Bieszczadzkim Parku Narodowym (zał. 24);

* lekcja historyczno - obronna w przemyskich Fortach dla młodzieży klas II (zał. 25);

* dwie wycieczki klasowe - Słowacki Raj - Dedinky; wyjazd został poprzedzony lekcją na temat Słowackiego Raju i wystawą fotograficzną z Dedinek (zał. 26). Szkoła organizowała w roku bieżącym kilka imprez o charakterze zabawowo - dyskotekowym. Miały one miejsce i budynku szkoły i w łańcuckim klubie Opera. Moja działalność poza sprawowaniem opieki wychowawczej sprowadzała się do społecznej ochrony imprezy i obiektu (zał. 27).

Na mojej stronie internetowej opublikowałem szereg materiałów dotyczących reformy oświaty na terenie Polski jak i naszego regionu. Publikacje te dotyczyły m. in. Nowej Matury, kursu na egzaminatorów i innych (zał. 28).

Sprawozdanie z realizacji zadań sfery wychowawczej planu rozwoju.

1. Opis i analiza przypadku

Podjąłem w roku bieżącym próbę rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjno - wychowawczych młodych ludzi z dzielnicy, której mieszkam. Wszedłem w kontakt z mgr resocjalizacji, p. Agnieszką Szmuc, we współpracy z którą powstały moje analizy przypadku:

Z wynikami analiz zapoznałem przewodniczącą Zespołu Wychowawców p. mgr Grażynę Rajchel, która zadeklarowała wykorzystanie wniosków płynących z moich badań w pracy pedagoga szkolnego, którego to funkcję pełni (zał. 31a).

2. Korelacja wychowania z dydaktyką.

1. Już we wrześniu 2000 podjąłem się jak co roku przeglądu losów absolwentów klasy IV biol-chem, którą uczyłem przez cztery lata. Moje badania miały kilka aspektów: wychowawczy - jak młodzi ludzie znaleźli się w nowym środowisku: studiów, pracy itd., dydaktycznym - ilu z moich uczniów postanowiła kontynuować edukację chemiczną. Otóż wszyscy uczniowie (28 osób) tej klasy dostali się na studia, z tego na dzienne 22 osoby. Przygodę z chemią kontynuuje 17 osób czyli ponad 60 %. Poziom pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli mierzy się ilością uczniów studiujących na elitarnych uczelniach. W przypadku nauczyciela chemii dokonać pomiaru jest dość łatwo: na Akademie Medyczne (wszystkie wydziały) dostało się 9 uczniów, na biotechnologię 2 uczniów, pozostali na różne kierunki związane z chemią (4) i biologią (2). Jest to moim skromnym zdaniem spory sukces (zał. 32).

2. Dużą wagę przyłożyłem do szkoleń rodziców uczniów, których jestem wychowawcą.

Wszystkie tematy wstępnie zostały uzgodnione z pedagogiem szkolnym, p. mgr Grażyną Rajchel, która również służyła swoja fachową wiedzą, radą, biblioteczką itd. (zał. 31b).

3. Po uzgodnieniu z rodzicami moich wychowanków wprowadziłem unowocześnienie sposobu usprawiedliwiania się. Zawarliśmy kontrakt, według którego uczniowie mają 7 dni na usprawiedliwienie nieobecności w szkole. Drugim punktem kontraktu było to, że pod nieobecność wychowawcy za wszelkie szeroko rozumiane sprawy klasowe odpowiadają nauczyciele - koordynatorzy (w naszym przypadku byli to mgr Jan Magoń i mgr Wojciech Rybak). Tylko oni mogli ucznia zwolnić z lekcji, usprawiedliwić itd. Ten sposób pracy wychowawczej sprawdził się. Sam pełniłem rolę koordynatora w klasie 2 e, której wychowawcą jest mgr Wojciech Rybak.

4. Klasa II f, której jestem wychowawcą brała czynny udział w życiu kulturalnym klasy, szkoły i regionu (zał. zbiorczy do całego punktu d), nr 35):

* zorganizowała apel na rozpoczęcie roku szkolnego;

* zorganizowała zabawę choinkowa dla dzieci pracowników szkoły;

* z klasy wywodził się Poczet Sztandarowy Szkoły, który godnie reprezentował liceum we wszystkich uroczystościach szkolnych, miejskich i ponadregionalnych;

* brała udział we wszystkich spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach i wszelkich imprezach o charakterze kulturalnym organizowanych przez szkołę jak też kino Sokół, Miejski Dom Kultury, Bibliotekę Miejską a także imprezach szkolnych organizowanych przez Szkolny Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna, p. mgr inż. Urszuli Czaczkowskiej: Dniu Samorządności, Dniu Patrona, dyskotekach: andrzejkowej, tzw. choince i innych;

* zorganizowała okolicznościowe imprezy klasowe: Walentynki, Opłatek, Dzień Kobiet, i inne;

* czynnie uczestniczyła w akcji Sprzątanie świata;

* przygotowywała szkolne Jasełka;

* uczennica Ewelina Bocho była redaktorem gazetki szkolnej Pod Lipą, która pod kierunkiem opiekuna pisma, p. mgr Ewy Ptak, publikowała bardzo ciekawe artykuły;

* spora część klasy należy do koła Caritas - wraz z opiekunem, p. mgr Alicją Pikor i księżmi katechetami brali udział w organizacji wielu przedsięwzięć o charakterze charytatywnym;

* uczniowie klasy brali udział w turniejach i zawodach sportowych organizowanych w szkole pod kierunkiem nauczyciela WF mgr W. Rybaka; kilku uczniów gra w okolicznych klubach sportowych; Adam Pondel od kilku lat trenujący karate brał udział w Mistrzostwach Europy zajmując 4 miejsce; jednocześnie wielu uczniów korzystało z możliwości ćwiczenia na siłowni szkolnej i w hali po zajęciach lekcyjnych w ramach SKS-ów.

1. W związku z trudną sytuacją materialną wielu rodziców a tym samym moich wychowanków, podejmowałem za zgodą dyrektora szkoły decyzje o zwolnieniu z opłat na Radę Szkoły. Takich decyzji podjąłem cztery (Bocho, Perkowska, Jaroń, Drabicka). Również z puli przysługujących zwolnień z opłaty na ubezpieczenie szkolne zwolniłem dwie osoby. Również dwie uczennice skorzystały z możliwości stypendialnych szkoły, tj. finansowania zakupu miesięcznych biletów komunikacji autobusowej.

Wszystkie decyzje wcześniej opiniowałem na forum klasy a decyzje spotykały się z ogólną aprobata. Również bardzo przychylnie do moich decyzji odnosili się rodzice.

Jako wychowawca starałem się być w ciągłym kontakcie z tymi rodzicami, których dzieci miały choroby przewlekłe (np. padaczka - p. Babiarz) jak też w trybie natychmiastowym reagować na wszelkie przejawy braku kultury osobistej. O wszystkich działaniach świadczą m. in. wpisy w odpowiednich rubrykach w dzienniku lekcyjnym (zał. 36).

2. Dużą wagę przykładałem do obserwacji mającej na celu rozpoznawanie sposobów i miejsca spędzania czasu wolnego przez moich wychowanków. Za zgodą (i przy sporadycznym udziale) dyrektora szkoły wspólnie z mgr W. Rybakiem zainicjowaliśmy działanie Szkolnej Sekcji Ochrony Ucznia (zał. 37).

Zadaniem SSOU było systematyczne kontrolowanie miejsc, w których uczniowie naszej szkoły (w tym mojej klasy) mogli być narażeni na kontakt z przejawami patologii. Z radością muszę przyznać, że nigdy nie musieliśmy interweniować w stosunku do uczniów mojej klasy. Nadmienić należy również, że patrole SSOU skutecznie zniechęcały młodzież szkoły do kontaktu z elementem patologicznym miasta, do przebywania w miejscach i towarzystwie osób uzależnionych, w końcu dyscyplinowały do nie przebywania na mieście po godzinie 22. Ten rodzaj działalności uważam za własną innowację wychowawcza, która odniosła spory sukces.

3. Wspólnie z klasą i za akceptacją rodziców przygotowałem tematy i zrealizowałem plan tematów godziny do dyspozycji wychowawcy (zał. 38). Uczniowie podzielili się parami tematami i na kolejnych lekcjach analizowali poszczególne problemy, dyskutowali, wyciągali często bardzo daleko idące wnioski. Taki sposób realizacji problemów nurtujących młodego człowieka uważam za najwłaściwszy.

1. Samorządność: samorząd klasowy szkołą charakterów.

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Klasowy liczył 4 osoby: przewodniczący, dwóch zastępców i skarbnik. Na spotkaniach sprowadzałem często rozmowę na taki tor, by młodzież zrozumiała wagę pracy w samorządzie. Mobilizowałem do szczególnie intensywnej pracy na rzecz klasy i szkoły.

Wskazałem na role przewodniczącej - Aldony Bąk - która stała się łącznikiem między klasą a Samorządem Szkolnym w celu polepszenia bezpośredniej współpracy. Zaowocowała ona uaktywnieniem twórczych działań i edukacji społecznej młodzieży SK przez współorganizację i udział w dużych imprezach szkolnych.

Młodzież z samorządu bardzo przejęła się ogromną odpowiedzialnością jaką nakłada ustawodawca wskazując na konieczność opiniowania pracy nauczycieli przez uczniów, właśnie tych z samorządu.

Sprawozdanie z realizacji zadań sfery osobistej planu rozwoju.

1. Promocja szkoły i kultury łańcuckiej. Bardzo ważnym zadaniem jakie postawiłem sobie w tym roku szkolnym było wykorzystanie moich możliwości wynikających z mojej pracy w rzeszowskim Radiu Centrum 89FM na stanowisku dziennikarza tego radia.

W każdą niedzielę prowadzę w Radiu swój autorski program pt.: Baza ludzi z ... mgły. Jest to audycja, która proponuje kulturę przez duże "K". Jest to trzygodzinne spotkanie z poezją, Krainą Łagodności. Często odbywają się spotkania z młodymi twórcami, prezentowane są wiersze młodych poetów, dokonania zespołów muzycznych a wszystko nastawione na promocję kultury Łańcuta i regionu podkarpackiego. W programie uczestniczyła Agnieszka Kontek, uczennica mojej klasy, która zaprezentowała swoje wiersze, swoją płytę prezentował łańcucki zespół country Kampania Country oraz rzeszowska grupa VIP (zał. 39).

Młodzież I LO w Łańcucie organizowała wraz z Caritasem i katechetami w roku bieżącym charytatywny koncert zespołu Houk. Patronat medialny podjęło za moim udziałem Radio Centrum. Dwaj uczniowie - organizatorzy zostali zaproszeni do studia do mojej audycji, gdzie opowiadali o celu koncertu a jednocześnie promowaliśmy kulturę łańcucką i naszą szkołę (zał. 40 - kaseta z audycją).

W ramach pracy dziennikarskiej zostałem akredytowany na 37 Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Tam poza wydarzeniami festiwalowymi nawiązałem kontakt z p. Grażyna Kulawik (m. in. wokalistką Wolnej Grupy Bukowina), która na co dzień pracuje w dziale promocji Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzięki tej współpracy jestem w stanie poinformować przez radio o wszelkich imprezach kulturalnych MN a dzięki wywieszaniu na tablicy ogłoszeń otrzymywanych pocztą elektroniczną informacji wielu uczniów mojej szkoły wraz z wychowawcami wzięło udział w reklamowanych wystawach (zał.41).

Od kilku już lat organizuje w szkole wieczorki poezji śpiewanej. Są to wieczorne spotkania, w których uczestniczy garstka młodzieży szkoły o duszy romantyka, kochających poezję śpiewaną (Stachura, Leśmian, Norwid, Ziemianin, Baran...) i rozmowy o poezji. Takie wieczorki w bieżącym roku szkolnym odbyły się 6 razy i uczestniczyła w nich głównie starsza część młodzieży - z klasy IV a (zał. 42).

Od dwóch lat nie pale papierosów. Uważam to za jedno swoich największych osiągnięć. Po kilkunastu latach z dymem tytoniowym i uzależnieniem, które niestety obserwowali moi uczniowie, zerwałem z nałogiem. Jednocześnie przez cały rok starałem się rozmawiać z osobami palącymi . Ufam, że rozmowy te wpłyną na postawę moich znajomych i pójdą moim śladem, rezygnując z nałogu a stając się krystalicznym przykładem dla swoich wychowanków (zał. 43).

Za duży swój sukces uważam zorganizowanie własnej strony internetowej o adresie:{http://www.CentrumEdukacji2002.hg.pl}. Od dwóch lat posiadam komercyjne konto internetowe (z rocznym abonamentem) na serwerze Kombudu o adresie: {diario@polnet.cc}

Jest to efekt sporej wiedzy z dziedziny tzw. informatyki użytkowej. Nie uważam jednak, aby posiadana wiedza była absolutna. Stąd mój udział w szkoleniach organizowanych przez naszych szkolnych informatyków (zał. 44).

Moja strona, którą zarejestrowałem na najpopularniejszych wyszukiwarkach, ma służyć dzieleniu się wiedzą i przemyśleniami z nauczycielami, niekoniecznie chemikami, z całej Polski. Ilość wejść na moją stronę (blisko 700 w ciągu czterech miesięcy działania strony, obecnie ok. 20 dziennie mimo rozpoczynających się wakacji), potwierdzają ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje. Prowadzę korespondencję drogą e-mailową z nauczycielami z całego kraju

Dariusz Witowski

opracowanie dla serwisu "PRZYRODA":Dariusz Witowski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół