Wycinka w Drawieńskim Parku Narodowym!


Wycinka w Drawieńskim Parku Narodowym!: artykuł nr 399

2005-03-08 19:24:42 Ochrona środowiska

Podpisując zarządzenie znoszące ścisłą ochronę, Minister Środowiska nie zasięgnął żadnych konsultacji społecznych, pominął też opinie ustawowych organów doradczych. Klub Przyrodników na stronie www.kp.org.pl publikuje swój list do ministra w tej sprawie. Szersze tło sprawy omówione zostało tu: pracownia.org.pl

Prosimy o wysyłanie do Ministra Środowiska listów z protestem przeciwko wycince starodrzewów na cennym obszarze. Oto wzór listu do Ministra:

Szanowny Panie

Pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec cięć wykonywanych w dotychczas ściśle chronionych 130-letnich drzewostanach sosnowych w Drawieńskim Parku Narodowym.

Niedawno zlikwidowana strefa ochrony ścisłej „Pustelnik” stanowiła unikatowy obiekt przyrodniczy, jeden z nielicznych tego typu na Pomorzu. Ochrona ścisła tego fragmentu lasu była jedyną szansą dla poznania przebiegu procesów sukcesji i regeneracji w drzewostanach sosnowych uwolnionych spod presji antropogenicznej.

W pracach nad planem ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego zakładano utrzymanie tej strefy, a nawet projektowano jej powiększenie o starodrzewy borowe otaczające jezioro Piaseczno Duże i o samo jezioro.

Podpisując zarządzenie znoszące ścisłą ochronę z teren uroczyska Pustelnik, nie uwzględnił Pan żadnych konsultacji społecznych oraz pominął zasięgnięcie opinii ustawowych organów doradczych.

Niemal natychmiast po wejściu w życie Pana zarządzenia, Drawieński Park Narodowy przystąpił do wykonywania intensywnych cięć przebudowy na dotychczas ściśle chronionym terenie, w ok. 130-letnim drzewostanie sosnowym w oddziale 72 leśnictwa Pustelnia.

W moim przekonaniu, ochrona ścisła - jakiej poddane jest zaledwie 20% powierzchni polskich parków narodowych, a zaledwie kilka procent powierzchni Drawieńskiego Parku Narodowego - ma olbrzymią wartość dla nauki i ochrony przyrody.

Nie widzę w ogóle żadnych powodów, by rezygnować z ochrony ścisłej uroczyska Pustelnik. Mając to na uwadze wyrażam swój stanowczy sprzeciw wobec cięć wykonywanych w dotychczas ściśle chronionych 130-letnich drzewostanach sosnowych w Drawieńskim Parku Narodowym.

Wnoszę także o dokonanie zmiany zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego oraz o powtórne przeanalizowanie i ewentualne zmiany zarządzeń dla pozostałych parków narodowych, tak by nie zawierały rozwiązań szkodliwych z punktu widzenia ochrony przyrody.

Z poważaniem

Podpis.....................................

Listy, faksy i e-maile prosimy wysyłać na adres: Minister Środowiska Jerzy Swatoń, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Fax: (22) 57 92 224, e-mail: Minister@mos.gov.pl

Oraz do wiadomości: Drawieński Park Narodowy, Tadeusz Kohut, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno Fax: (95) 768 2510, e-mail: dpn@dpn.pl

 

---------------
Źródło: Obywatel.org.pl; Klub Przyrodników

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska