Polsko-amerykański projekt badania flory karbońskiej


Polsko-amerykański projekt badania flory karbońskiej: artykuł nr 414

2005-03-11 17:34:01 Nauka w Polsce i na świecie

Ewolucja klimatu i wpływ tych zmian na rozwój roślinności w okresie karbońskim (330-300 milionów lat temu) jest tematem polsko- amerykańskiego projektu badawczego. Obejmuje on studia porównawcze flory karbońskiej z polskich zagłębi węglowych: Górnośląskiego i Lubelskiego oraz z Appallachów w USA. Idea wspólnych badań - z udziałem zespołów amerykańskich, polskich i czeskich paleobotaników i stratygrafów narodziła się w 1995 roku na 13 Kongresie Geologii Karbonu i Permu w Krakowie.

Z POMYSŁU W PROJEKT

"Po kilkuletnich przygotowaniach pomysł przekształcił się w projekt badawczy o nazwie +Roślinność tropikalna karbonu podczas wstępnych stadiów epoki lodowcowej. Międzykontynentalne porównanie rozwoju flory w czasie namuru+ - mówi kierownik polskiej części projektu dr inż. Albin Zdanowski z Górnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. http://www.pigog.com.pl/index.php?str=k2004&id=c01

W projekcie chodzi o zbadanie, jakie są możliwości wykorzystania do oceny współczesnych zmian klimatu analizy zmian florystycznych, które znalazły odzwierciedlenie w zmianach klimatycznych w bardzo odległej przeszłości Ziemi. Projekt nawiązuje do prac związanych z rekonstrukcją dawnych klimatów (w tym - do porównania ich z dobrze już rozpoznaną cyklicznością paleoklimatyczną neogenu i holocenu).

GORĄCO I WILGOTNO "Karbon to okres dziejów Ziemi, w czasie którego na kontynencie Euroameryki powstawały wielkie złoża węgla: Zagłębia Donieckie, Lubelskie, Górnośląskie, Rhury, Belgijskie, Angielskie i Appalaskie. Okres ten kojarzony jest przeważnie z bardzo wilgotnym klimatem tropikalnym" - mówi dr Zdanowski.

Jak wyjaśnia, woda jest czynnikiem konserwującym materię organiczną przed utlenieniem lub zbutwieniem. Zakonserwowane szczątki roślinne, w wyniku przemian biochemicznych i geochemicznych, są dzisiaj węglem.

"Na przełomie wczesnego i późnego karbonu zaznaczyły się wpływy zlodowaceń, które objęły południową część kontynentu Gondwany (Afryka, Australia, Dekan, Ameryka Południowa) i w efekcie zahamowały procesy torfotwórcze. Ich ślady, zwane tylitami, są udokumentowane m.in. w basenach karbońskich w Afryce" - informuje dr Zdanowski.

DOBRY MATERIAŁ PORÓWNAWCZY

Węglonośne osady karbońskie w Europie i Ameryce należą do najlepiej zbadanych pod względem geologicznym i paleobotanicznym. Stwarza to możliwość porównań w skali globalnej.

Badania taksonomiczne i stratygraficzne skamieniałości flory karbońskiej mają w Polsce wieloletnią tradycję i znaczące osiagnięcia.

"W ciągu ostatnich 40 lat prowadzono je głownie przy okazji rozpoznania złóż węgla. Jednym z efektów tych badań było zgromadzenie unikatowych zbiorów karbońskiej flory, które zostaną wykorzystane w realizowanym projekcie" - mówi dr Zdanowski.

"Z terenu Polski znamy ponad 300 gatunków karbońskich roślin - od drzewiastych sigilarii i lepidendronów, poprzez liczne gatunki roślin paprociolistnych, do przypominających powoje klinolistów" - przypomina.

PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert www.naukawpolsce.pap.pl

11 marca 2005

reo

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie