VII Sesja Forum Leśnego ONZ


VII Sesja Forum Leśnego ONZ: artykuł nr 4489

2007-04-25 05:00:13 Leśnictwo

Trwająca w Nowym Jorku VII Sesja Forum Leśnego ONZ stawia przed delegatami ambitne zadania. Główne cele dwutygodniowych obrad to: określenie zakresu Programu Pracy na lata 2008-2015, który zadecyduje o najważniejszych na arenie międzynarodowej działaniach na rzecz lasów oraz debata na temat regulacji prawnych, które w postaci niewiążącego prawnie instrumentu, mają zapewnić trwałe i zrównoważone użytkowanie wszystkich lasów na świecie.

Polska od lat bierze udział i wspiera działania ONZ, jako fundamentalnego forum współpracy na rzecz lasów, bez względu na różnice geograficzne i podziały administracyjne świata.

Agnieszka Bolesta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska RP, w plenarnym wystąpieniu podczas drugiego dnia obrad, zaprezentowała stanowisko Polski na specjalnej sesji inaugurującej przygotowania do Międzynarodowego Roku Lasu 2011 (Year of Forests 2011). Polska w pełni poparła nową inicjatywę ONZ, która ze względu na skalę oraz swój spektakularny charakter posłużyć ma wzrostowi świadomości społecznej na temat roli lasów w zachowaniu życia i trwałości naszej planety, dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Przywołane w wystąpieniu A. Bolesty światowe problemy postępującej degradacji środowiska przyrodniczego, zmiany powierzchni leśnej, która w skali roku maleje o 13 milionów hektarów, wymagają podjęcia natychmiastowych działań na globalnej arenie politycznej. Pozytywne doświadczenia Polski i udział naszego kraju w sukcesie trwałego zagospodarowania lasów europejskich, powinien zostać wykorzystany do promocji sposobu realizacji celów zrównoważonego rozwoju na innych kontynentach.

Informując uczestników obrad o organizowanej w tym roku, w Warszawie V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe MCPFE), minister Bolesta podkreśliła rolę Polski w kształtowaniu regionalnej polityki leśnej oraz możliwość wykorzystania tych doświadczeń na forum globalnym.

Zakres tematyczny Konferencji Warszawskiej został omówiony w zorganizowanej przez Polskę i Jednostkę Łącznikową MCPFE sesji towarzyszącej (tzw. side event).
A. Bolesta zaakcentowała rangę zbliżającego się w Warszawie spotkania ministrów z 46 państw europejskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz innych, znaczących na arenie międzynarodowej, organizacji. W przygotowywanej przez Polskę debacie, przywołane zostaną najbardziej aktualne społecznie problemy dotyczące roli lasów, m.in. w zapobieganiu i łagodzeniu zmian klimatycznych, promocji użytkowania drewna, jako odnawialnego surowca i nośnika energii, a także powiązań lasów z gospodarką wodną, w szczególności ich wpływu na jakość i ilość wody pitnej.

Konferencja Warszawska uwieńczy czteroletni okres przewodnictwa Polski w najważniejszym na naszym kontynencie międzynarodowym forum współpracy o lasach. Proces ten od 17 lat kształtuje główne kierunki polityki leśnej, a jego główne osiągnięcie to dobrowolne zobowiązania ministrów na rzecz trwałego zagospodarowania lasów, które zgodnie z oczekiwaniami rozpoczętych w Nowym Jorku obrad VII Sesji Forum Leśnego ONZ, powinno zostać uznane jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej wymownym akcentem inauguracji Międzynarodowego Roku Lasu 20011 stał się występ chóru dziecięcego (The young People's Chorus of New York City). Skierowany głosem dzieci apel w słowach piosenki pt. "Dajcie nam nadzieję", pozostanie wyzwaniem dla dwutygodniowych obrad.

Marta Gaworska
Jednostka Łącznikowa MCPFE

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa