Inicjatywa Technologiczna I IniTech - faza oceny wniosków rozpoczęta


Inicjatywa Technologiczna I IniTech - faza oceny wniosków rozpoczęta: artykuł nr 4573

2007-05-16 17:22:03 Biotechnologia

Do programu Inicjatywa Technologiczna wpłynęło 491 wniosków o dofinansowanie badań naukowych, zmierzających do wdrażania w Polsce wysokozaawansowanych technologii. Projekty będą teraz oceniane przez ekspertów. Do rozdysponowania jest 300 mln zł z budżetu MNiSW. Składanie wniosków odbywało się w marcu i kwietniu br. Najwięcej z nich dotyczy farmacji i informatyki - po 52, ponad 20 - inżynierii i chemii, po kilkanaście zaś dziedzin: biotechnologie, ekologia, energetyka, medycyna i telekomunikacja.

Około 34% pochodzi od przedsiębiorców, pozostałe wpłynęły z instytucji naukowo-badawczych i jednostek wspierających. Na 100% pokrycia kosztów mogą liczyć projekty o przełomowym znaczeniu, pochodzące z jednostek naukowo-badawczych. Badania przemysłowe będą dofinansowywane do 60% potrzebnych środków.

Selekcja projektów ma zająć do dwóch miesięcy. Kryteriami doboru ekspertów były doskonała znajomość danej tematyki i brak konfliktu interesów. Każdy z wniosków będzie oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów: naukowo-technicznego (pod względem wartości technicznej i merytorycznej) oraz biznesowego (według potencjału komercyjnego). Na podstawie ich rekomendacji, ostatecznym wyborem wniosków zajmie się kilkunastoosobowy interdyscyplinarny zespół, utworzony w MNiSW. W jego skład wchodzą: wykładowcy biznesowi, naukowcy z patentami, przedsiębiorcy i specjaliści giełdowi. Umowy z wnioskodawcami w sprawie realizacji, finansowania i rozliczania zadań objętych projektem, podpisze Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michał Seweryński.

Inicjatywa Technologiczna obejmuje dwie fazy – badawczą (faza A) i przygotowanie
do wdrożenia (faza B) - prototyp, weryfikacja badań, procedura patentowa itd. W ramach IniTech można również liczyć na dofinansowanie prac jednostek wspierających (centra rozwoju technologii, inkubatory przedsiębiorczości, firmy-brokerzy technologiczni),
które świadczą pomoc w przygotowaniu wniosków.

Zgłoszone projekty będą oceniane według formularzy. Co istotne, ekspert je oceniający będzie musiał podać uzasadnienie przyznanej punktacji. Podstawowym warunkiem kwalifikacji jest innowacyjność projektu i praktyczne wykorzystanie go w danej dziedzinie gospodarki. W fazie badań najwyżej punktowane są: nowoczesność rozwiązań i wartość naukowa, możliwość komercjalizacji wyników oraz udział przedsiębiorcy w finansowaniu projektu. W fazie wdrożeniowej najważniejsze będą: poparty badaniami potencjał ekonomiczny produktu oraz spodziewane przychody z jego wprowadzenia na rynek,
w porównaniu z kosztami. Dodatkowe kryteria to m.in.: zapotrzebowanie rynku, konkurencyjność w skali międzynarodowej, wpływ na rynek pracy oraz znaczenie
dla rozwoju regionalnego.

MNiSW planuje przeprowadzić drugą turę składania wniosków.

_____________________________________________

Inicjatywa Technologiczna I (IniTech) zakłada współpracę środowisk nauki i biznesu w celu budowania nowoczesnej gospodarki - nowych produktów i technologii - w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne. Celem jest też nadrobienie zapóźnienia Polski w dziedzinie Badania i Rozwój dzięki zwiększeniu liczby opatentowanych wynalazków i eksportowi produktów zaawansowanych technologicznie. Efektem będzie powstanie nowoczesnych przedsiębiorstw, dodatkowe dochody jednostek naukowych (z umów licencyjnych) oraz zwiększenie liczby wyspecjalizowanych miejsc pracy.
www.initech.nauka.gov.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Leszek Grabarczyk
Zastępca-Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki MNiSW tel. 0603 093 937

Paweł Mikusek
Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MNiSW tel. 0695 350 772

prof. Alberto Lozano
Punkt Kontaktowy IniTech, tel. 0697 613 301
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii