Kary za korzystanie ze środowiska


Kary za korzystanie ze środowiska: artykuł nr 4753

2007-07-16 10:43:23 Ekologia

Wpływy z kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska w 2006 r. wyniosły 5 mln zł, z czego 4,3 mln zł przekazano do funduszy ochrony środowiska. Do budżetu państwa trafiło 0,7 mln zł - poinformowało Ministerstwo Środowiska. Resort opublikował informację o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony w 2006 r.

Największe wpływy z tytułu opłat były w województwie śląskim (269,1 mln zł), mazowieckim (200,6 mln zł), dolnośląskim (175,6 mln zł) oraz wielkopolskim (155,2 mln zł). Najniższe wpływy uzyskało woj. podlaskie (19,8 mln zł).

Do 30 września 2001 r. kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska dotyczyły decyzji wydanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, podległe wojewodom. Ewidencję wpływów i egzekucji należności powierzono marszałkom. Od 1 października 2001 r., w związku z wejściem w życie Prawa ochrony środowiska, funkcję tę przejęły wojewódzkie inspektoraty.

W 2005 r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, poprzez zmianę ustawy o finansach publicznych. Wprowadzenie nowych przepisów spowodowało, że 20 proc. wpływów z kar, które były odprowadzane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na rachunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich funduszy, przekazano do budżetu państwa.

W 2006 roku wpływy do urzędów marszałkowskich z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.502,6 mln zł, co oznacza, że w porównaniu z 2005 r. wzrosły o 23,5 proc.

Na wielkość przychodów w ub.r. wpływ miały zmiany w zakresie terminu płatności za korzystanie ze środowiska. Znowelizowane w 2005 r. Prawo ochrony środowiska wprowadziło obowiązek uiszczania opłat dwa razy w roku, a nie jak było poprzednio - cztery. W roku 2005 brakowało wpłat z jednego kwartału, natomiast w roku 2006 sprawozdawczość obejmowała pełny rok. Stąd zachwiana proporcja między wpływami w 2005 i 2006 roku.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii