Leśnicy słowaccy i polscy spotkali się w Tuszymie


Leśnicy słowaccy i polscy spotkali się w Tuszymie: artykuł nr 4853

2007-07-26 16:06:52 Leśnictwo

Dwa dni 24-25 lipca trwały obrady dyrektorów słowackiego i polskiego leśnictwa odbywające się w ramach umowy międzyresortowej o współpracy w zakresie leśnictwa. Spotkanie o roboczym charakterze odbyło na terenie Nadleśnictwa Tuszyma (RDLP w Krośnie).

Ze strony polskiej obradom przewodniczyła Zofia Chrempińska, dyrektor Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Ministerstwie Środowiska. Delegacji słowackiej przewodził Marian Ondrejèak, dyrektor generalny Sekcji Leśnej Ministerstwa Rolnictwa Słowacji. Jednostki zarządzające lasami państwowymi obu krajów reprezentowali: Andrzej Matysiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych i Jozef Mindaš, dyrektor generalny Lasów Republiki Słowackiej, zaś sferę nauk leśnych: prof. Zbigniew Sierota z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie i prof. Július Novotný z Krajowego Centrum Leśnictwa Słowacji wraz z doc. Józefem Konŏpką, doradcą Ministra Rolnictwa Słowacji ds. Leśnictwa. Ze strony polskiej uczestniczyli również: Edward Lenart, zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Wójcik, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie, Stanisław Kowalewski, dyrektor RDLP w Krośnie, Jan Kosiorowski, dyrektor RDLP w Krakowie i Bogdan Gieburowski, zastępca dyrektora RDLP w Katowicach.

W pierwszej fazie spotkania przedstawiono informacje na temat organizacji i zakresu działań poszczególnych podmiotów zarządzających lasami w obydwu krajach. Strona słowacka zainteresowana była rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi, w jakich funkcjonuje obecnie leśnictwo w Polsce.
- Szczególnie chętnie zapoznamy się z polskim systemem sprzedaży drewna, który jest dziś w Europie uznawany jako bardzo przejrzysty i transparentny. – Stwierdził dyrektor Marian Ondrejèak. – Z uwagą też patrzymy na polskie sukcesy w naturalnej hodowli lasu.

Wśród prezentowanych tematów znalazła się propozycja leśników z RDLP w Katowicach dotycząca wspólnych działań na rzecz przebudowy zamierających drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim.

- Najprawdopodobniej dojdzie do powołania wspólnego polsko-słowackiego zespołu ds. koordynacji programów współpracy transgranicznej w obszarach dotkniętych klęską zamierania świerczyn w Beskidach. – Przewiduje dyrektor Zofia Chrempińska. - Pozwoliłoby to zdobywać środki unijne na wspólne przedsięwzięcia w tym zakresie.


Podczas wyjazdu terenowego: nadleśniczy Jurasz prezentuje odnowienia naturalne sosny

Całe popołudnie poświęcono na objazd terenowy w lasach Nadleśnictwa Tuszyma. Nadleśniczy Zygmunt Jurasz zapoznawał uczestników z naturalnymi metodami hodowli lasu i zwiększania retencyjności, prowadzonymi od kilkunastu lat na tym obszarze. Duże zainteresowanie wywołały też historyczno-kulturowe aspekty działań leśników, w tym m. in. prowadzone przez nadleśniczego historyczne dociekania dotyczące sukcesów leśnej partyzantki w rozwiązaniu tajemnicy niemieckich rakiet V-1 i V-2 w czasie wojny.

W drugim dniu obrad zaprezentowane zostały tematy współpracy praktyki z nauką leśną w obu krajach, kwestie komunikacji społecznej i edukacji przyrodniczo-leśnej oraz możliwości realizacji wspólnych projektów w rejonach przygranicznych z wykorzystaniem funduszy UE.
W podpisanym protokole znalazł się wniosek o powołanie grupy roboczej do spraw współpracy transgranicznej na lata 2007-20013 a także ustalenia dotyczące bieżącej współpracy, w tym m. in. wymiany informacji o pojawiających się zagrożeniach dla gospodarki leśnej, wzmocnienia współpracy leśnych instytutów badawczych obu krajów w zakresie wspólnych projektów naukowych oraz wizyt studyjnych leśników na poziomach regionalnych dyrekcji. Strony zobowiązały się także do nieodpłatnej wymiany wydawnictw fachowych.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w KrośnieTuszyma: pamiątkowe zdjęcie


Tuszyma: na sali obrad

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa