700 mln zł na podniesienie jakości studiów istotnych dla rozwoju gospodarki


700 mln zł na podniesienie jakości studiów istotnych dla rozwoju gospodarki: artykuł nr 48888

2010-08-13 12:31:30

Wzbogacenie i lepsza jakość oferty edukacyjnej uczelni w Polsce to główny cel trzech konkursów, których wyniki ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację najlepszych projektów przeznaczona jest łączna kwota 700 mln zł. To już trzecia edycja konkursów, w ramach których dystrybuowane są pieniądze na programy rozwojowe uczelni wypływające z ich wizji rozwoju oraz potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W tym roku, o środki finansowe ? oprócz szkół wyższych ? ubiegać się mogły również placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Środki dystrybuowane są w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane w ramach programu przewidują otwieranie i realizację nowych kierunków studiów i studiów doktoranckich, modyfikację programów na już istniejących, prowadzenie programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz dostosowywanie programów do potrzeb rynku pracy. W tym roku, w ramach wsparcia, uczelnie mają możliwość wdrażania technik i metod kształcenia na odległość.

W pierwszym konkursie położony został nacisk na projekty podnoszące kompetencje i kwalifikacje akademickiej kadry dydaktycznej poprzez udział w stażach, szkoleniach, wizyty studyjne czy też wsparcie stypendialne.

Nowością dla uczelni ubiegających się o dofinansowanie w drugim konkursie jest konieczność realizacji projektu w partnerstwie z potencjalnym pracodawcą. Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy odbywać się powinno, m.in. poprzez wsparcie istniejących akademickich biur karier, jak również dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy przy tworzeniu programów nauczania, czy zapewnieniu studentom staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

W tym roku, po raz pierwszy ministerstwo ogłosiło konkurs, w którym dofinansowane zostaną projekty, w ramach których uczelnie, placówki PAN i jednostki badawczo-rozwojowe, otwierać będą i realizować nowe kierunki studiów podyplomowych. W konkursie trzecim wsparciem objęte działania związane z rozszerzeniem oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej.

W ramach wszystkich trzech konkursów złożono łącznie 421 wniosków, pozytywnie oceniono 169 z nich. Pula środków pozwoliła na dofinansowanie 94 projektów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z