VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego


VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego: artykuł nr 5041

2007-09-22 10:26:44 Medycyna

W dniach od 24 -27 września br. w Krakowie w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywać się będzie VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Kongres organizowany jest pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, przy współudziale Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Organizacja Kongresu wsparta została finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodową Organizację Badania Mózgu (International Brain Research Organization – IBRO). Finansowo wsparło konferencje również wiele firm polskich i międzynarodowych produkujących aparaturę naukową i odczynniki niezbędne do badań układu nerwowego, a także krakowskie wydawnictwa.

W Kongresie uczestniczy 450 osób w przeważającej większości z Polski, ale są także uczeni z Europy i krajów poza europejskich (Anglia, Austria, Białoruś, Belgia, Brazylia, Kanada, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Iran, Włochy, Japonia, Litwa, Meksyk, Norwegia, Finlandia, USA). Wśród uczestników są zarówno uczeni zajmujący się badaniami podstawowymi układu nerwowego, jak i klinicyści oraz lekarze, którzy w swojej codziennej praktyce, wykorzystują wyniki badań tych pierwszych. Sporą grupę wśród uczestników stanowią ludzie młodzi (doktoranci, studenci ostatnich lat), którzy w większości po raz pierwszy będą publicznie prezentować wyniki swoich badań.

W programie Kongresu mamy 7 wykładów plenarnych, w większości prezentowanych przez znakomitych uczonych z zagranicy, 13 sympozjów tematycznych oraz 220 prezentacji w dwu sesjach plakatowych. Równolegle prowadzone będą 3 sympozja satelitarne. W tradycji naszych spotkań są konkursy dla młodych uczonych. Trzy najlepsze prace, wyróżnione przez specjalnie powołaną komisję konkursową, prezentowane będę w postaci 15-minutowego wykładu mówionego po wykładach plenarnych.

Program Kongresu obejmuje szeroko pojęte zagadnienia dotyczące układu nerwowego, zarówno jego części ośrodkowej jak i obwodowej. Omawiane będą najnowsze odkrycia fizjologii układu nerwowego i jego patologii, począwszy od pojedynczej komórki nerwowej przez sieci neuronowe aż do całego organizmu. Przedstawione zostaną też wyniki najnowszych badań, prowadzonych w kraju jak i zagranicą, zmierzające do naprawy chorego lub/czy uszkodzonego układu nerwowego.

Kongres 24 września w poniedziałek rozpocznie wykładem, o różnorodnych aspektach związków antydepresyjnych, profesor Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Wykład ten odbędzie się w ramach sesji poświeconej Jerzemu Konorskiemu, twórcy współczesnej polskiej szkoły neurobiologicznej, długoletniemu dyrektorowi Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN w Warszawie.

We wtorek 25 września plenarny wykład wygłosi profesor Helmut Kattenmann z Centrum Medycyny Molekularnej w Berlinie na temat komórek glejowych, będących drugim obok komórek nerwowych niesłychanie ważnym elementem budującym układ nerwowy.
Tego samego dnia przed południem odbywać się będą równolegle 3 sympozja tematyczne, które dotyczyć będą:
I - układu wzrokowego (Neurovision), zorganizowane w całości przez German Neuroscience Society
II - udziału mikrogleju w patologii mózgu
III - rytmów biologicznych i snu
W popołudniowym wykładzie plenarnym profesor Günther Schütz z Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem, będzie mówił o neuronach dopaminergicznych i chorobie Parkinsona.
Sympozja popołudniowe dotyczyć będą:
IV - mechanizmów plastyczności i rozwoju połączeń nerwowych w układach sensorycznych
V - zastosowania nowych algorytmów w neurofizjologii klinicznej
VI - molekularnych mechanizmów powstawania dendrytów i synaps komórek nerwowych

Środa 26 wrzesień, wykład plenarny wygłosi profesor Krzysztof Selmaj z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat stwardnienia rozsianego.
Sympozja przedpołudniowe dotyczyć będą:
VII - udziału białek endosomalnych w fizjologii i neuropatologii układu nerwowego
VIII - udziału cytokin w patologii i chorobach ośrodkowego układu nerwowego
IX - genetyki behawioralnej
W popołudniowym wykładzie plenarnym Rubenstein Jon L.R z Uniwersytetu Kalifornijskiego z San Francisco wygłosi wykład na temat podłoża genetycznego rozwoju kory mózgowej.
Sympozja popołudniowe dotyczyć będą:
X – udziału białek (Metaloproteinaz) w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego
XI – mechanizmów uzależnień od narkotyków
XII – neuroimmunologii w remielinizacji włókien nerwowych

Czwarte rano 27.09. plenarny wykład, wygłosi Richard Frackowiak z University College of Londyn na temat najnowszych metod obrazowania struktury i funkcji ludzkiego mózgu.
Sympozjum przedpołudniowe dotyczyć będzie:
XIII – plastyczności rdzenia kręgowego: od adaptacji do naprawy
Plenarny wykład popołudniowy wygłosi Richard Morris z Uniwersytetu w Edynburgu na temat neurobiologicznej teorii dotyczącej procesów pamięciowych w hipokampie.

Sympozja Satelitarne dotyczyć będą:
I – Klinicznych aspektów neuronauki
Sesja –I – Chorób naczyń mózgowych
Sesja – II – Perspektyw chorób neurodegenracyjnych

II – Nowych metod leczenia chorób występujących w połączeniach nerwowo -mięśniowych
Dodatkowo, a w zasadzie głównie największa ilość prezentacji naukowych przedstawiona zostania w dwu sesjach plakatowych w następujących tematach:

 • układy autonomiczne i niespecyficzne
 • sen i rytmy okołodobowe
 • neurogeneza
 • uczenie, pamięć i neuroplastyczność
 • układy motoryczne
 • neurobiologia komórek glejowych
 • neurochemia i neuroanatomia
 • układy sensoryczne
 • transmisja synaptyczna i pobudliwość
 • uzależnienia
 • neuropsychologia i obrazowanie mózgu ludzkiego
 • uszkodzenia rdzenia kręgowego i mógu
 • neurodegeneracja i choroby neurologiczne
 • neuroprotekcja
 • ból
 • stress i choroby psychiczneWarto dodać, iż na osiem odbytych do tej pory Kongresów Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, 2 odbyły się w Krakowie, a ten jest trzecim. Dwa lata, taki jest, bowiem cykl spotkań Polskich Uczonych zajmujących się układem nerwowym, również spotkanie odbyło się w Krakowie.

To nie przypadek, i nie tylko atrakcyjność naszego miasta jest powodem kolejnych spotkań w Krakowie. To także ocena i uznanie dla krakowskiego środowiska neurobiologów. Tradycje krakowskiej szkoły neurobiologii czy może precyzyjnej mówiąc używając coraz powszechniej stosowanego określenia, będącego tłumaczeniem angielskiego neuroscience, neuronauki, są duże i sięgają XIX wieku.

To tu w Krakowie przeszło sto lat temu, po raz pierwszy zarejestrowana została aktywność kory mózgowej. Dokonał tego Adolfa Beck, młody wówczas asystent Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego dyrektorem był znany fizjolog Napoleon Cybulski. Beck zaobserwował i zarejestrował elektryczną aktywność mózgu zwierząt przy użyciu niezwykle prymitywnych i ogromnych w porównaniu z dzisiaj stosowanymi, glinianych elektrod nasyconych roztworem chlorku sodu. Stwierdził także, że aktywność kory mózgowej królików i psów ulega zmianie (desynchronizacji) pod wpływem drażnienia sensorycznego. Były to pierwsze na świecie, niesłychanie ważne odkrycia, za które z pewnością należała się Nagroda Nobla. Tymi badaniami młody uczony Uniwersytetu Jagiellońskiego - Adolf Beck dał początek badaniom układu nerwowego nie tylko w kraju, ale na całym świecie.

Nie można także zapomnieć o Napoleonie Cybulskim, rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, odkrywcy roli adrenaliny w organizmie. Cybulski po raz pierwszy także użył kondensatora do stymulacji nerwów i analizował zmiany w pobudliwości mięśni.

W naszych spotkaniach pamiętamy o tych ważnych wydarzeniach i z dumą o nich mówimy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
8 Międzynarodowej Konferencji
Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego

Prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny