Jubileusz 30-lecia RDLP w Krośnie


Jubileusz 30-lecia RDLP w Krośnie: artykuł nr 5331

2008-01-16 12:55:28 Leśnictwo

W styczniu 2008 roku mija 30 lat od chwili utworzenia Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krośnie, jednostki działającej dziś jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Główne uroczystości rocznicowe powiązane z Dniem Lasu zaplanowano na 20 czerwca tego roku. Odbędą się one w Lutowiskach, na obiektach rekreacyjno-sportowych miejscowej gminy.

- Lutowiska to jedyna gmina w Polsce, w której leśnicy jako grupa zawodowa stanowią większość radnych, choćby ten jeden fakt zaświadcza o mnogości związków lokalnej społeczności z Lasami Państwowymi. – Uzasadnia wybór głównego organizatora obchodów Stanisław Kowalewski, dyrektor RDLP w Krośnie. – Poza tym Lutowiska organizują inną imprezę mającą leśny wymiar, mianowicie Dzień Żubra, co doskonale wpisuje się w kalendarz imprez związanych z Rokiem Żubra w Bieszczadach, który właśnie obchodzimy.

W ramach imprez rocznicowych przewidziano konferencję naukową poświęconą tematycznie ochronie żubra w Karpatach.

W maju tego roku ukaże się zarys monograficzny leśnych dziejów Podkarpacia autorstwa Kazimierza Wojewody.

- Ta książka ma już swoje życie; materiały do niej zaczęto gromadzić 7 lat temu – mówi autor. – Okazuje się, że leśne dzieje Podkarpacia to ogrom zdarzeń, faktów, liczb i źródeł, z których trzeba je pozyskać. Dla zwartości publikacji konieczna jest ich selekcja. Wierzę jednak, że będzie to książka rzetelnie dokumentująca nie tylko historię jednej instytucji, ale również tło historyczne, wpływające na życie lasu i działalność gospodarczą prowadzoną na jego obszarze.

Misję organizacji Okręgowego Zarządu LP w Krośnie powierzono w 1977 roku mgr inż. Januszowi Bieleckiemu, który był też pierwszym dyrektorem w latach 1978 – 1984. Jego zastępcami zostali mgr inż. Kazimierz Depczyk (1978 – 1979) a następnie mgr inz. Zdzisław Goleń (1980 – 1989) – ds. produkcji leśnej, mgr inż. Kazimierz Sołtys (1978 – 1986) – ds. technicznych, mgr inż. Stanisław Płaski (1978 – 1988) – ds. ekonomicznych, mgr inż. Alfred Sędłak (1979 – 1989) – ds. inwestycji, a głównym księgowym inż. Andrzej Matusik (1978 – 1984). Tej ekipie kierowniczej przypadło w udziale niełatwe zadanie przeprowadzenia okręgowego przedsiębiorstwa przez lata kryzysu gospodarczego i społeczno-politycznego, zakończonego protestem „Solidarności” i stanem wojennym. Nowej i ważnej w mieście instytucji przekazano w użytkowanie budynek motelu przy ulicy Bieszczadzkiej. Władze miejskie Krosna zaoferowały wówczas pracownikom zarządu 18 mieszkań.

W 1984 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora OZLP; powierzono je dr inż. Jerzemu Mączyńskiemu, który sprawował je do 1990r. W 1990 r. przez kilka miesięcy okręgowym zarządem w Krośnie jako p.o. dyrektora kierował mgr inż. Bogusław Famielec, z-ca dyr. ds. rozwoju (1989 – 1991), a od grudnia został powołany mgr inż. Tadeusz Łokaj, który kierował jednostką przez cały początkowy okres przekształceń ekonomicznych do 1998 r. W 1999 roku w Krośnie na fotelu dyrektora RDLP pojawiła się po raz pierwszy kobieta, mgr inż. Grażyna Zagrobelna. W grudniu 2001 r. dyrektorem został mgr inż. Jan Kraczek (do 2007 r.), jego zastępcami zaś (od 2002 r.): dotychczasowa główna księgowa - Krystyna Kiełtyka – ds. ekonomicznych i mgr inż. Wojciech Szepieciński, ds. gospodarki leśnej.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie skupia obecnie 27 nadleśnictw, zarządzających gruntami o powierzchni 418 123 ha, w tym 405 710 ha lasów. W jednostkach jej podległych zatrudnionych jest obecnie 1556 osób, zaś w 363 firmach świadczących usługi na rzecz nadleśnictw przy realizacji zadań gospodarczo-leśnych zatrudnionych jest kilka tysięcy pracowników.

Z 418 tysięcy ha, którymi zarządzają nadleśnictwa RDLP w Krosnie, aż 95% to obszary podlegające różnych formom ochrony przyrody. W szczególności to: 72 rezerwaty (pow. ponad 10 tys. ha), 8 parków krajobrazowych (185 tys. ha), 13 obszarów chronionego krajobrazu (pow. 193 tys. ha), 255 użytków ekologicznych, 309 pomników przyrody, 149 stref ochronnych wokół gniazd ptaków chronionych o łącznej powierzchni 11,7 tys. ha.

Europejski Program Natura 2000, jako koncepcja ochrony przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju objął Dyrektywą Ptasią tereny Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego, zaś Dyrektywą Siedliskową – Ostoję Magurską i Bieszczady. Łączna ich powierzchnia to 190 830 ha

Zadania z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa realizuje na naszym terenie m. in. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie”, powołany w 2001 roku. Poza tym w lasach Podkarpacia istnieje baza edukacyjna w postaci 58 ścieżek przyrodniczych, 4 ośrodków edukacji leśnej, 3 izb leśnych, 17 punktów edukacyjnych. Lasy Podkarpacia są ważnym czynnikiem decydującym o turystycznej atrakcyjności całego regionu. Na terenie lasów regionalnej dyrekcji wyznaczono 1600 km pieszych szlaków turystycznych a także 560 km rowerowych i 180 km – tras konnych.

Średni wiek drzewostanów wynosi 72 lata i jest najwyższy w Polsce. Nadleśnictwa obecnie sprzedają przeciętnie 1,65 mln m³ drewna rocznie, zabezpieczając potrzeby i stabilny rozwój firm drzewnych Podkarpacia, tworzących bardzo dynamicznie rozwijający się sektor, dający wiele miejsc pracy.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa