Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów - program KOLUMB


Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów - program KOLUMB: artykuł nr 5441

2008-02-19 08:17:16 Ciekawostki

Stypendia zagraniczne przyznawane są młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali jeszcze po doktoracie na długoterminowym stażu zagranicznym (dłuższym niż 6 miesięcy), aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata.

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy

  • posiadają stopień doktora,
  • nie przekroczyli 35. roku życia, (lub 37 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych),
  • w terminie składania wniosków (15 marca) będą zatrudnieni w szkole wyższej lub w innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
  • podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego).
    *Szczegółowe informacje dotyczące warunków, które muszą spełnić kandydaci, znajdują się w Regulaminie konkursu
     

Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka.

Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi od 2500 do 6000 euro miesięcznie (lub jej równowartość w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania stażu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.

Wnioski o stypendia w programie KOLUMB przyjmowane są do 15 marca.
Formularz wniosku
Wymagania dotyczące przygotowania wniosku


Rok 2008 jest okresem przejściowym dla programu KOLUMB. Będzie on w tym roku realizowany zarówno w dotychczasowej formule (stypendia na wyjazd do dowolnego ośrodka zagranicznego), jak też pojawią się w jego w ofercie stypendia do konkretnych ośrodków, z którymi Fundacja zawarła porozumienia. Porozumienia te dają laureatom konkursu dodatkowe korzyści przy realizacji stypendium w danym ośrodku.
Wykaz dodatkowych stypendiów:

Clare Hall (University of Cambridge) - Visiting Fellowship
Na mocy zawartego w 2007 r. porozumienia FNP z College of Clare Hall na Uniwersytecie w Cambridge, kandydaci aplikujący do Cambridge, którzy zakwalifikują się do programu KOLUMB i zostaną zaakceptowani przez komisję College, mogą otrzymać tzw. Visiting Fellowship. Stypendium takie trwa przeciętnie do 12 miesięcy.

NIH-FNP Research Career Transition Award Program
Począwszy od 2006 r., w oparciu o przygotowywane porozumienie FNP z National Institutes of Health (NIH) w USA, młodzi uczeni z Polski ze stopniem doktora mają możliwość odbycia stażu podoktorskiego w laboratoriach NIH (NIH-FNP Research Career Transition Award Program). Kandydaci zaakceptowani przez NIH mogą, biorąc udział w procedurze konkursowej programu KOLUMB, starać się o uzyskanie finansowania kosztów wyjazdu do Stanów oraz kosztów podróży (raz do roku) do ośrodka naukowego w Polsce.

Stypendia podoktorskie na Tajwanie
Od 2008 r. Fundacja oferuje młodym polskim badaczom stypendia podoktorskie w instytucjach naukowych na Tajwanie.
W ramach współpracy z National Science Council z Tajwanu, polscy naukowcy będą mogli, za pośrednictwem FNP, ubiegać się o staż na Tajwanie. Fundacja udostępnia listę ofert pracy w różnych tajwańskich instytucjach zainteresowanych współpracą z polskimi naukowcami. Młodzi doktorzy chętni do skorzystania z ofery powinni skontaktować się z wybranym przez siebie ośrodkiem i uzyskać wstępną akceptację swojej kandydatury w instytucji goszczącej. Po uzyskaniu takiej akceptacji kandydaci, biorąc udział w procedurze konkursowej programu KOLUMB, mają szansę na uzyskanie rocznego (z możliwością przedłużenia na drugi rok) stypendium finansującego ich pobyt na Tajwanie.
Szczegółowe informacje o stypendiach na Tajwanie:
Ms Cheng-Tung Tao
Program Director, Department of International Cooperation, National Science Council
21F, 106 Ho-Ping E. Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan
tel. (+886) 2 2737 7431, fax: (+886) 2 2737 7607,
e-mail: cttao@nsc.gov.tw

Dodatkowe stypendia w ramach programu KOLUMB w latach ubiegłych:

W latach 2004 - 2007, na mocy porozumienia między FNP a Polsko-Amerykańską Komisją ds. Nauki i Technologii, corocznie jedno ze stypendiów finansowane było z niewykorzystanych środków funduszu "Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II". Stypendium to, noszące imię Marii Skłodowskiej-Curie, przeznaczone było dla kandydata z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych na odbycie stażu w wyróżniającym się ośrodku naukowym w Stanach Zjednoczonych.

Do 2007 r. w programie obowiązywałą odrębna procedura ubiegania się o stypendia na prowadzenie badań naukowych w zakresie studiów nad problematyką polską w School of Slavonic and East European Studies University College London (SSEES) lub też badań związanych z problematyką europejską w European University Institute we Florencji. Wnioski o stypendia w tych ośrodkach rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
Wcześniej, w latach 1995-2004, stypendium w SSEES przyznawane było w ramach odrębnego programu i współfinansowane przez FNP, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Fundację M.Grabowskiego.
Więcej o programie

Laureaci programu KOLUMB po powrocie do kraju mogą ubiegać się o grant wspomagający dla stypendystów zagranicznych FNP, a także o subwencję w programie POWROTY/HOMING - na zasadach ogólnych.

Informacje o stypendiach u koordynatora programu,
Joanny Sterzyńskiej-Lindberg
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
tel. (0 22) 845-95-45,
e-mail: joanna.lindberg@fnp.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek