Plan działań ukierunkowany na rozwój agrobiotechnologii i biotechnologii przemysłowej


Plan działań ukierunkowany na rozwój agrobiotechnologii i biotechnologii przemysłowej: artykuł nr 5564

2008-03-27 20:40:21 Biotechnologia

Minister Barbara Kudrycka zatwierdziła plan działań, których celem jest rozwój agrobiotechnologii i biotechnologii przemysłowej. Autorami planu są członkowie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki. W jego przygotowaniu współuczestniczyli także: prof. Stefan Malepszy, członek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, grupa zaproszonych ekspertów oraz przedstawiciele Ministerstw: Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska.

Plan zostanie wykorzystany do opracowania programu wykonawczego rozwoju agrobiotechnologii i biotechnologii przemysłowej w Polsce - na okres od 5 do 7 lat. Stanowi on także uzupełnienie planu działań ukierunkowanego na rozwój biotechnologii medycznej.

Źródło: MNiSW

________________________________________
Plan działań zmierzających do rozwoju agrobiotechnologii i biotechnologii przemysłowej:

1. Działalność badawcza i rozwojowa, w tym strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych:
1.1. Agrobiotechnologia
1.1.1. Markery DNA cech produkcyjnych, funkcjonalnych i jakości surowców u roślin i zwierząt dla przyspieszenia postępu wiedzy w obszarze biologii.
1.1.2. Metody biotechnologiczne wykorzystujące podwojone haploidy i zaawansowane kultury tkankowe, mające na celu zwiększenie efektywności tworzenia nowych odmian roślin.

1.2. Biotechnologia przemysłowa
1.2.1. Unikatowe i ulepszone biokatalizatory, metabolity i mikroorganizmy nowej generacji jako niezbędne narzędzia w bioprocesach.
1.2.2. Produkcja biomateriałów i polimerów biodegradowalnych.
1.2.3. Zintegrowane biorafinerie - bioprocesy dla nowej generacji biopaliw ciekłych i gazowych oraz odzysku składników o wartości dodanej z produktów ubocznych i odpadów.

2. Działania systemowe (usprawniające):
2.1. Regulacje prawne, w tym:
2.1.1.Wdrożenie do polskich przepisów postanowień prawa Unii Europejskiej w obszarze dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych, mające na celu zharmonizowanie prawa krajowego z prawem unijnym.
2.1.2.Wprowadzenia do projektu ustawy, znanej pod nazwą "Prawo o GMO", zmian usuwających nadmierną restrykcyjność wobec podmiotów prowadzących badania naukowe w zakresie GMO oraz podmiotów gospodarczych wykorzystujących GMO.

2.2. Podjęcie działań legislacyjno-administracyjnych, w tym:
2.2.1. Uwzględnienie w pracach organów Rady Nauki definicji biotechnologii zaproponowanej przez Zespół i zaakceptowanej przez kierownictwo MNiSW.
2.2.2. Inspirowanie i wspieranie restrukturyzacji sektora gospodarki, zwanego „przemysłem nasiennym", będącego w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co winno sprzyjać wywołaniu efektów dwojakiego rodzaju: (1) poprawy bardzo niekorzystnych relacji finansowania badań i innowacji przez gospodarkę w ogóle, a w rolnictwie w szczególności, (2) zwiększenia wykorzystania agrobiotechnologii w rolnictwie. Wysokość obrotów tego przemysłu jest szacowana na ca. 1 mld zł rocznie, ale projekty celowe i rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w praktyce występują incydentalnie. Wynika to głównie ze struktury własności i finansowania parabudżetowego tej działalności.
2.2.3. Podjęcie działań na rzecz powołania struktury koordynującej krajową działalność B+R w dziedzinie biotechnologii.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii