Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: artykuł nr 5590

2008-04-04 11:51:03 Szkoła

W przyszły piątek, tj. 11 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania nowych nazw niektórym akademiom rolniczym - Dz. U. nr 52 poz. 300 z dn. 27 marca 2008 r. W związku z powyższym Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uzyskuje status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Z tym dniem zaczyna obowiązywać nowy herb, chorągiew i pieczęć Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które Senat AR zatwierdził na posiedzeniu 20 marca 2008 r.

Zmianę nazwy na Uniwersytet Rolniczy umożliwiły zapisy w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Ustawa mówi, że uczelnie spełniające wymagania określone w tym zapisie mają możliwość używania w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet” uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami określającymi profil uczelni. Nadanie nazwy „uniwersytet” jest uzależnione od posiadania przez uczelnię sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Akademia Rolnicza posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk rolniczych z zakresu: agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i żywienia, zootechniki
  • doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwo.

Zmiana nazwy Akademia Rolnicza na Uniwersytet Rolniczy została poparta uchwałą Senatu AR nr 34/2006 z 26 maja 2006 r. Dnia 19 września 2006 r. zostało przesłane pismo z Uczelni w tej sprawie do ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Michała Seweryńskiego.

5 lutego 2008 r., odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o nadaniu nazw niektórym akademiom rolniczym. 7 lutego 2008 r. Sejm uchwalił ustawę. Tekst ustawy został przekazany do Senatu RP i 6 marca 2008 r., Senat przyjął uchwaloną przez Sejm ustawę bez poprawek. 11 marca 2008 r., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym. Ustawa wchodzi w życie 11 kwietnia 2008 r.

Zmiany nazw uczelni wynikają z art. 255 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że do 20 czerwca 2010 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań określonych w art. 3 tej ustawy.

Akademia Rolnicza w Krakowie/Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół