Festyn z okazji Światowego Dnia Ziemi, 27 kwietnia Pole Mokotowskie w Warszawie - PROGRAM


Festyn z okazji Światowego Dnia Ziemi, 27 kwietnia Pole Mokotowskie w Warszawie - PROGRAM: artykuł nr 5670

2008-04-24 04:46:01 Ekologia

Przedstawiamy szczegóły festynu z okazji Światowego Dnia Ziemi w dniu 27 kwietnia na Polu Mokotowskim w Warszawie.

FESTYN 27 KWIETNIA 2008 r. godz. 10.00 – 22.00,
Pole Mokotowskie, Warszawa

Dzień Ziemi 2008

PREZENTACJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W obchodach Dnia Ziemi wezmą udział przedstawiciele kilku leśnych kompleksów promocyjnych z całej Polski. Przewiduje się, że w projekcie wezmą udział LKP „Puszcza Świętokrzyska”, LKP „Puszcza Kozienicka”, LKP „Bory Tucholskie”, LKP „Lasy Warszawskie”, prezentujące bogatą i rzeczową ofertę edukacyjną.

Leśne kompleksy promocyjne są miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, jako elementu zrównoważonego rozwoju. Ze względu na swoje wspaniałe walory przyrodnicze prowadzą na szeroką skalę edukację ekologiczną. Stale uzupełniane są sieci ścieżek przyrodniczo- leśnych, organizowane są konkursy, a także wystawy przyrodnicze rysunku i fotografii, ekspozycje starych narzędzi leśnych, przedmiotów związanych z zawodem leśnika. Opracowywane są programy zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz turystów indywidualnych z wykorzystaniem licznych ścieżek przyrodniczych, jak również podejmowane są liczne działania na rzecz popularyzacji rekreacji i turystyki przyrodniczej w regionie.

Na stoiskach przygotowanych przez przedstawicieli Lasów Państwowych umieszczone będą plansze informacyjne. Zaprezentowane zostaną eksponaty przedstawiające dno lasu – runo leśne, kłody, tropy zwierząt, nadwodne zbiorowiska roślinne − sylwetki drzew, owoce, nasiona, pędy. Wystawione będą gabloty z owadami (ważki, chrząszcze, chruściki i inne), tablice z ptakami wodnymi (nury, perkozy itp.) oraz ptakami nadwodnymi – brodzącymi (czaple, bocian biały, bocian czarny). Zawieszone zostaną również mapy rezerwatów i ścieżek dydaktycznych.
Leśne kompleksy promocyjne udostępnią materiały dydaktyczne: kolorowe foldery, atlasy, broszury itp. W ramach prezentacji przeprowadzone będą również liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Na stoiskach prezentacyjnych Lasów Państwowych promowane będą czasopisma i wydawnictwa o tematyce leśnej m.in. „Echa Leśne”.
Na stoisku Lasów Państwowych swoją działalność zaprezentuje również Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaprezentuje działania z zakresu poprawy warunków wodnych ekosystemów leśnych, realizowane przez Lasy Państwowe przy współudziale środków unijnych (projekt małej retencji w lasach). Przedstawi również program finansowania projektów ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych w latach 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”). Na stoisku odbędzie się konkurs wiedzy przyrodniczej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jest najstarszą z 17 dyrekcji wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zajmuje obszar województwa świętokrzyskiego, południowej części mazowieckiego oraz niewielkie fragmenty małopolskiego i łódzkiego.

Lasy rosną tu na obszarze ok. 462 tys. ha, z tego lasy państwowe stanowią 317 tys. ha. Średnia lesistość wynosi ok. 26%. W skład radomskiej dyrekcji wchodzą 23 nadleśnictwa, Zespół Składnic Lasów Państwowych oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku.
Nasze lasy zaliczają się do niezwykle cennych obszarów przyrodniczych w kraju. Ze względu na unikatowy charakter prawie 57% ich powierzchni objętych jest ochroną. Ponadto znajdują się tu 84 rezerwaty przyrody o powierzchni ponad 5 tys. ha i 509 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Na obszarze działania RDLP w Radomiu funkcjonuje Świętokrzyski Park Narodowy oraz 11 parków krajobrazowych.
Radomska dyrekcja to również jeden z największych pracodawców w regionie. W jednostkach RDLP w Radomiu znajduje zatrudnienie ponad 1200 osób. Ponadto szacuje się, że działalność usługowa na rzecz sektora leśnego i przemysłu drzewnego stwarza dodatkowo miejsca pracy dla ponad 6 tys.

Radomscy leśnicy profesjonalnie pielęgnują lasy, czego dowodem jest certyfikat FSC – Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu, otrzymany 1 kwietnia 2003 roku. Stanowi on zapewnienie, że prowadzona gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę zasobów leśnych. Dodatkowo świadczy o tym, że spełnione są specyficzne wymagania uwzględniające ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarki, jak również dokumentuje pochodzenie drewna na każdym etapie produkcji. RDLP w Radomiu jest głównym dostawcą surowca drzewnego w regionie. Przeciętna roczna wielkość pozyskania i sprzedaży drewna wynosi ok. 1,3 mln m3.

Na terenie RDLP w Radomiu funkcjonują dwa leśne kompleksy promocyjne: LKP „Puszcza Kozienicka” i LKP „Puszcza Świętokrzyska”. Priorytetowe są tu działania związane z edukacją ekologiczną, turystyką i rekreacją. Na szczególną uwagę zasługuje też Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Biskupa Jana Chrapka w Marculach. W jego skład wchodzi m.in. arboretum i izba przyrodniczo-leśna.
Warto wspomnieć, że każde nadleśnictwo w swojej działalności wiele miejsca poświęca edukacji przyrodniczo-leśnej. Na leśnych szlakach można odpoczywać i zdobywać wiedzę pod opieką doświadczonych leśników, którzy pomagają zgłębiać tajemnice natury oraz odkrywać uroki bliskiego kontaktu z przyrodą.

Wycieczki do lasu mogą też być cenną lekcją historii. W naszych lasach można napotkać wiele miejsc uświęconych krwią walczących o wolność i niepodległość Polski. Leśnicy na równi z ochroną przyrody pieczołowicie pielęgnują te miejsca. W dowód uznania Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka”
Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka” powstał 19 grudnia 1994 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce. Obejmuje powierzchnię 30 435 ha, z czego 29 342 ha to powierzchnia leśna. W jego skład wchodzą nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu:

Puszcza Kozienicka zachowała się do dzisiejszych czasów w niemal naturalnym stanie. Jej odwieczny majestat przywołują ponaddwustuletnie drzewa, występujące nie tylko w rezerwatach. Dominującym gatunkiem wśród drzew jest sosna pospolita. Warto poświecić jej więcej uwagi. Uważny obserwator może odnaleźć tu dwie ciekawe odmiany tego gatunku: formę kołnierzykowatą i guzowatą. Ponadto na leśnym szlaku można odnaleźć oba gatunki dębów (szypułkowy i bezszypułkowy), olszę czarną, jodłę i brzozę. Warto podkreślić, że przez Puszczę Kozienicką przebiega północna granica zasięgu jodły, a także buka, jaworu oraz wiązu górskiego.

Tereny Puszczy Kozienickiej były ulubionym terenem polowań Władysława Jagiełły. Powstałe wówczas dworki w Jedlni i Kozienicach były miejscami postojów króla i jego świty podczas podróży lub polowań. Na pamiątkę bijące w Puszczy źródełko nazwano „Królewskim Źródłem”. Legenda głosi, że właśnie tutaj król wielokrotnie gasił swoje pragnienie.

W ramach przygotowań do wojny z Krzyżakami w 1409 roku, w Puszczy odbywały się wielkie łowy, które miały zabezpieczyć zapas mięsa dla wojsk stojących u boku polskiego króla. Właśnie tutaj zbudowano słynny i niezwykle nowoczesny, jak na owe czasy, drewniany most łyżwowy. Dziś byłby nazwany pontonowym. Po moście tym, pod Czerwińskiem, wojska polskie przeprawiły się na prawy brzeg Wisły, dążąc pod Grunwald. Młodszy syn Jagiełły – Kazimierz Jagiellończyk, bardziej niż Jedlnię upodobał sobie Kozienice. Tu jego żona, królowa Elżbieta Rakuszanka (zwana „matką królów”), urodziła piątego syna, który w przyszłości jako Zygmunt I Stary był jednym z najdłużej panujących polskich monarchów.

Na terenie Puszczy funkcjonuje wiele obiektów wykorzystywanych w edukacji leśnej: Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku, Izba dydaktyczno-muzealna Puszczy Kozienickiej w Augustowie, Izba dydaktyczno-muzealna przy Nadleśnictwie Kozienice, Izba Edukacji Leśnej „Miodne” przy Nadleśnictwie Zwoleń i Szkółka leśna „Przejazd”. Jednym najczęściej odwiedzanych miejsc w Puszczy Kozienickiej jest ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła”. Na początku ścieżki oprócz parkingu przystosowanego na potrzeby autokarów i aut osobowych znajduje się rozległa polana z wiatami, ławami i miejscem na ognisko. Na około 500-metrowym odcinku trasa biegnie wzdłuż rzeki Zagożdżonki, po przygotowanych przez Nadleśnictwo Kozienice pomostach z drewna. Pozwalają one przebyć urokliwe, ale podmokłe tereny suchą nogą. Największą atrakcją jest tu taras widokowy, z którego można podziwiać przepiękną panoramę na rozlewiska meandrującej Zagożdżonki.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka” to doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji przyrodniczoleśnej oraz uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Od lat tutejsze nadleśnictwa oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej LP organizują liczne konkursy przyrodnicze i imprezy ekologiczne. Obecnie LKP „Puszcza Kozienicka” dysponuje obiektami dobrze służącymi zarówno celom edukacyjnym, jak i różnym formom rekreacji. Powstają kolejne szlaki i obiekty turystyczne. Mamy nadzieję, że ich przydatność zechcecie ocenić Państwo sami.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska”
Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska” powstał w 2004 roku. W całości leży na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Jest to wyjątkowo bogaty i cenny przyrodniczo obszar leżący na terenie nadleśnictw: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk oraz w części Nadleśnictwa Skarżysko. Jego łączna powierzchnia wynosi prawie 71 tys. ha.
LKP „Puszcza Świętokrzyska” stanowi otulinę Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Są to wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne ze znacznym udziałem drzewostanów naturalnych, zwłaszcza jodłowych i bukowych, z domieszką jaworu, modrzewia i graba. O ich wartości przyrodniczej świadczy fakt, że na tym terenie funkcjonuje 5 parków krajobrazowych i 21 rezerwatów przyrody.

Jedną z największych atrakcji przyrodniczych jest dąb „Bartek”. To monumentalne i wiekowe drzewo (jego wiek szacuje się na około 1000 lat), rośnie na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk. Nie mniej popularna jest jaskinia Raj, znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Kielce. Warto także wspomnieć o pomnikowych cisach z miejscowości Cisów, leżącej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łagów. Prawdziwymi przyrodniczymi perłami są rezerwaty „Ciechostowice” z populacją rodzimego modrzewia polskiego i „Świnia Góra” z unikatową roślinnością i naturalnymi puszczańskimi drzewostanami.

Na terenie LKP „Puszcza Świętokrzyska” znajduje się wiele miejsc pamięci. Można tu znaleźć ślady walk z czasów powstania styczniowego z 1863 roku. Najwięcej jest jednak mogił i pomników upamiętniających tragedie z okresu II wojny światowej. Najbardziej znane to Wykus – miejsce pobytu zgrupowania AK „Ponurego-Nurta” oraz mauzoleum w miejscowości Michniów, upamiętniające zbrodnię dokonaną przez hitlerowców.

Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe tego terenu warunkują dynamiczny rozwój bazy edukacyjno-turystycznej. Otwierane są kolejne ścieżki dydaktyczne i edukacyjne. W najciekawszych miejscach pojawiają się pomosty, kładki i tarasy widokowe, które bardzo uatrakcyjniają zajęcia prowadzone przez leśników. Ta forma edukacji cieszy się coraz większą popularnością. Podobnie jak turystyka leśna, rowerowa i piesza.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie”
Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP)
W Lasach Państwowych na terenie całej Polski tworzone są od 1994 roku tzw. leśne kompleksy promocyjne. Jest ich obecnie (2008 r.) dziewiętnaście, z tego dwa w regionie kujawsko-pomorskim: LKP „Bory Tucholskie” i LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”. Kompleksy promocyjne obejmują jedno, bądź kilka nadleśnictw. Odgrywają wiodącą rolę m.in. w zakresie promocji proekologicznej gospodarki leśnej, aktywnych form ochrony przyrody, badań naukowych i doświadczeń prowadzonych na potrzeby gospodarki leśnej oraz edukacji przyrodniczo-leśnej. Przedstawiciele społeczeństwa – nauki, oświaty, edukacji, ochrony przyrody, lokalnych samorządów – uczestniczą w procesie zarządzania lasami publicznymi. W tym celu tworzone są rady naukowo-społeczne LKP jako organy opiniodawcze i doradcze dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Leśne kompleksy promocyjne są konkretnym przykładem realizowania w praktyce założeń polityki leśnej państwa. Leśne Kompleksy Promocyjne to obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie” obejmuje południowo-wschodnią część regionu Borów Tucholskich, największego zwartego obszaru leśnego w naszym kraju. W skład kompleksu promocyjnego wchodzi pięć nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda, o łącznej powierzchni ponad 84 tys. ha.

Szata roślinna Borów Tucholskich, w tym leśna, podlegała przez ostatnie trzy stulecia przemianom antropogenicznym. W zagospodarowaniu lasów dominował schematyzm przejawiający się w powszechnym stosowaniu zrębów zupełnych i preferencji gatunków iglastych w odnowieniu lasu. Rezultatem tego są dominujące dzisiaj monokultury sosnowe podatne na szkody ze strony owadów, a także mała naturalna odporność na pożary i niektóre choroby grzybowe. Nie zmienia to faktu, że Bory pozostają jednym z piękniejszych i cenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce.

LKP „Bory Tucholskie” leży w III Krainie Przyrodniczo-Leśnej Wielkopolsko-Pomorskiej. W krajobrazie dominują formy polodowcowe z przeważającymi równinami. Rzeźbę terenu urozmaicają liczne jeziora, mocno zaznaczające się krawędzie dolin rzecznych oraz, na zachodzie i północy, niewielkie wydmy. Kompleks promocyjny jest położony w dorzeczu Wisły i jej dopływów: Brdy oraz Wdy. Klimat tego obszaru znajduje się pod słabym wpływem oceanicznym i należy do strefy środkowoeuropejskiej. Średni opad roczny wynosi 590 mm. Klimat charakteryzuje się chłodną i późną wiosną, krótkim latem, ciepłą jesienią i niezbyt długą zimą.

Na terenie LKP „Bory Tucholskie” występują wszystkie główne typy siedliskowe lasu właściwe dla obszarów nizinnych, jednak zdecydowanie przeważają siedliska borowe. Zajmują one prawie 94 proc. powierzchni kompleksu, w tym głównie bór świeży i bór mieszany świeży. Taki układ siedlisk przesądza o strukturze gatunkowej drzewostanów, w której prym wiedzie sosna zwyczajna zajmując ponad 95 proc. obszaru leśnego. Spośród innych gatunków zaznaczają swoją obecność: brzoza – 1,8 proc., dąb – 1,1 proc., olsza czarna – 1,0 proc. i świerk – 0,5 proc. udziału. Sosna tworzy monokultury z niewielką domieszką brzozy. Tylko w południowej części kompleksu, na żyźniejszych glebach, pojawiają się drzewostany mieszane z udziałem dębów szypułkowego i bezszypułkowego, rzadziej buka, świerka i brzozy. Tu również występuje bardziej obfita warstwa krzewiasta. Na uboższych siedliskach borowych bowiem ogranicza się zwykle do naturalnie występującego jałowca z domieszką brzozy i sztucznie wprowadzanymi: czeremchą, jarzębiną, dębem i bukiem. Roślinność dna lasu w borach sosnowych tworzą dywany mszyste urozmaicone płatami borówki czernicy i brusznicy.

Niemal cały obszar LKP „Bory Tucholskie” podlega ustawowym formom ochrony przyrody. Największe powierzchniowo są trzy parki krajobrazowe: Tucholski, Wdecki i Doliny Dolnej Wisły oraz trzy obszary chronionego krajobrazu: Śliwicki, Wschodni i Świecki. Najcenniejsze obiekty przyrodnicze są chronione w 18 rezerwatach przyrody o łącznej powierzchni blisko 2700 ha. Najbardziej znane spośród nich to: Dolina rzeki Brdy, Bagna nad Stązką, Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego, Jezioro Ciche, Jezioro Piaseczno, Cisy nad Czerską Strugą i Jeziorka Kozie.

Do głównych zagrożeń ekosystemów leśnych LKP „Bory Tucholskie” należą:
• pożary, którym sprzyja wysoki udział suchych siedlisk z jednowiekowymi drzewostanami sosnowymi,
• masowe pojawy (gradacje) szkodliwych owadów liściożernych, w tym głównie brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki i boreczników, niszczących aparat asymilacyjny drzew,
• choroby grzybowe powodowane przez hubę korzeni i opieńkę miodową głównie w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych,
• szkody wyrządzane w uprawach leśnych przez zwierzynę, zwłaszcza przez jelenie i sarny w miejscach, gdzie występują w nadmiernym zagęszczeniu.
Funkcje społeczne

Lasy LKP „Bory Tucholskie” oprócz funkcji ochronnych i produkcyjnych pełnią również powszechnie cenione i eksponowane funkcje społeczne, m.in. w turystyce, rekreacji i szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Sieć dróg, liczne szlaki turystyczne lądowe (piesze i rowerowe) i wodne (spływy kajakowe), ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty są coraz chętniej odwiedzane przez turystów i wczasowiczów odkrywających piękno regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Nadleśnictwa z LKP „Bory Tucholskie” przygotowały dla społeczeństwa atrakcyjną ofertę edukacyjną. W Woziwodzie funkcjonuje Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, a we wszystkich nadleśnictwach są wytyczone i zagospodarowane leśne ścieżki dydaktyczne.

Program, który będzie realizowany przez obsługę stoiska Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”, na Polu Mokotowskim w Warszawie, 27 kwietnia 2008 roku
Całodzienny konkurs wiedzy o lesie (losowanie pytań i symboliczne nagrody)
Konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczo-leśnej z atrakcyjnymi nagrodami
Rozpoznawanie nasion i szyszek drzew i krzewów leśnych
Mikrolas – od nasionka do sadzonki (pokazy mikrohodowli)
Co robi kornik w drzewie? – obrazy spod lupy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”
Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie” jest najmłodszym obszarem funkcjonalnym powołanym przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Utworzono go na terenie nadleśnictw Drewnica, Chojnów, Jabłonna i Celestynów. Na terenie kompleksu łączone są cele gospodarcze z ochroną ekosystemów, prowadzone są badania naukowe oraz promowana jest wielofunkcyjna gospodarka leśna. Lokalizacja LKP wynika również z ogromnego zapotrzebowania mieszkańców aglomeracji warszawskiej na wiedzę o lesie. Utworzony wokół Warszawy „Zielony pierścień” zapewnia miastu świeże powietrze, miejsca rekreacji jego mieszkańcom oraz propaguje edukację leśną. Na prowadzonych zajęciach edukacyjnych pokazujemy las, wspólnie poznajemy jego mieszkańców i przybliżamy trudną pracę leśników.

Pokaz 1
Tytuł: Leśnik gospodarzem lasu
Prezentowany temat: Jak jest prowadzona wielofunkcyjna gospodarka leśna
Forma pokazu:
interaktywny eksponat
Zwiedzający może się zapoznać z wybranymi narzędziami pracy leśników
prezentacja multimedialna
Zwiedzający ma możliwość zapoznania się z programem komputerowym symulującym zdarzenia w lesie i ich konsekwencje. Program ten pokazuje procesy zachodzące w drzewostanie, uwzględniając wpływ klimatu, czynników antropogenicznych.
wykład
Wyjaśnianie specyficznej terminologii leśnej, języka hermetycznej grupy zawodowej

W jaki sposób zaangażowany jest zwiedzający? Możliwość obejrzenia, dotknięcia i użycia wybranych narzędzi, eksponatów leśnych prezentowanych na wystawie

Pokaz 2
Tytuł: Od nasionka do drzewka czyli rozpoznaj drzewa i ich owoce, nasiona w ogrodzie dendrologicznym.
Prezentowany temat: Skąd się biorą drzewa, jakie są rodzime polskie drzewa, co to jest drewno.
Forma pokazu:
interaktywny eksponat
minikonkursy do rozwiązania samodzielnie przez zwiedzających
doświadczenia wykonywane przez osoby obsługujące stanowisko
W jaki sposób zaangażowany jest zwiedzający? Zwiedzający ma możliwość zagrania w grę od nasionka do drzewka, poznać przez dotykanie oraz oglądanie rodzime gatunki drzewa (liście, owoce, nasiona, fragmenty pni), zapoznać się z próbkami drewna oraz rozwiązać zadanie polegające na rozpoznaniu, z jakiego drewna zostały wykonane przedmioty domowego użytku.

Pokaz 3
Tytuł: Kogo spotykamy w lesie
Prezentowany temat: Wędrując przez las, napotykamy pozostawione odbicia kończyn zwierząt, czyli tropy, oraz rozliczne ślady ich życia.
Forma pokazu:
interaktywny eksponat
doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających
W jaki sposób zaangażowany jest zwiedzający? Zwiedzający za pomocą specjalnych szablonów w piasku wykonuje odcisk tropu zwierzęcia, następnie używając klucza, oznacza, kogo spotkał, ma możliwość obejrzenia i dotknięcia eksponatów będących śladami zwierząt

Pokaz 4
Tytuł: Las dostępny dla wszystkich
Prezentowany temat: Z lasu korzystają wszyscy, także osoby o obniżonej sprawności, w jaki sposób im to umożliwiamy?
Forma pokazu:
interaktywny eksponat
doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających
W jaki sposób zaangażowany jest zwiedzający? Zwiedzający może dotknąć, usłyszeć, powąchać, poczuć las, wykorzystując przedstawione eksponaty.

Pokaz 5
Tytuł: Klimat w potrzebie Prezentowany temat: Las podlega działaniom sił przyrody, jest surowcem energetycznym, czy Ty też zmieniasz klimat?.
Forma pokazu:
prezentacja
interaktywny eksponat
doświadczenia wykonywane samodzielnie przez zwiedzających
W jaki sposób zaangażowany jest zwiedzający? Zwiedzający może obejrzeć eksponaty: fotografie lasu po przejściu orkanu, schemat obiegu węgla, drewno surowcem energetycznym, możliwości pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez las.

AKCJA „I TY POSADŹ SWOJE DRZEWKO”
Akcja rozdawania sadzonek jest stałym punktem festynu Dnia Ziemi, ale forma tej Akcji po raz drugi polegać będzie na rozdawaniu sadzonek chętnym uczestnikom festynu Dnia Ziemi. Na Polu Mokotowskim będzie funkcjonować punkt wydawania drzewek, obsługiwany przez zawodowych leśników.
Wydawanie sadzonek w godz. 11.00 – 13.00 i 15.00 – 17.00
Do rozdania 10 000 sadzonek. Uwaga! Nie planujemy w tym roku zbiórki makulatury, szkła oraz baterii.

SEKTOR INFORMACYJNY
WIZJER RZĄDOWO – SAMORZĄDOWY – INSTYTUCJE DLA KLIMATU


Ministerstwo Środowiska - na stoisku można będzie zapoznać się z funkcjonowaniem tego urzędu, a zwłaszcza z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonymi przez MŚ. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w konkursach oraz zabawach edukacyjnych i wykazać się swoją wiedzą na temat ochrony powietrza i klimatu. Będzie można dowiedzieć się jakie działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu podejmuje administracja publiczna, a co może zrobić każdy z nas. Na stoisku Ministerstwa będą również prezentowały swoją działalność Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Centrum Informacji o Środowisku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na stoisku będą udzielanie informacje o działaniach Narodowego Funduszu, w tym: o warunkach udzielania pomocy finansowej, procedurach i kryteriach oceny przedsięwzięć. Przygotowane zostaną także foldery i broszury informacyjne dotyczące zasad finansowania przedsięwzięć prośrodowiskowych ze środków krajowych, a zwłaszcza przedsięwzięć służących ochronie powietrza. Można też będzie uzyskać informacje na temat osi priorytetowych obsługiwanych przez Narodowy Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym: IX osi priorytetowej -„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”:
• działanie 9.1 pn.: „Wysokosprawne wytwarzanie energii”
• działanie 9.2 pn.: „Efektywna dystrybucja energii”
• działanie 9.3 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Jednym z najważniejszych zadań Urzędu jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza. Edukacja ekologiczna jest prowadzona przez Urząd wielotorowo, również poprzez uczestnictwo, organizację oraz wsparcie przedsięwzięć, podnoszących poziom wiedzy ekologicznej. Obchody Światowego Dnia Ziemi, które już na stałe weszły do tradycyjnych działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, są jednym z takich przykładów. Na tegoroczne obchody Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, przygotował wystawę o tematyce ekologicznej ukazującą piękno mazowieckiej przyrody i krajobrazu (Pasaż Wiecha, ul. Chmielna). Na stoisku zaprezentuje materiały promujące Województwo Mazowieckie oraz atrakcje turystyczne regionu (np. zamki, pałace, dwory, hotele i zajazdy), w tym agroturystykę i różnorodne formy turystyki aktywnej. Dla dzieci i młodzieży przygotowano atrakcje z nagrodami.
Urząd m.st. Warszawy - tematem prezentacji przygotowanej przez Biuro Ochrony Środowiska tego Urzędu będzie „Klimat dla Recyklingu”. Zostaną zaprezentowane materiały informacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie m.st. Warszawy, jak również zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami.

WIZJER POZARZĄDOWY – PARTNER DLA KLIMATU
W sektorze pozarządowym zaprezentują swoje akcje i kampanie przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu:
Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki wystawi ciekawy baner na temat zmian klimatu, swoje wydawnictwa i ulotki. Młodzież i dzieci będą mogły uczestniczyć w zabawach manualnych przygotowanych przez Klub, związanych z klimatem.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przygotował bardzo interesującą i sugestywną wystawę „To jest PYCHA – 7 uczynków konsumenckich". Przedstawiony zostanie temat zrównoważonej konsumpcji czyli jak redukować negatywny wpływ na środowisko podczas codziennych zakupów. Jedną z atrakcji tego stoiska będzie szycie ze ścinków materiałów toreb na zakupy wielokrotnego użycia, oraz ich ozdabianie.

Światowy Fundusz Przyrody WWF - Eksperci tej organizacji postarają się wyjaśnić odwiedzającym problemy zmian klimatu, zaprezentują plakaty, ulotki oraz broszury informacyjne związane z tą tematyką. Ciekawą atrakcją tego stoiska będą przedmioty związane z odnawialnymi źródłami energii np. solarne ładowarki do telefonów, czy brykiety z wierzby energetycznej. Najmłodsi będą malowali ekologiczne obrazki, zaplanowany jest również pokaz latawców.
Liga Ochrony Przyrody - organizacja, która w 2008 r. obchodzi 80-lecie, przedstawi swoje dotychczasowe działania, w tym projekty mające wpływ na ochronę klimatu oraz najciekawsze publikacje.

WIZJER NAUKOWY - INSTYTUTY DLA KLIMATU
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Tegoroczne stoisko IMGW zlokalizowane będzie nad wodą. Główną atrakcją przygotowaną przez Instytut będzie ścieżka edukacyjna (ogródek meteorologiczny). Pracownicy Instytutu przygotowali dla dzieci i młodzieży jeszcze szereg innych atrakcji. Eksperci Instytutu opracowali również materiały i informacje dla wszystkich zainteresowanych klimatem, pogodą oraz działalnością samego IMGW.

Państwowy Instytut Geologiczny wraz z Muzeum Geologicznym PIG. Na stoisku dowiecie się jakie zmiany klimatu zaszły w ostatnim okresie geologicznym. Poznacie zwierzęta, które zamieszkiwały nasz kraj w czasie zlodowaceń i jak zmieniał się świat roślin. Na wystawie obejrzycie skamieniałe rośliny z dawnych epok i ogromne kości plejstoceńskich zwierząt epoki lodowcowej. Model lodowca pozwoli zapoznać się z formami morfologicznymi (ukształtowanie terenu) powstającymi podczas zlodowaceń i w trakcie topnienia lodowców. Na podstawie zdobytej wiedzy sami rozpoznacie osady polodowcowe w Warszawie i okolicach.

Czy znajdujemy się obecnie w schyłkowym okresie ocieplenia między kolejnymi zlodowaceniami? Czy wskazują na to cykle zmian z przeszłości? Czy klimat zmierza do globalnego ocieplenia będącego końcem naszej epoki lodowcowej?
Na te i inne pytania znajdziecie być może odpowiedź na naszym stoisku.

Stałą maskotka stoiska jest miniaturowy dilofozaur – drapieżny dinozaur, którego model rzeczywistych rozmiarów znajduje się w Muzeum Geologicznym PIG.
Dla dzieci i młodzieży konkursy i zabawy – dotyczące dawnych zwierząt – mamutów, nosorożców włochatych i wielu innych, skał i minerałów, środowiska w historii geologicznej Ziemi.

Instytut Ochrony Środowiska przygotował szereg posterów tematycznych, broszurek oraz publikacji Instytutu. Dla młodszych zabawy plastyczne: kolorowanie rysunków oraz układanie puzzli obrazkowych tematycznie związanych z klimatem. Na stoisku IOŚ dyżurować będą również przedstawiciele Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji – KASHUE.

Instytut Badawczy Leśnictwa przedstawi postery oraz publikacje na temat:
1) Plantacje energetyczne z wykorzystaniem Salix vinimalis (wierzby wiciowej) w Polsce i ich rola w ograniczaniu efektu cieplarnianego,
2) Rola gleb leśnych w wiązaniu CO2,
3) Każde drzewo ma znaczenie – pozytywny wpływ lasu na kształtowanie klimatu,
4) Udział zasobów drzewnych w wiązaniu węgla atmosferycznego.
5) Wpływ zmian klimatycznych na kształtowanie się zagrożenia pożarowego lasów w Polsce.
Odwiedzający stoisko otrzymają ulotki informacyjne nt. wymienionych zagadnień dotyczących ochrony klimatu.

Dla młodszego pokolenia będą przygotowane pakiety gier związanych z klimatem oraz zabawy edukacyjne na wolnym powietrzu (narty 4-osobowe, szczudła itp.). W konkursie pt. „Klimat i las – prawda czy fałsz?” trzeba będzie wykazać się wiedzą o przyrodzie i lesie, a próbując rozwikłać „Tajemnice drzew” każdy uczestnik konkursu otrzyma sadzonkę wierzby, która w pierwszym roku życia przyrasta aż 1 cm w ciągu doby!

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego zaprezentują swoją działalność i osiągnięcia ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony klimatu, w tym metod ograniczających ujemny wpływ rolnictwa na jakość powietrza atmosferycznego, wód i gleb. Przedstawione będą najnowsze wyniki badań dotyczące emisji gazów cieplarnianych do atmosfery ze źródeł rolniczych. Zapoznamy się również z zagadnieniami związanymi z zapobieganiem ekstremalnym zjawiskom klimatycznym (susze i powodzie), zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym renaturyzacją rzek, ochroną mokradeł i bagien oraz unieszkodliwianiem ścieków, osadów ściekowych i odpadów.
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska proponuje zapoznanie się z działalnością naukową Wydziału oraz przygotuje wystawę posterów edukacyjnych. Wzbudzić zainteresowanie odwiedzających może pokaz eksponatów obrazujących efekty oczyszczania ścieków.

Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studiów Ochrony Środowiska reprezentować będzie Koło Naukowe Studentów, którzy przygotowali plakaty i ulotki oraz gry edukacyjne dla dzieci. Prezentowana będzie również wystawa zwierząt egzotycznych z prywatnych kolekcji członków Koła.
Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego reprezentować będzie Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, który zaprezentuje swoją działalność, interesujący sprzęt naukowo-badawczy oraz tematyczne postery. Przygotowane będą zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży odwiedzającej stoisko.

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa zaprezentuje osiągnięcia pierwszego w Polsce Doświadczalnego Sadu Ekologicznego, w którym prowadzone są badania nad technologiami produkcji owoców metodami ekologicznymi. Przedstawione zostaną różne gatunki i odmiany roślin sadowniczych, zarówno drzew pestkowych, ziarnkowych, jak i roślin jagodowych, możliwych do uprawy ekologicznej. Na stoisku będą rozdawane ulotki dotyczące sadownictwa ekologicznego oraz będzie możliwość uzyskania porady z zakresu ekologicznej uprawy drzew i krzewów owocowych.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zaprezentuje swoją historię i dorobek oraz najciekawsze prace projektowe studentów wydziału architektury.
Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania podobnie jak i inne uczelnie zapozna zainteresowanych z osiągnięciami Uczelni, jej kadrą naukową oraz najciekawszymi publikacjami.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawi szereg konkursów, zabaw plastycznych, w tym kilka projektów skierowanych głównie do młodego pokolenia m.in.: 1. „Wielki powrót papieru”, gdzie uczestnicy dowiedzą się jak powstaje papier i sami będą mogli wykonać papier czerpany, 2. „Czy mój dom jest ekologiczny?”. Tutaj uczestnicy przygotują w formie plakatu projekt „eko-domu”, 3. „Z wózkiem przez hipermarket” pomysł na przemyślane zakupy, w tym poznanie ekoznaków, zakup i pomalowanie ekotoreb. 4. „Ja w lesie” uczestnicy warsztatu poznają podstawowe zasady zachowania się w lesie. Zostanie również przygotowane minilaboratorium składające się m.in. z podstawowej aparatury do pomiaru pH wody, jej mętności, wirówki laboratoryjnej, okazów mikroskopowych tkanek roślin i zwierząt. Liczne konkursy, gry i zabawy plastyczne dla dzieci związane tematycznie z ochroną środowiska.

Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej promuje szerokie wykorzystanie niezawodnego i ekonomicznego źródła energii, jakim jest fotowoltaiczna energia słoneczna (PV). Przedstawione zostaną zastosowania słonecznej energii elektrycznej - fotowoltaiki. Prezentacja będzie obejmowała elementy systemów fotowoltaicznych (w tym różne typy modułów fotowoltaicznych), model kolejki elektrycznej zasilanej energia słoneczną, idee zastosowanie fotowoltaiki w domach oraz szereg gadżetów wykorzystujących słoneczną energię elektryczną. Pokaz będzie uzupełniony o multimedialną prezentację dotyczącą produkcji modułów fotowoltaicznych.
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa będzie promowało ofertę edukacyjną Muzeum, w tym lekcje „Parki Narodowe Polski i żyjące w nich zagrożone gatunki zwierząt” oraz publikację „Flora i fauna Łazienek. Przewodnik po wybranych gatunkach”. Na stoisku odbędą się warsztaty orgiami dla odwiedzających stoisko.

WIZJER PROBLEMOWY
Punkt Programu przedstawiający najważniejsze zagadnienia PROTOKÓŁU Z KIOTO.
W ramach sektora poświęconego problematyce zrównoważonego transportu Stowarzyszenie Zielone Mazowsze przedstawi działalność rowerowego społeczeństwa obywatelskiego, w tym Warszawskiej Masy Krytycznej, ogłosi konkurs z nagrodami i przybliży problemy niezmotoryzowanych w wielkim mieście.
Na stoisku Ministerstwa Środowiska będzie można dowiedzieć się o prowadzonej co roku Kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu”, a także otrzymać materiały z zakresu transportu przyjaznego środowisku.
Ekspozycja przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) poświęcona będzie alternatywnym źródłom energii. Będzie to pokaz przyjaznych środowisku technologii pozyskiwania energii. Wśród eksponatów znajdzie się kuchnia słoneczna, kolektor słoneczny oraz demonstracyjny system fotowoltaicznego zasilania komputerów. Rozdawany będzie poradnik wykorzystania energii słonecznej oraz broszury informacyjne promujące lokalne kampanie na rzecz energetyki słonecznej i krajową kampanię Związku Powiatów Polskich "Zdrowa Energia 2008+".
Zostanie przygotowana akcja informacyjna „Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2” przygotowana przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji –KASHUE (przedstawiciele tej instytucji będą dyżurować na stoisku Instytutu Ochrony Środowiska);
Lasy Państwowe przedstawią w tym wizjerze rolę lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla, która ma istotny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Wiązanie węgla w naszych lasach odpowiada redukcji dziesiątej części krajowej emisji CO2, dlatego ogromnie ważne jest zachowanie dobrej kondycji polskich lasów. W latach 2008-2013, przy współudziale środków Unii Europejskiej będą realizowane w Lasach Państwowych projekty poświęcone m.in. małej retencji wody i przywracaniu wartości przyrodniczej obszarom zdegradowanym. Zostaną one przedstawione na stoisku Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zlokalizowanym obok stoiska Lasów Państwowych. Centrum przedstawi również program finansowania projektów ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych w latach 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”). Na stoisku odbędzie się konkurs wiedzy przyrodniczej. Elementem ekspozycji będzie makieta przedstawiająca prace nad małą retencją.

PREZENTACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Podczas tegorocznego festynu zaprezentuje swoją działalność 30 organizacji pozarządowych, które przedstawią swoje projekty związane przede wszystkim z ochroną klimatu, ale też z ochroną zwierząt oraz ochroną zdrowia i opieką nad osobami niepełnosprawnymi.
Centrum Ochrony Mokradeł zajmujące się czynną ochroną ekosystemów terenów podmokłych zaprezentuje swoje publikacje i zorganizuje konkursy dla dzieci.
Fundacja Nasza Ziemia przedstawi projekty związane z ochroną klimatu np. kampanię „Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj. Świeć przykładem”. Można będzie zapoznać się z wydawnictwami Fundacji oraz wziąć udział w licznych konkursach.
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystej Produkcji” przedstawi własne wydawnictwa i projekty, przygotowane w myśl hasła „Zarządzanie środowiskiem – zacznij od swojego gospodarstwa - oszczędzaj wodę, energię, minimalizuj odpady”.
Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej - będzie promowało ekologiczny transport szynowy. Na stoisku – przy charakterystycznym słupku przystankowym, odbywać się będą konkursy, gry i zabawy dla dzieci.
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian przedstawi kampanię edukacyjną skierowaną przeciwko kłusowniczemu odłowowi ptaków drapieżnych, połączoną z pokazami żywych ptaków na tle urządzeń kłusowniczych oraz kampanię edukacyjną „Ptaki w budynkach”.
Warszawska Grupa Lokalna Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – przez lunetę będzie tu można obserwować ptaki żyjące w parku Pole Mokotowskie, wziąć udział w konkursie na temat ptaków spotykanych wiosną oraz zapoznać się z wydawnictwami OTOP.
Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian wraz z organizacją „Republika Ściborska” (Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im św. Franciszka z Asyżu) i rozgłośnią internetową Etnoradio zapraszają do wioski indiańskiej, gdzie odbędą się pokazy materialnej kultury tubylczych Amerykanów, m.in. warsztaty rękodzieła, warsztaty plastyczne dla dzieci, pokazane będą psy zaprzęgowe Indian oraz instrumenty wykonane z gliny i pojemników na wodę. Na Polu Mokotowskim zostanie zorganizowany tradycyjny marsz na rzecz Matki Ziemi oraz pokaz tradycyjnych tańców indiańskich.

Organizacje działające na rzecz ochrony praw zwierząt, przygotowały bogatą ofertę dla dzieci (konkursy, gry, zabawy, loterie) wraz z pokazami wybranych zwierząt dla których poszukiwani są nowi opiekunowie.

SEKTOR PREZENTACYJNY
PREZENTACJA 23 POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

Już po raz szósty w ogólnopolskich obchodach Dnia Ziemi wezmą udział polskie parki narodowe. 23 parkowe prezentacje rozmieszczone zostaną na południowo-zachodnim skraju pola mokotowskiego. Tym razem stoiska pogrupowane będą pod względem charakteru: parki górskie, rzeczne, jeziorne, leśne i nadmorskie.
Parki górskie:
Babiogórski PN, Bieszczadzki PN, Gorczański PN, PN Gór Stołowych, Karkonoski PN, Magurski PN, Ojcowski PN, Pieniński PN, Świętokrzyski PN, Tatrzański PN
Parki rzeczne:
Biebrzański PN, Narwiański PN, PN „Ujście Warty”
Parki jeziorne:
PN „Bory Tucholskie”, Poleski PN, Wielkopolski PN, Wigierski PN,
Parki leśne:
Białowieski PN, Drawieński PN, Kampinoski PN, Roztoczański PN
Parki nadmorskie:
Słowiński PN, Woliński PN

W ramach otrzymanego stoiska każdy park narodowy według własnej inwencji przedstawi swoją, specjalnie na tę okazję opracowaną prezentację. W ramach prezentacji każdy z parków przedstawi problemy, z którymi borykają się w związku z postępującym ociepleniem klimatu (powodzie, susze i pożary, wichury).
Na poszczególne ekspozycje złożą się mapy, plansze, fotografie i okazy naturalne. Ich aranżacja nawiązywać będzie do typowych dla danego terenu obszarów rzeczno- bagiennych, górskich, leśnych oraz śródlądowych elementów krajobrazu. Prezentację wszystkich parków łączyć będzie gra edukacyjna przygotowana dla uczestników.
Do odwiedzenia wszystkich stoisk ma zachęcać tym razem możliwość skompletowania karnetu 23 kart pocztowych zatytułowanego „Parkowe klimaty”. Każda widokówka przedstawiać będzie „klimatyczny” krajobraz bądź detal, a na odwrocie: logo, dane teleadresowe oraz bardzo krótką informację o parku i jego klimacie. Zebrawszy komplet kart zwiedzający otrzyma w nagrodę atrakcyjną obwolutę, na wewnętrznej stronie, której znajdzie zwięzłą informację o współczesnych zagrożeniach klimatu Ziemi.

FESTIWAL ZIELONE MAZOWSZE
Festiwal Zielone Mazowsze od wielu lat stanowi punkt programu festynu Dnia Ziemi, w ramach którego prezentowane są parki krajobrazowe Mazowsza: Mazowiecki, Chojnowski i Brudzeński, Gostynińsko-Włocławski, Bolimowski, Nadbużański, Kozienicki, Górznieńsko-Lidzbarski oraz Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Festiwal jest barwnym wydarzeniem, a prezentacje przygotowane przez parki krajobrazowe obejmować będą wystawy fotografii przyrodniczej, zajęcia artystyczne, konkursy wiedzy przyrodniczej, a wśród nich konkursy tematycznie związane z parkami. Wśród propozycji znajdą się: programy czynnej ochrony przyrody, postery, zdjęcia, eksponaty muzealne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od 15 lat wspiera finansowo działania na rzecz ochrony środowiska na Mazowszu. Jest jednym z ważniejszych ogniw regionalnego systemu finansowania inicjatyw proekologicznych. Działalność statutowa Funduszu prowadzona jest w ramach następujących dziedzin: ochrona powietrza, ochrona ziemi, ochrona wód, gospodarka wodna, edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, monitoring środowiska i fundusze pomocowe.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od wielu lat wspiera finansowo działania związane z organizacją ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Ziemi. Podczas tegorocznych obchodów WFOŚiGW w Warszawie przeprowadzi szereg konkursów ekologicznych skierowanych do różnych grup wiekowych oraz konkurs plastyczny pt. „Klimat w potrzebie”. Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty florystyczne, podczas których wykonywane będą m.in. kwiaty z bibuły, wycinanki, kompozycje kwiatowe itp. Dla uczestników konkursów zostaną przygotowane liczne nagrody.
Przy współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie i Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA” zostanie przygotowany „Kącik zoologiczny”, w którym uczestnicy FESTYNU będą mogli zapoznać się z ciekawostkami z życia prezentowanych zwierząt oraz zrobić sobie zdjęcie ze zwierzakiem.
Ponadto WFOŚiGW w Warszawie przeprowadzi zbiórkę baterii. Zbiórka baterii trwać będzie od godziny 11.00 aż do wyczerpania zapasów sadzonek. Każda osoba za oddanie 20 sztuk baterii otrzyma 1 sztukę sadzonki rośliny balkonowej.

Program na estradzie:
12.00 – Podlaska Kapela Ludowa z Białej Podlaskiej
12.30 – Młodzieżowa Grupa Taneczna z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
13.00 – Zespół Ludowo Obrzędowy ze Strykowic Górnych
13.30 – Podlaska Kapela Ludowa z Białej Podlaskiej
14.00 – Zespół Dziecięcy z Gimnazjum ze Strzyboga Gmina Nowy Kawęczyn
14.30 – Zespół Ludowo Obrzędowy ze Strykowic Górnych
15.00 – Młodzieżowa Grupa Taneczna z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
15.30 – Zespół Dziecięcy z Gimnazjum ze Strzyboga Gmina Nowy Kawęczyn
16.00 – Zespół Ludowo Obrzędowy ze Strykowic Górnych
16.30 – Orkiestra Leśna z Tucholi
17.00 – wręczenie nagród w konkursie „MAZOWIECKA GMINA Z KLIMATEM”
17.30 - Podlaska Kapela Ludowa z Białej Podlaskiej

PREZENTACJA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO - STÓŁ DARÓW ZIEMI. TRADYCYJNE KLIMATY
Prezentacja zorganizowana przez Społeczny Instytut Ekologiczny.
Stół Darów Ziemi to prezentacja tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych poprzez sięganie do ich korzeni przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Celem ekspozycji jest promocja tych produktów oraz informacja i edukacja, kształtująca postawy konsumenckie na rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami, jak również na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie. W tym roku działanie „Stół Darów Ziemi” odbywa się pod hasłem: TRADYCYJNE KLIMATY, co ma inspirować modę na kulinarne dziedzictwo i tradycyjną żywność.
W skład prezentacji wejdzie pięć uzupełniających się ekspozycji:
Ekspozycja I: O produktach. Powrót do źródeł
Pokazane zostaną surowce:
tradycyjne odmiany owoców oraz warzyw
rodzime rasy zwierząt (świnie złotnicka i puławska, krowa polska czerwona, owce świniarka, wrzosówka, kury zielononóżki kuropatwiane, gęsi pomorska, biłgorajska)
produkty mleczne i nabiał pochodzące od krowy polskiej czerwonej oraz kury zielononóżki
tradycyjne odmiany zbóż i kasz (m.in. orkisz, kasza jaglana, lnianka)
miody z unikatowych pożytków (np. łąkowy, wrzosowy, fasolowy)
Prezentację będą uzupełniać plakaty, zdjęcia, publikacje, ulotki.

Ekspozycja II: O narzędziach i sposobach
Zaprezentowane zostaną stare technologie przetwarzania żywności, jak:
pieczenie chleba
tłoczenie soków owocowych
odwirowywanie miodu
wyrabianie sera i masła
smażenie powideł
wytłaczanie oleju
wyrabianie tradycyjnych wędlin
Na planszach przy stoiskach umieszczone zostaną postery ze zdjęciami dawnych technologii w przetwórstwie żywności , takich jak np. tłocznia do wyrobu tradycyjnego oleju, prasy do wyrobu wina i sera, urządzenia tradycyjnego browaru, piece do wypieku chleba. Zgromadzone zostaną także eksponaty używane w tradycyjnym przetwórstwie żywności.

Ekspozycja III: Wirydarz Polski
Ekspozycja propagująca tradycyjne ogrody przydomowe, przekazująca wiedzę o rodzimych gatunkach kwiatów i ziół oraz inspirująca do zakładania przydomowych wirydarzy, charakterystycznych dla danego regionu. Na posterach, ulotkach i w postaci eksponatów pokazane zostaną kwiaty, krzewy i zioła rosnące w dawnych ogrodach, ich znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe oraz sposoby wykorzystywania tradycyjnych roślin w kuchni i medycynie.

Ekspozycja IV: Tradycyjne Sady Mazowsza
Na wsiach mazowieckich, a zwłaszcza na Kurpiach zachowało się wiele starych, przydomowych sadów owocowych. Duża ich liczba została zidentyfikowanych w czasie realizowania przez Społeczny Instytut Ekologiczny projektów poświęconych ratowaniu dawnych drzew owocowych, ich odtwarzaniu i promocji.
Ekspozycja będzie składać się z posterów i eksponatów (owoce dawnych odmian i przetwory z nich). Zwiedzający będą mogli otrzymać broszury informacyjne, ulotki i plakaty dotyczące starych sadów, opisujące dawne odmiany owoców i ich pielęgnację.

Ekspozycja V: Stół Darów Ziemi
Zwarty, zadaszony kilkudziesięciometrowy „stół”, na którym znajdą się produkty regionalne i tradycyjne z Mazowsza i innych regionów Polski, m.in. nagrodzone w konkursie „Nasze Kulinarne dziedzictwo”. Zaprezentowane zostaną najwyższej jakości wędliny, sery, chleby, miody, przetwory owocowo-warzywne. Publiczność będzie mogła zaopatrzyć się w materiały informacyjne nt. produktu regionalnego i aktualnych możliwości i rozwiązań prawnych dotyczących wytwarzania regionalnej żywności.

Wszystkie ekspozycje będą stanowiły syntetyczny pokaz bogactwa natury i różnorodności biologicznej oraz polskiej tradycyjnej żywności. TRADYCYJNE KLIMATY będą tworzyć surowce - rodzime rasy zwierząt i dawne odmiany roślin, smaki - zachowane dzięki tradycyjnym, naturalnym metodom wytwarzania żywności oraz ogrody i sady – przydomowe wirydarze, oazy dawnych odmian kwiatów, krzewów i ziół oraz dawnych odmian owoców jako element naturalnego krajobrazu wiejskiego.
Celem prezentacji jest uświadomienie relacji pomiędzy sferą produkcji rolniczej a ochroną środowiska.

OGRÓDEK TECHNOLOGICZNY
AURAEKO - ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.

W Polsce mamy niepowtarzalne krajobrazy, czyste powietrze, przejrzyste wody rzek i jezior oraz żyzne, nieskażone gleby. To nasze największe narodowe bogactwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy dbali o nasze środowisko naturalne i do minimum ograniczali wpływ negatywny czynników.
Jednym z niebezpieczeństw zagrażających środowisku naturalnemu są zużyte żarówki energooszczędne i świetlówki liniowe. Zawierają one niebezpieczne substancje takie jak rtęć, kadm czy związki bromu. Po ich zużyciu, często wyrzucamy je do zwykłych pojemników na odpady, w ten sposób trafiają zwykle na wysypiska. Tam groźne związki chemiczne przenikają do gleby, wód i powietrza, zagrażając życiu ludzi i zwierząt. Dlatego tak ważne jest, abyśmy świadomie segregowali nasze śmieci.
Pamiętajmy, że zużytą świetlówkę możemy oddać bezpłatnie w miejscu gdzie kupujemy nową (1 za 1), lub w odpowiednio do tego przygotowanych punktach zbiórki.
W trakcie Dnia Ziemi, przy namiocie Auraeko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego będzie można oddać zużyte żarówki energooszczędne i liniowe. W zamian, każdy kto przyniesie taki sprzęt otrzyma ekologiczną torbę.
W namiocie Auraeko będzie można dowiedzieć się więcej o systemie odzysku zużytych świetlówek, obejrzeć wystawę fotograficzną przedstawiającą proces przetwarzania źródeł światła, a także dowiedzieć się i zobaczyć co powstaje po ich przetworzeniu. Będzie można wziąć udział w konkursach plastycznych i konkursach wiedzy na temat elektrośmieci i wygrać nagrody.
Auraeko to organizacja mająca na celu informowanie o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem, poprzez organizacje zbiórek zużytego sprzętu i branie udział w ekologicznych festynach rodzinnych.
Jednocześnie wspiera także polskich przedsiębiorców w odpowiedzialnym zarządzaniu biznesem, tak aby działali w zgodzie z naturalnym środowiskiem. Organizuje dla nich sprawny i kosztowo efektywny system odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez zbieranie, odbiór z miejsca zbiórki, przetwarzanie, odzysk, recykling i unieszkodliwianie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.auraeko.pl, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat systemu odzysku i o najbliższym punkcie zbiórki zużytego sprzętu.
Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel. (0 22) 313 01 58, fax.(0 22) 313 01 59
info@auraeko.pl, http://www.auraeko.pl

PREZENTACJA DZIAŁANIA EUROPEJSKIEJ PLATFORMY RECYKLINGU
Wymiana zużytego sprzętu AGD np.: pralek, lodówek, telewizorów, radioodbiorników, czajników, suszarek, komputerów, drukarek, żelazek, mikserów, ekspresów do kawy, tosterów, lokówek, golarek na sadzonki drzew i krzewów. Duży sprzęt AGD wymieniamy za 3 sadzonki krzewów i drzewek, mały za 1 sadzonkę.
Punkt informacyjny przygotowany przez Europejską Platformę Recyklingu.
UWAGA: wydajemy potwierdzenia przekazania sprzętu do recyklingu dla firm.


PREZENTACJA PROGRAMU EKOLOGICZNEGO STRAŻY MIEJSKIEJ M. ST. WARSZAWY
Warsztaty, zabawy sportowe i sprawnościowe, rebusy, prezentacja sprzętu patrolu ekologicznego, wystawa fotografii z interwencji związanych ze zwierzętami.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Certyfikowani producenci żywności ekologicznej, kiermasz i degustacja produktów rolnych. Ekspozycja przygotowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

SEKTOR EKSPOZYCJI
EKSPOZYCJA „KLIMAT W SZKLARNI”

W prowizorycznej szklarni przedstawione będzie życie roślin, zwierząt (nabyte cechy, nowe gatunki) i ludzi na przestrzeni lat w zmieniających się warunkach klimatycznych wywołanych globalnym ociepleniem. Szklarnia ma symbolizować i uzmysławiać istotę efektu cieplarnianego. Wchodząc do szklarni będziemy odbywać wędrówkę z teraźniejszości do przyszłości. Chcemy, aby osoby oglądające ekspozycję mogły doświadczyć różnicy atmosfery na zewnątrz i w środku tunelu, co ma je skłonić do refleksji na temat zmian klimatycznych. Wystawa będzie się koncentrowała na efekcie cieplarnianym, jego przyczynach, skutkach, krokach zapobiegawczych. Zaprezentowane zostaną skutki masowego wydobywania i spalania paliw kopalnych (wzrost stężenia CO2), uwalniania metanu i freonów, a także obecności innych gazów cieplarnianych (para wodna, podtlenek azotu, ozon) - topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz, groźba zalania niżej położonych obszarów, jak również: susze, ubożenie gleb, pustynnienie pewnych obszarów, katastrofalne powodzie, wichury (anomalie pogodowe), wymieranie gatunków, współczesne antropogeniczne zmiany klimatu i ich skutki. Oprócz efektu cieplarnianego poruszone będą kwestie kwaśnych deszczów, dziury ozonowej, smogu czy wycinki lasów.

WYSTAWA „KLIMAT – ENERGIA – OSZCZĘDNOŚĆ”
Wystawa zbudowana jest z plansz, które obrazują główne źródła emisji gazów cieplarnianych i ich zgubny wpływ na klimat naszej planety. Na planszach zawarte są także wskazania, w jaki sposób można ograniczyć zużycie energii w domu, miejscu pracy oraz jakie są możliwości w ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Całość wystawy składa się z 10 dwustronnych plansz o wymiarach 100 x 100 cm opracowanych przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski.

WYSTAWA FOTOGRAFII „SPOTKANIE Z ŻYWIOŁEM”
Coraz częściej słyszymy o licznych katastrofach na Ziemi spowodowanych niszczącym oddziaływaniem żywiołów. Powietrze, ziemia, woda od zarania dziejów były postrzegane zarówno jako życiodajna jaki i zgubna potęga, mająca wpływ na kształtowanie się środowiska i życie człowieka. Dobroczynne działanie żywiołów w jednej chwili może przekształcicie się w destrukcyjną siłę, niosąca śmierć i wszechobecne zniszczenie. Wystawa będzie przedstawiała uchwycone okiem obiektywu zjawiska atmosferyczne powodujące kataklizmy. m.in. tsunami, burze tropikalne, tornada, wichury, huragany, tajfuny, powodzie.

SEKTOR DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
GALERIA KLIMATÓW

W działaniach twórczych przygotowanych przez Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej nawiązujemy do greckiej klasyfikacji klimatu z III wieku p.n.e. Ze względu na kąt padania promieni słonecznych podzielono wtedy klimat na pięć stref: jedną gorącą, dwie umiarkowane i dwie chłodne rozgraniczane zwrotnikami i kręgami polarnymi.
Tę antyczną klasyfikację wykorzystamy do stworzenia siatki – struktury działań ekologiczno – artystycznych, którą wypełnieni publiczność.
Wszyscy chętni, wędrując przez pięć „stref” naszej „Galerii klimatu”, będą mieli okazję wziąć udział w kolejnych działaniach: chłodnych, umiarkowanych, gorących, umiarkowanych, chłodnych.
Zaproszeni do współpracy artyści i animatorzy mają za zadanie przygotować i przeprowadzić autorski warsztat w jednej z tych stref. Pięć różnych propozycji stworzy jedną wspólną całość – „Galerię klimatów”.
Warsztaty realizowane na Polu Mokotowskim adresowane są do wszystkich chętnych, bez względu na wiek czy wykształcenie. Zaprojektowane są tak by mogły w nich wziąć udział całe rodziny, które, jak zauważyliśmy, ostatnio coraz częściej przychodzą na Dzień Ziemi.
Finalne działania na Polu Mokotowskim poprzedzone zostaną warsztatami z różnymi grupami: młodzieżą, dorosłymi, studentami.

Ogród klimatów osobistych - Janusz Byszewski
Wspólnie ze wszystkimi chętnymi tworzyć będziemy „Ogród klimatów osobistych” czyli dużą instalację przestrzenną, która swoją formą nawiąże do japońskiej sztuki ogrodów, do – „ogrodów obrazowych”.
Zainspirowani dalekowschodnią sztuką projektowania – tworzyć będziemy indywidualne elementy kamienne i drewniane, które złożą się na wspólną instalację – „ogród obrazowy”, do którego nie trzeba będzie wchodzić, by cieszyć się jego pięknem.
Język opisujący różne klimaty potraktowany zostanie jako metafora naszych charakterów. Okazuje się, że podobnych słów używamy, gdy mówimy o człowieku i o pogodzie czy klimacie: np. ciepły, chłodny, zmienny czy przejściowy. Odwołamy się do tych właśnie pojęć, które staną się inspiracją do indywidualnych realizacji plastycznych tworzonych z naturalnych materiałów układanych, według przyjętych reguł, na płaszczyźnie kreowanego „obrazu”.
I tak oto nasz magiczny „ogród klimatów” zamieni się w prawdziwą „galerię portretów”.

Zmiany a właściwie zamiany klimatyczne – Zbigniew Gozdecki
Inspiracją do interaktywnego działania jest rejestracja dźwięków z nurtu „nagrania terenowe” (field recordings), które utrwalają autentyczne odgłosy natury i kultury w najróżniejszych miejscach świata, również tych odległych, trudno dostępnych, czy potocznie uważanych za nieciekawe.
Słuchając, przygotowanych specjalnie do tych działań nagrań np. pękających drzew w Puszczy Białowieskiej, rozsadzanych przez silny mróz, uczestnicy warsztatów będą zapraszani do zamiany doznań dźwiękowych i emocji, które one wywołują w każdym z nas, na plastyczne realizacje.
Używając prostych, naturalnych materiałów plastycznych stworzymy wspólną realizację wizualną, która będzie zapisem nie tylko naszych emocji ale też relacji pomiędzy różnymi, indywidualnymi „klimatami”.

Domowe klimaty – Maria Parczewska
Podstawą tego przedsięwzięcia jest włączenie w aktywne działanie mieszkańców Warszawy, zwłaszcza osób starszych, często żyjących wspomnieniami i co ważniejsze pamiętających przeszłość już dawno zatartą lub zniekształconą przez czas. Niewiele jest propozycji dla tej generacji, a szczególnie cenne wydaje się połączenie głosu dziadków ze spojrzeniem wnuków. Drugą bowiem grupą zaproszoną do projektu będzie młodzież - jej perspektywa na dom i jego klimat.

W niespiesznych, kameralnych spotkaniach zaaranżowanych w Klubach Seniora, domach opieki społecznej, czy przy współpracy ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także w Zamku Ujazdowskim – siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej—rozmawialibyśmy z seniorami o przeszłości oglądając prywatne albumy, dzieląc się osobistymi wspomnieniami domu, bliskich, sprzętów, tradycji. Z młodzieżą spotykać będziemy się na Uniwersytecie Warszawskim i w stołecznych liceach.

Część zarejestrowanych rozmów przybierze formę drukowanego tekstu, który stanie się kanwą finałowej prezentacji artystycznej na Polu Mokotowskim w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Na dużej przestrzeni parku powstanie przenośny „fotoplastikon”, w którego aranżacji wezmą udział również młodzi mieszkańcy Warszawy – uczniowie i studenci. Przenośne stanowiska „fotoplastikonu, będą profesjonalnie przygotowane.
Artystyczna ekspozycja zawierać ma zarówno powiększone, wybrane przez uczestników zdjęcia z prywatnych zbiorów (również elektronicznie przechowywanych) poprzez które w przenośni i dosłownie (przez specjalną konstrukcję z otworem) wnikało by się do wnętrza konkretnego domu jak i osobisty komentarz właścicieli zdjęć. Obraz uzupełniać więc będą utrwalone opowieści zainicjowane wspomnieniem przedmiotów z fotografii, które odgrywały znaczącą rolę w życiu rodziny. Historie o ludziach opowiedziane będą przez historie domowych sprzętów i przedmiotów.

W finałową akcję włączona zostanie również młodzież, której przypadnie niebagatelna rola gospodarzy w relacjach z turystami, przechodniami, uczestnikami Dnia Ziemi, dla których stworzone zostaną specjalne stanowiska, aby mogli się osobiście, ale w nieco innej formie włączyć we wspólny pokaz. Finał daje więc szansę uczestnictwa w akcji dużo szerszemu gronu, niż możliwe to by było w ramach warsztatów poprzedzających. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia – w naszych akcjach aktywnie bierze udział kilkaset osób. Jesteśmy przekonani, że i tym razem tak będzie. Planujemy je z myślą o dorosłych uczestnikach – bo im niewiele zostaje poza możliwością zakupów i bierną obserwacją.

Do udziału w projekcie zaprosimy m.inn. Stowarzyszenie Związek Podkowian z siedzibą w Podkowie Leśnej, które prowadzi Uniwersytet Otwarty Pokolenia (Uniwersytet Trzeciego Wieku).

… pod ochroną parasola – Jarosław Perszko i studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej: Joanna Ostrowska, Wacław Ostrowski, Piotr Lutarewicz, Jacek Onchimowicz, Paweł Dudko.
Parasolki chronią nas, osłaniają przed deszczem, ale też słońcem czy wiatrem. Czasami łamane są przez wichurę, są gubione, przewracane, a zdarza się, że nieoczekiwanie się odnajdują. Można więc spojrzeć na nie jak na parabolę ludzkiego losu.

Na kawałku Pola Mokotowskiego, jak na łące „zakwitnie” wiele (może kilkaset) małych kolorowych parasolek tworząc metaforyczny, grupowy portret złożony z indywidualnych „opowieści”, o tym co dla każdego ważne i co szczególnie chcemy chronić.
Tworzenie tego zbiorowego portretu to zadanie, które chcemy zaproponować tym, którzy przybędą do „Galerii klimatów”.


Klimaty dzieciństwa – Laboratorium Edukacji Twórczej i studenci Instytutu Kultury Polskiej UW
Projekt „Klimaty dzieciństwa” odwołuje się do najprzyjemniejszego, a często też do najbardziej znaczącego aspektu życia – do zabawy.
To, że dzieci spędzają czas na zabawie – ciesząc się, a przy okazji ucząc – to naturalne.
I właśnie dlatego działanie nasze adresujemy do dzieci, aby w czasie obchodów Dnia Ziemi dobrze się bawiły. Jednak ważną cechą tego projektu jest włączenie w zabawę rodziców, którzy najczęściej są biernymi obserwatorami i opiekunami zabawy.
Tu będą mieli okazję; bez żadnego „cudzysłowu”, bez żadnego udawania przypomnieć sobie własne dzieciństwo i odkryć dzięki naszemu projektowi zabawy sprzed kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat. Odżyją gry i zabawy, w których istotą jest nie tyle rywalizacja,co współpraca, oczywiście poczucie humoru i niekoniecznie sprawność fizyczna, ponieważ do naszych działań zapraszamy też osoby niepełnosprawne.
Akcje na Polu Mokotowskim przygotuje i poprowadzi dwudziestoosobowy zespół młodych animatorów kultury – studentów i absolwentów Instytutu Kultury Polskiej UW. Opracują oni scenariusze zabaw typowych dla kilku pokoleń: od tych z lat 50 do dziś. Przygotowane też zostaną rekwizyty i zaaranżowane zostaną miejsca w sposób umożliwiający wielu grupom jednoczesną zabawę. Największym atutem tego projektu jest połączenie pokoleń i możliwość wspólnej radosnej zabawy rodziców i dzieci, co się nie często przecież zdarza.

Janusz Byszewski: Dla mnie sztuka to: czasami, pomiędzy, otwarta, przestrzeń, rozum i emocje, relacje, i. A muzeum to: kolekcjonowanie doświadczeń.
Założyciel (1989) i kurator Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej.
Zbigniew Gozdecki: Jestem zainteresowany sztuką współczesną, a szczególnie muzyką. Sam też zajmuję się komponowaniem. Wykorzystuję współczesne media: rejestruję dźwięk i obraz, montuję wideo, robię zdjęcia i obrabiam je komputerowo, wyświetlam przy użyciu projektorów.
Współpracuję od 6 lat z Laboratorium Edukacji Twórczej przy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Od czasu do czasu prowadzę warsztaty twórcze, w których używam języka sztuki współczesnej, w 2004 roku w Mostarze w Bośni razem organizacją The Public z Wielkiej Brytanii i Ośrodkiem Pogranicze z Sejn.
Maria Parczewska : psycholog, pedagog, projektant, kurator Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Jarosław Perszko: artysta rzeźbiarz, adiunkt na Wydziale Architektury PB w Białymstoku.
Prezes Stowarzyszenia "Artyści w Naturze”.

LABORATORIUM
Poletko doświadczalne przygotowane przez Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W ramach Laboratorium powstaną następujące stanowiska pokazowe:

  • Oczyszczanie gazów przy pomocy cyklonu i złoża fluidalnego – z przedmiotów codziennego użytku takich jak: butelki, gąbki itp. powstanie instalacja w skali laboratoryjnej do oczyszczania gazów odlotowych.
  • Złoża filtracyjne – pokaz mający na celu przedstawienie podstawowych sposobów oczyszczania cieczy. Złoża będą znajdować się w 3 rurach z plex, do których będą podawane roztwory.
  • Koncepcja Domu Pasywnego – makieta domu stworzona z materiału izolacyjnego. Prezentacja na służyć pokazaniu, w jaki sposób można wykorzystać różne dostępne źródła ciepła do ogrzewania wody instalacyjnej.
  • Absorpcja CO2 – doświadczenie polegające na pochłanianiu dwutlenku węgla z gazów odlotowych przez proces absorpcji z reakcją chemiczną.


FILMOTEKA
Pokaz krótkich filmów o zjawiskach meteorologicznych wywołanych globalnym ociepleniem klimatu, o kataklizmach i anomaliach pogodowych na całym świecie i prognozach na lata następne, w tym również symulacje komputerowe. Filmy przyrodnicze, o kompleksach leśnych, energii odnawialnej itp. Projekcje odbędą się w namiocie filmowym w godz. 11.00 – 17.00.
Na zakończenie imprezy zostanie zorganizowany plenerowy pokaz filmu „Niewygodna prawda” w reżyserii Davisa Guggenheima. Głównym tematem filmu jest zjawisko globalnego ocieplania się Ziemi widziane okiem byłego wiceprezydenta USA Ala Gore’a. W filmie Al Gore w przystępny dla każdego sposób przedstawia naukowe dowody potwierdzające teorię globalnego ocieplenia i konsekwencje, które się z nim wiążą, jeżeli emisja gazów nie zostanie w przyszłości ograniczona. Projekcja odbedzie się na głównej estradzie o godz. 21.00.

OGRÓDEK METEOROLOGICZNY
Polowa stacja pogodowa, do wykonywania pomiarów wskaźników pogodowych w terenie udostępniona uczestnikom jako narzędzie dydaktyczne w zakresie prognozowania pogody. W ogródku będzie można zapoznać się ze specjalistycznymi sprzętami i aparaturą do wykonywania pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych a także dowiedzieć się jak wykonuje się pomiary: temperatury powietrza na wysokości, nad poziomem gruntu, wilgotności powietrza na wysokości, ciśnienia powietrza, wysokości opadu atmosferycznego, czasu usłonecznienia, widzialności meteorologicznej. Za przejście całej ściezki edukacyjnej uczestnicy pikniku otrzymają pamiątkowy dyplom oraz nagrodę okolicznościową - prezentacja przygotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

KRAINA MAŁYCH PRZYJACIÓŁ ZIEMI
Tegoroczne warsztaty realizowane w ramach Krainy Małych Przyjaciół Ziemi będą podzielone na dwa obszary animacji plastycznej.
Pierwszy dotyczyć będzie tematyki energii odnawialnej – przyjmie formę happeningu, dzieci będą budowały i ozdabiały duże formy przestrzenne wykorzystując różnorodne techniki i materiały plastyczne. Prace inspirowane będą najnowszą technologią ekologiczną dotyczącą energii alternatywnej w tym energii wiatru, słońca i wody. Uczestnicy warsztatu będą mogli samodzielnie zaprojektować i zbudować według własnego pomysłu urządzenia do pozyskiwania energii.
Przykładowe propozycje to:
Elektrownia wodna.
Wiatrak.
Kolektor słoneczny (elektrownia słoneczna).
Bioreaktor.
Na obszarze tym znajdować się będą również stanowiska, gdzie dzieci będą miały możliwość zrobienia własnego:
Wiatraczka,
Latawca.
W tle odbywać się będzie ekspresja plastyczna na dużym płótnie umożliwiająca dzieciom wyrażanie swoich pomysłów na temat:
- „Jak możemy ratować Ziemię”.
W podobnej tematyce odbywać się będą również kolejne warsztaty, mające na celu promocję aktywnej postawy ekologicznej oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego :
Ekokomiks o klimacie – dzieci będą miały możliwość stworzenia komiksu o tematyce związanej z zagrożeniami płynącymi z zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Plakat z klimatem - co możemy robić, aby chronić Ziemię? -ekspresja plastyczna dotycząca „profilaktyki ekologicznej”.
Ekologiczne logo – projektowanie i wykonanie rysunku na tkaninie, rysunek można wykorzystać jako element dekoracyjny ( naszywkę na torbę bluzę itp.).
Ekologiczny kolaż – tworzenie kolaży z wykorzystaniem surowców naturalnych, papieru mache, odlewów gipsowych itp. ”. Dzieci będą mogły wykazać się wiedzą z zakresu szeroko pojętej ekologii, a także wyobraźnią w łączeniu różnych materiałów.
Śmieciopomysł – forma przestrzenna. Tworzenie rzeźby z materiałów wtórnych i naturalnych.
Pałac Młodzieży – doświadczenia biochemiczne
Drugim obszarem animacji plastycznej będą warsztaty cieszące się co roku dużą popularnością. Dają one dzieciom możliwość rozwijania ekspresji twórczej, manualnej a na pewno stwarzają okazję do przeżycia wielu chwil radości i zabawy.
Papeteria z klimatem - tworzenie różnych wzorów na papierze przy pomocy wody, farb drukarskich, terpentyny.
Origami - stoisko z origami ma do zaprezentowania niezwykle rozwijającą sztukę składania papieru. Umiejętność składania figur z papieru rozwija myślenia przestrzenne. W tym roku modele będą wykonywane z surowców wtórnych( makulatura) i inspirowane tematyką zmian klimatu.
Klimat na twarzy - stoisko z malowaniem twarzy oferuje zmianę wizerunku dzieci. Może być przygodą i wesołym przeżyciem. Charakteryzator oferuje szeroką gamę pomysłów na wygląd twarzy.
Masa solna to prosty sposób na zabawę, jest ona idealnym tworzywem do modelowania. Pozwala na wykonanie efektownych i dekoracyjnych form przestrzennych.
Glina – warsztat pobudzający wyobraźnię a jednocześnie doskonalący sprawność manualną. Zajęcia z gliną cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem małych i dużych.
Klimatyczne mobile – tworzenie z materiałów wtórnych przedmiotów dekoracyjnych. Warsztat ten szczególnie uruchamia wyobraźnię, pozwalając wyczarowywać z przedmiotów „skazanych na wysypisko” ciekawe i piękne formy poruszane wiatrem.
Każdy słoik na swój klimat – zdobienie słoików różnorodnymi motywami.
Ostatnim, a zarazem cieszącym się równie dużym zainteresowaniem stanowiskiem jest warsztat sportowy. W tym roku chcielibyśmy zmienić formułę zajęć . Ma ona mieć formę zawodów, których celem jest zdobycie „Pucharu Ekologa” Zajęcia te promują aktywny styl życia w imię hasła iż „ Ekolog dba o Ziemię tak jak powinien dbać o siebie”.
„Puchar Ekologa to zawody sportowe m.in. slalom, wyścigi w workach parcianych, ringo, badminton, integracyjny bieg z przeszkodami, itp.

TWOJA STACJA METEOROLOGICZNA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zorganizuje konkurs plastyczny o tematyce związanej z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi oraz szereg konkursów towarzyszących. Obok licznych atrakcji skierowanych dla młodszych uczestników pikniku eksperci odpowiedzą również na pytania wszystkich zainteresowanych klimatem, pogodą oraz działalnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

SŁONECZNY PIEKARNIK
Działanie plastyczno-manualne polegające na wykonaniu słonecznego piekarnika przy wykorzystaniu kubka, gazety, folii do żywności, folii do pieczenia, tektury. Uczestnicy warsztatu będą budować różnego rodzaju piekarniki, a następnie mierzyć i porównywać ich działanie. Jest to doskonała metoda nauki o odnawialnych źródłach energii, uzmysławiająca jak wielką wagę mają one dla zmian klimatycznych.

OGRÓDEK DENDROLOGICZNY
Prezentacja przygotowana przez Leśne Kompleksy Promocyjne, w ramach prezentacji Lasów Państwowych. Leśnicy opowiedzą o swojej pracy i o lesie, o gatunkach drzew, zasadach funkcjonowania ekosystemów leśnych, wpływie zanieczyszczenia środowiska na drzewa i całe kompleksy leśne. Podczas tego warsztatu będzie można dokonać rozpoznania gatunków drzew po korze, nasionach, owocach itp. oraz analizy rocznych słojów pni obumarłych drzew co pozwoli określić pogodę panującą podczas ich wzrostu.

EPOKA LODOWCOWA
Warsztaty o tematyce związanej z ekpoką lodowcową. Dzieci będą mogły dowiedzieć się jakie zwierzęta żyły w tamtych czasach, jak również o tym jakim zmianom podlegał klimat i powiązane z tym zmiany świata zwierzęcego (przyczyny wyginięcia mamutów, mastodontów, leniwców naziemnych i tygrysów szablozębnych). Dzieci będą mogły wykonać rysunki poznanych zwierząt na fragnentach skał tak jak to robili ludzie pierwotni, wygrzebywać z piasku kości zwierząt i złożyć z nich szkielet, wziąć udział w quizie – zajęcia przygotowane przez Państwowy Instytut Geologiczny wraz z Muzeum Geologicznym.

QUIZ POGODOWY
Quiz będzie znakomita formą zabawy, pozwalającą na zweryfikowanie swojej wiedzy na temat otaczającego nas świata i panujących w nim zjawisk meteorologicznych. Dzięki quizowi będzie można się przekonać czy jest się dobrym obserwatorem i znawcą zjawisk pogodowych. Quiz zorganizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

QUIZ ASTRONOMICZNY
Quiz przygotowany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Warszawie. Na tym stoisku dzieci oprócz rozwiązywania Astro Quizu będą mogły dokonać pomiaru wysokości drzewa z twierdzenia Talesa przy pomocy swoich ciał, utworzyć wraz z kolegami znane gwiazdozbiory i Układ Słoneczny . Ponadto członkowie Towarzystwa będą opowiadać o gwiazdach, kometach, meteorach, plamach słonecznych itp., zaprezentują symulację krążenie planet u Układzie Słonecznym, będą przeprowadzali obserwacje teleskopowe.

SIĘGNIJ PO SŁOŃCE
Prezentacja przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO). Instytut działa jako niezależna jednostka naukowo-badawcza, promujaca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wyspecjalizowana w energetyce odnawialnej grupa doradcza. Na stoisku będzie można zapoznać się z możliwościami wdrażania odnawialnych źródeł energii w Polsce, a także przyjrzeć się praktycznemu zastosowaniu technologii słonecznych. Sprzęt elektroniczny na miejscu będzie zasilany z ogniw fotowoltaicznych, ponadto będzie można poznać konstrukcję kolektora słonecznego oraz zasadę działania kuchenek słonecznych. Problematyka prezentowana na stoisku skierowana jest w szczególności do właścicieli domów mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych, samorządów lokalnych i miast oraz organizacji pozarządowych chcących włączyć się w kampanię na rzecz promocji wykorzystania energii słonecznej.

KALKULATOR CO2
Fundacja Areis Futuro zaprezentuje kalkulator pozwalający wyliczyć wielkość emisji CO2 do atmosfery na podstawie danych określających używany środek transportu (samochód, rower, autobus, kolei), czasu przejazdu itd. Wyniki są zobrazowane liczbą uschniętych lub wyciętych drzew, a także „finansowym kosztem środowiskowym”. Ponadto zostanie zorganizowana zbiórka funduszy na posadzenie drzew na Mazowszu, akcja pt. „Zadedykuj Drzewko na Mazowszu”- każdy będzie miał możliwość ufundowania drzewka. Drzewko to najlepszy prezent - oryginalny i długowieczny. Zamiast wyryć serce na ławce, można zasadzić drzewko, które przetrwa o wiele dłużej. Będzie to cenny wkład w ochronę środowiska naturalnego, w którym żyjemy i w którym przyjdzie żyć naszym dzieciom, wnukom.... Każdy, komu zadedykowano drzewka otrzyma od Fundacji Aeris Futuro specjalną „Dedykację”, na której znajdzie się odpowiednia dedykacja oraz informacja o miejscu zasadzenia drzewek. Ofiarodawca będzie mógł skorzystać ze wzorów graficznych przygotowanych przez fundacje, jak i przesłać własną dedykację.

STOISKO BOŚ
Bank Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich na swoje stanowisko w trakcie obchodów Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich. Będzie tam okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. W specjalnym namiocie zainstalowana zostanie sieć komputerowa, gdzie na kilku terminalach każdy będzie mógł wziąć udział w teście wiedzy ekologicznej. W tym roku większość pytań dotyczy zmian klimatycznych. Każda poprawna odpowiedź premiowana jest talentem. Uzbierane talenty w dowolnej chwili można zamienić na nagrody-niespodzianki w sklepiku konkursowym obsługiwanym przez młodzież z XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie.

Od ponad trzech lat, w trakcie największej krajowej imprezy z dziedziny ochrony środowiska – Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO, organizowany jest Turniej Maszyn Wodnych. Turniej polega na skonstruowaniu i wystawieniu do zawodów maszyny zamieniającej energię potencjalną wody na energię kinetyczną ruchu. Zadaniem do wykonania przez maszyny skonstruowane przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych jest podniesienie ciężarka o masie 3 kilogramów na wysokość 4 metrów. Paliwem do napędu silników jest 30 litrów wody zgromadzone w zbiorniku znajdującym się na wysokości 5 metrów nad maszyną. Każdego roku, Turniej organizowany jest w dwóch konkurencjach:
1.- konkurencji mocy
2.- konkurencji wydajności.

W konkurencji mocy wygrywa ta maszyna która w najkrótszym czasie podniesie ciężarek na wysokość 4 metrów. W konkurencji wydajności wygrywa konstrukcja która na podniesienie trzykilogramowego ciężarka zużyje najmniejszą ilość wody.
Bank Ochrony Środowiska zorganizuje pokaz tych widowiskowych maszyn w trakcie Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim. Pod „wieżą ciśnień” pokazywane będą najciekawsze konstrukcje maszyn – laureatów poprzednich edycji Turnieju. Będzie okazja do własnoręcznego przeprowadzenia testów silników napędzanych wodą. Będzie mokro i emocjonująco.

SEKTOR KULTURY
SCENA „ KLIMATYCZNA MUZYKA”
12.00 Powitanie – prowadzi Teresa Drozda
12.10 Orkiestra Leśna z Tucholi
13.00 Sygnaliści Leśni
13.15 Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian
13.30 Młodzieżowa Grupa Taneczna z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
14.30 Podlaska Kapela Ludowa z Białej Podlaskiej
15.30 Zespół Ludowo Obrzędowy ze Strykowic Górnych
16.00 Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian
16.30 Zespół Dziecięcy z Gimnazjum ze Strzyboga Gmina Nowy Kawęczyn
18.00 KONCERT Gwiazdy wieczoru: Ivan Mladek z Zespołem The Banjo Band
21.00 KINO (projekcja filmowa) film „NIEWYGODNA PRAWDA” ” w reżyserii Davisa Guggenheima.
W trakcie całego dnia konkursy.

ZABYTKOWY TRAMWAJ
Tramwaj będzie kursował na trasie Al. Zieleniecka – Banacha – Al. Zieleniecka w godzinach od 11.00 do 17.00. Pasażerami tramwaju będą osoby uczestniczące w festynie rodzinnym na Polu Mokotowskim. Poprzez włączenie tramwaju, jako jednego z punktów programu obchodów Dnia Ziemi, chcemy promować zbiorową komunikację miejską, zachęcając mieszkańców Warszawy do pozostawienia samochodu w domu i skorzystania z komunikacji miejskiej. Na tramwaju zostanie umieszczony baner: „Chroń klimat wsiądź do tramwaju”, „Chroń klimat wysiądź z samochodu”. Wszyscy korzystający z proponowanego transportu otrzymają znaczki: „w przyjaźni z klimatem” albo „chronię klimat”. Przejazd będzie bezpłatny.

Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy Lasów Państwowych
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii