Kalendarium roku szkolnego 2008/2009


Kalendarium roku szkolnego 2008/2009: artykuł nr 5872

2008-09-01 07:35:42 Szkoła

Prezentujemy oficjalny kalendarz roku szkolnego 2008/2009, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2008 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2008 r.
3 Pisemne egzaminy dojrzałości
w sesji zimowej:
 - język polski
 - drugi przedmiot


12 stycznia 2009 r.
13 stycznia 2009 r.
4 Ferie zimowe: 19 stycznia - 1 lutego 2009 r.:
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

26 stycznia - 8 lutego 2009 r.:
Podlaskie, Łódzkie, Śląskie

2 - 15 lutego 2009 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
Warmińsko-Mazurskie

16 lutego - 1 marca 2009 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
5 Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2009r.
6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
     nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szkołach wymienionych w lit. a

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szkołach wymienionych w lit. c
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


 
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
 - w szkołach ponadpodstawowych:


 - w szkołach ponadgimnazjalnych
   (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):


2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

 
9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 9 stycznia 2009 r.
lub
12 czerwca 2009 r.
 
10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
 - język polski
 - drugi przedmiot
 - język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
   z ojczystym językiem nauczania mniejszości
   narodowej


5 maja 2009 r.,
6 maja 2009 r.,
7 maja 2009 r.

 
11 Egzamin maturalny:
 - część- ustna
 - część- pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 
12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego ustalają kuratorzy oświaty
 
13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
    - etap pisemny
    - etap praktyczny
b) sesja letnia
    - etap pisemny
    - etap praktyczny


ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 
14 Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych
    w pkt 6a

b) w szkołach podstawowych wymienionych
    w pkt.6c

c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a

d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c

e) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej

f) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu maturalnego
    z języka polskiego

g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
    technikach, technikach uzupełniających
    i szkołach policealnych oraz placówkach
    kształcenia praktycznego i placówkach
    kształcenia ustawicznego, w których
    przeprowadzany jest etap pisemny
    egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
    zawodowe


h) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy
Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


12 czerwca 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
15 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:
10 listopada 2008 r.
i 2 stycznia 2009 r.
16 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 6-dniowym tygodniem
pracy jest:
10 listopada 2008 r. i 2 maja 2009r.
 
17 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
19 czerwca 2009 r.
 
18 Ferie letnie 20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół