Pan - Europejski program walki z podrabianymi środkami ochrony roślin – Międzynarodowa konferencja w Warszawie


Pan - Europejski program walki z podrabianymi środkami ochrony roślin – Międzynarodowa konferencja w Warszawie: artykuł nr 5949

2008-11-07 11:36:29 Ekologia

13 listopada odbędzie się w Warszawie druga międzynarodowa konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, poświęcona problemowi podrabianych środków ochrony roślin. Temu niezmiernie ważnemu i jednocześnie niebezpiecznemu procederowi z uwagą przygląda się Unia Europejska. Niedawno wydana rezolucja Rady Unii Europejskiej nawołuje do Państw Członkowskich, o wypracowanie planów zmierzających do walki z podrabianiem towarów i piractwem. W komunikacie prasowym komisarz Dyrekcji Generalnej do spraw Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej podkreślił, że należy podjąć skuteczne kroki walki z fałszerzami. Zwłaszcza podrabianie takich produktów, jak farmaceutyki – zdaniem komisarza – stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. A czym innym są środki ochrony roślin, jeśli nie lekarstwem dla rośliny? Ochrona konsumentów, która stanowi trzon harmonizacji prawa wspólnotowego, stanowi również najważniejszy postulat polskiej inicjatyw europejskiej platformy walki z podrabianymi pestycydami.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wraz z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin od kilku lat prowadzi walkę z tym niebezpiecznym procederem Ubiegłoroczna, międzynarodowa konferencja wykazała, że problem fałszowania środków chemicznych jest problemem globalnym i wymaga podjęcia zdecydowanych kroków. Dlatego też uczestnicy poprzedniej konferencji uznali za celowe zorganizowanie kolejnej konferencji Tego zadania podjął się PIORiN wraz z europejskim przemysłem środków ochrony roślin.

Do udziału zaproszone zostały narodowe inspekcje, organy ścigania oraz służby celne z krajów wspólnoty europejskiej. Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem, udział swój zadeklarowało 18 krajów Unii, przedstawiciele polskiego i europejskiego parlamentu oraz ambasady Stanów Zjednoczonych. Wynikiem konferencji będzie m.in. postulat skierowany do Komisji Europejskiej o konieczności prowadzenia wspólnych działań przeciwko podrabianiu pestycydów. Wsparcie ze strony Unii – zdaniem organizatorów – pomogłaby w opracowaniu europejskiego planu skoordynowanych działania przeciwko podrabianym środkom ochrony roślin. Doświadczenie uczy, że skuteczną walkę z podrabianymi pestycydami – stanowiącymi zagrożenie dla upraw, rolnika wykonującego zabieg, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska naturalnego – należy koordynować na dwóch poziomach: krajowym oraz międzynarodowym. Dlatego stworzenie Pan-Europejskiego panelu wymiany informacji i współpracy transgranicznej jest jednym z założeń przyświecających instytucjom, które na całym świecie prowadzą walkę z fałszerzami pestycydów.

Dzięki doskonałej współpracy, jaką udało się nawiązać w Polsce pomiędzy Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Policją, Strażą Graniczną i Służbą Celną, w tym roku na południu Polski udało się zlikwidować kilka znaczących źródeł pochodzenia podróbek. Sprawy są w toku. Skala zatrzymań jedynie potwierdziła wagę problemu, ale jednocześnie udowodniła skuteczność współpracy różnych organów państwowych oraz konieczność kontynuacji prowadzonych działań.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii