Z puszką w dobry klimat


Z puszką w dobry klimat: artykuł nr 5982

2008-11-24 16:18:16 Ekologia

Program Z puszką w dobry klimat jest uzupełnieniem programu Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe Fundacji RECAL. W roku 2008 prowadzony jest pilotażowo w dwóch regionach Polski – Stargard Szczeciński oraz Radomsko. W tych regionach realizowane są bezpośrednie działania edukacyjne. Recykling aluminium to także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Stąd każdy uczestnik programu Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe pośrednio włącza się do projektu „klimatycznego”. Placówki biorące udział w programie mają możliwość zwiększyć ten pozytywny efekt recyklingu. Na przykład pieniądze ze sprzedaży puszek można przeznaczyć na zakup drzewek i roślin.

W grudniu planowane jest zorganizowanie w Stargardzie Szczecińskim seminarium dla nauczycieli. Podczas seminarium ze strony Fundacji RECAL zaprezentowane będą kwestie związane z edukacją ekologiczną w zakresie recyklingu aluminiowych puszek po napojach, w tym nieodpłatna oferta edukacyjna. Spotkanie polega na przedstawieniu korzyści ekonomicznych i ekologicznych płynących z recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Nauczycielom przekazywane są informacje na temat odzysku i ponownego wykorzystanie aluminium. Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatnie pakiety edukacyjne i plakaty wspierające działalność edukacyjną nauczyciela w szkole. Obecnie Fundacja RECAL posiada w ofercie dwa pakiety edukacyjne – dla przedszkoli i dla szkół. Pakiety zawierają informacje na temat recyklingu oraz scenariusze zabaw (pakiet przedszkolny) lub wskazówki metodologiczne (pakiet dla szkół). Są to bardzo pomocne dla nauczycieli narzędzia edukacyjne. Wydanie pakietów i plakatów było dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ze strony British Council prezentację przygotuje Rzecznik Klimatu. Jest to osoba, która w specjalnym procesie rekrutacji otrzymała autoryzację British Council do prowadzenia działań na rzecz ochrony klimatu w jej imieniu. Ta część seminarium ma na celu pokazanie jak każdy z nas może ograniczyć swój wpływ na niekorzystne zmiany klimatu oraz pomóc nauczycielom
w przekazaniu tych informacji ich uczniom. Ze strony British Council zostały także przygotowane dla uczestników materiały informacyjne.

Dla powodzenia selektywnej zbiórki surowców wtórnych niezbędna jest świadomość społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych ze względów ekologicznych. Musimy być przygotowani także na to, że w przypadku mniej korzystnej ceny za złom puszkowy, nadal będziemy w stanie odzyskiwać i poddawać recyklingowi większość puszek.
Poziom recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce jest bardzo wysoki. W roku 2007 osiągnął 69%. Oznacza to także przekroczenie średniego europejskiego poziomu recyklingu, który w 2006 wyniósł 58%. Obecnie może być coraz trudniej utrzymać trend wzrostowy w poziomie odzysku i recyklingu. Mamy jednak wiele przykładów europejskich pokazujących, iż możliwy jest odzysk przekraczający poziom 90% (np. Szwajcaria, Norwegia).

Tabela: Odzysk aluminiowych puszek po napojach w Polsce w latach 1995 – 2007

Rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Odzysk (w %)

2

7

10

13

26

37

39

41

44

46

50

65

69Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów - to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo
w ochronie środowiska. Oto podstawowe fakty:


  • Edukacja ekologiczna:    puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.
  • Zasoby naturalne:    użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.
  • Energia:    odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy.
  • Ochrona środowiska:    recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach.
  • Zmniejszenie emisji CO2:    recykling 1 tony aluminium z odzysku pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 1,3 tony.
  • Pieniądze:    za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 3 zł.
  • Ekonomia:     recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.
  • Koszty produkcji:     produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.
  • Prawo:     Szereg ustaw „odpadowych” (np. Ustawa o odpadach) nakładających obowiązki m.in. na producentów opakowań i firm wprowadzających produkty w opakowaniach. Ponadto Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wymaga prowadzenia przez gminy selektywnej zbiorki odpadów - dogodnie jest więc zacząć od odzysku puszek aluminiowych.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii