Ponad 236 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego


Ponad 236 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego: artykuł nr 6304

2009-07-01 19:10:05

W dniu 1 lipca br. w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) - Instytucji Wdrażającej Działania 13.1, XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisano umowę o dofinansowanie dużego projektu w ramach listy indykatywnej Programu. Beneficjentem środków jest Uniwersytet Gdański, a projekt dotyczy „Budowy budynków Wydziału Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Gdańskiego w osobach: Rektora prof. dr hab. Bernarda Lammeka oraz Kanclerza dr Jerzego Piotra Gwizdały, dyrekcja Ośrodka Przetwarzania Informacji: Dyrektor dr Olaf Gajl i Z-ca Dyrektora ds. Wdrażania Funduszy Izabela Erecińska oraz Daniel Maksym, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Szkół Wyższych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt o łącznej wartości inwestycji 236 090000,00 pln, zlokalizowany jest w Gdańsku na terenie istniejącego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego Oliwa (w przyszłości „Kampusu Bałtyckiego”). Jego przedmiotem jest budowa trzech obiektów, które staną się częścią infrastruktury naukowo-dydaktycznej „Kampusu Bałtyckiego” i rozszerzą ofertę edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. Nowoczesne budynki, wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne pozwolą na prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom światowym oraz zapewnią absolwentom możliwość nabycia kluczowych kompetencji m.in. naukowo-technicznych, informatycznych i matematycznych, języków obcych i kwalifikacji zawodowych. Z nowopowstałej bazy korzystać będzie 1.650 studentów oraz 201 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Projekt „Budowy budynków Wydziału Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” ma charakter kompleksowy. Dotyczy zarówno budowy gmachów Wydziału Chemii i Biologii, wraz z nowoczesną infrastrukturą ICT, jak również zakupu nowoczesnego wyposażenia naukowo-dydaktycznego. Jego celem jest wzmocnienie roli Uniwersytetu Gdańskiego, poprzez stworzenie prężnego ośrodka dydaktycznego o zasięgu europejskim, kształcącego specjalistów w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych oraz nowoczesnych technologii. Szersze zaplecze dydaktyczne i naukowe pozwoli na uruchomienie nowych specjalności. Na Wydziale Biologii planowane jest otwarcie co najmniej 4 (a docelowo 11) nowych specjalności, a na wydziale chemii – co najmniej 6 (docelowo 13 specjalności na kierunkach chemia i ochrona środowiska). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programów studiów następujących specjalności na kierunku biologia: ekologia molekularna, taksonomia molekularna, mikrobiologia molekularna, mikrobiologia spożywcza, biologia sądowa, biologia roślin, biologia zwierząt, biologia człowieka, biologia funkcjonalna organizmów, hydrobiologia, ochrona i zarządzanie zasobami przyrody (w miarę potrzeb i zainteresowania studentów, uruchamiane będą dotychczasowe specjalności: biologia molekularna, biologia eksperymentalna oraz biologia środowiskowa). Na Wydziale Chemii, na kierunku chemia przygotowywane są programy studiów sześciu nowych specjalności: chemia i analityka środowiska, chemia nowych materiałów, chemia i analiza żywności, ocena zagrożeń dla nowych substancji chemicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłu chemicznego, chemia leków. Na kierunku ochrona środowiska, zwiększenie liczby specjalności nie było dotąd możliwe z uwagi na ograniczoną infrastrukturę. Wsparcie infrastrukturalne kierunku będzie istotnym bodźcem umożliwiającym wydziałowi zwiększenie oferty dydaktycznej i tym samym pokrycie rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w poszczególnych gałęziach ochrony środowiska. Kształcenie na kierunku ochrona środowiska będzie odbywało się w oparciu o siedem nowych specjalności: ochrona przyrody, ochrona środowiska morskiego, analityka i monitoring środowiska, ochrona środowiska w przedsiębiorstwie, administracja i zarządzanie środowiskiem, doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz technologie ochrony środowiska.

W ramach projektu stworzone zostaną także lepsze warunki infrastrukturalne dla upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).  Zamierzenia dotyczą m.in. wyposażenia laboratoriów, auli oraz sal konferencyjnych w nowoczesny sprzęt pozwalający na prowadzenie interaktywnych zajęć e-learningowych, zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, multimedialnych auli i sal konferencyjnych (pozwalających m.in. na realizację zdalnych wykładów na żywo). Dodatkowo, dzięki zlokalizowaniu inwestycji na terenie tzw. Kampusu Bałtyckiego, koncentrującego wydziały różnych specjalności, studenci będą mieli możliwość uzupełniania wiedzy z innych przedmiotów wykładanych na Uniwersytecie Gdańskim. Połączenie wiedzy z zakresu biologii i chemii z elementami prawa lub ekonomii umożliwi absolwentom bardziej elastyczne działanie na rynku pracy (np. uruchomienie własnej działalności gospodarczej).

W okresie finansowania 2007 – 2013, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), jako Instytucja Wdrażająca Działania 13.1, XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisał już łącznie 16 umów o dofinansowanie projektów.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z