Konkurs dla fotografujących w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej - Świdnica 2009


Konkurs dla fotografujących w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej - Świdnica 2009: artykuł nr 6323

2009-07-30 10:17:54 Ciekawostki

W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej - Świdnica 2009 przeprowadzony zostanie otwarty konkurs fotograficzny. Pula nagród w konkursie wyniesie 12.000 zł ! Prace konkursowe przyjmowane będą drogą elektroniczną od 1 do 31 sierpnia. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w czterech kategoriach: FAUNA, FLORA, KRAJOBRAZ oraz IMPRESJE. W każdej kategorii zostanie wyłonione I, II oraz III miejsce, a spośród wszystkich nagrodzonych zdjęć zdobywca Grand Prix.

Więcej informacji na stronie dss-fotofestival.pl


Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej
Świdnica 2009
Regulamin

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Spółka „Dolnośląskie Surowce Skalne” S.A. Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Fotografii Przyrodniczej – Dolnośląskie Spotkania w Świdnicy - 2009.

II. Zasady konkursu
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących przyrodę, dokumentujących jej piękno i bogactwo.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach tematycznych: Fauna, Flora, Krajobraz i Impresje.
3. Zdjęcia nie mieszczące się w żadnej z powyższych kategorii oraz zdjęcia niewłaściwie zakwalifikowane do kategorii przez Uczestnika - nie będą oceniane. Wymagane jest także, aby okazy przyrodnicze przedstawiane na przesłanych zdjęciach uwiecznione były w warunkach naturalnych (okazy dziko żyjące).
4. W każdej kategorii Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 własne zdjęcia, tylko w kategorii „Fauna” dopuszczalne jest nadesłanie 5 prac (łącznie w Konkursie może brać udział maksymalnie 14 zdjęć jednego autora).
5. Zdjęcia nadesłane do kategorii „Fauna”, których motywem będą ptaki, będą dodatkowe oceniane przez jury powołane przez redakcję kwartalnika „Ptaki Polski”, w ramach konkursu „Ptaki w obiektywie 2009” – o ile Uczestnik Konkursu wyrazi taką wolę, zaznaczając zgodę w formularzu zgłoszeniowym.
6. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Świdnica 2009 – www.dss-fotofestival.pl, wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (zawierającego dane potrzebne Organizatorowi w przeprowadzeniu konkursu oraz zgodę na ich przetwarzanie) a następnie zapisaniu zgłaszanych zdjęć w odpowiednich kategoriach w terminach podanych przez Organizatora.

III. Wymagania dotyczące zdjęć zgłaszanych do konkursu
7. Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak przesłać je należy wyłącznie drogą elektroniczną, w formie plików cyfrowych (zdjęcia analogowe należy zeskanować we własnym zakresie). Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG. Maksymalne wymiary zdjęcia: 900 pikseli w poziomie i 700 pikseli w pionie, plik ze zdjęciem nie może być większy niż 300kB
8. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze zobowiązaniem Uczestnika do dostarczenia fotografii w formacie umożliwiającym wydruk wysokiej jakości, na potrzeby stworzenia przez Organizatora wystawy pokonkursowej, złożonej ze zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych.
9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach promujących Konkurs i Festiwal Fotografii Przyrodniczej (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, materiałach prasowych oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania), z zachowaniem praw autorskich.
10. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do środowiska – zdjęcia, które w ocenie Jury, wykonano narażając na szkodę fotografowany obiekt, będą dyskwalifikowane.

IV. Ocena i nagrody
11. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny zdjęć i może przyznać I, II i III miejsce w każdej kategorii. Jury może przyznać także dowolną ilość wyróżnień.
12. Pula nagród pieniężnych dla zwycięzców w każdej kategorii wynosi 3000 złotych brutto. Przewidywany podział nagród za I, II i III miejsce to: 1500zł, 1000 zł i 500 zł brutto, odpowiednio do zajętego miejsca – jednak o ostatecznym podziale nagród decyduje Jury. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają okolicznościowe dyplomy. Możliwe jest także przyznanie przez Sponsorów Festiwalu rzeczowych nagród specjalnych, według kryteriów uzgodnionych wcześniej z Organizatorem Konkursu – informacje o nich podawane będą na stronie internetowej Festiwalu.
13. Spośród zdjęć nagrodzonych w poszczególnych kategoriach Jury wyłoni laureata Grand Prix Festiwalu.
14. Decyzje i oceny zdjęć podjęte przez Jury są ostateczne. Decyzja o wzięciu udziału w Konkursie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

V. Terminy
• Zdjęcia należy nadsyłać drogą elektroniczną w terminie 1 - 31 sierpnia 2009 roku na adres podany w pkt. II.6.
• Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 3 października podczas I Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Świdnicy. Werdykt zostanie podany do wiadomości także na stronie internetowej Festiwalu: www.dss-fotofestival.pl.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek