Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych


Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych: artykuł nr 6382

2009-09-24 12:16:50 Leśnictwo

Wszystkich zainteresowanych turystyką zapraszamy do zakładu doświadczalnego w Rogowie k. Łodzi na konferencję pt. „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”. Termin konferencji 28-30.09.2009 r.

Celem konferencji jest:
•    ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne
•    przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja
•    ukazanie znanych, choć mało spopularyzowanych form turystki i rekreacji
•    ukazanie roli mediów w promowaniu turystyki przyrodniczej
•    przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów
•    prezentacja ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.


Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych
28- 30 września 2009 roku


PONIEDZIAŁEK
 
•    10.00 – 12.00 – Uroczyste otwarcie Konferencji i Sesja Plenarna
Referaty:
dr inż. Marian Pigan - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
mgr Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny SGGW
prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Wydział Leśny SGGW
•    12.00 – 12. 30 – Przerwa, kawa, herbata

SESJA 1: MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI KONNEJ I KWALIFIKOWANEJ NA OBSZARACH LEŚNYCH
•    12.30 – 12.50 - Mazurski Trakt Konny jako przykład szlaku konnego powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia - Paweł Szyszko
•    12.50 – 13.10 - Perspektywy rozwoju turystyki konnej w Mazowieckim i Chojnowskim Parku Krajobrazowym - Krzysztof Klimaszewski i Justyna Wlaźlińska
•    13.10 – 13.30 - Organizacja szlaków konnych i animacja rekreacji jeździeckiej jako elementy promocji Lasów Państwowych - Karol Chodkiewicz, Ewa Drabek
•    13.30 – 13.50 - Skituring w polskich górach - nowy produkt turystyczny? - Joanna Adamczyk
•    13.50 – 15.00 – Przerwa obiadowa

SESJA 2A: STRATEGIA, MARKETING I EKONOMIA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH PRZYRODNICZYCH
•    15.00 – 15.20 - Strategia rozwoju turystyki na terenach cennych przyrodniczo - Agata Cieszewska
•    15.20 – 15.40 - Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym - Agnieszka Mandziuk i Krzysztof Janeczko
•    15.40 – 16.00 - Potencjał turystyczny Polesia Zachodniego, możliwości jego wykorzystania w rozwoju turystyki przyrodniczej - Anna Sieczko
•    16.00 – 16.20 - Walory turystyczne jako podstawowy składnik produktu turystycznego - Agata Balińska

SESJA 2B: WPŁYW TURYSTYKI I REKREACJI NA ŚRODOWISKO
•    15.00 – 15.20 - Zmiany funkcji enklaw rolniczych pod wpływem turystyki na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie - Elżbieta Moskal
•    15.20 – 15.40 - Podatność lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego na niszczenie przez turystykę - Aleksandra Turkowiak
•    15.40 – 16.00 - Środowiskowe aspekty turystyki i rekreacji w ekosystemach LKP Lasy Mazurskie - Henryk Tracz, Tadeusz Pampuch
•    16.00 – 16.20 - Oddziaływanie turystyki wodnej na ekosystemy leśno-jeziorne - Jarosław Skłodowski
•    16.20 – 16.30 - Turystyka w lasach a zagrożenia grzybowisk - Zbigniew Sierota, Dorota Hilszczańska
•    16.20 – 17.00 - Przerwa, kawa, herbata

SESJA 3A: WALORY TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZOWE OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH
•    17.00 – 17.20 - Turystyka a krajobraz dźwiękowy lasów - Sebastian Bernat
•    17.20 – 17.40 - Piękno scenerii krajobrazu, turystyka a różnorodność gatunkowa biegaczowatych - przykład badań Puszczy Piskiej i Drawieńskiego Parku Narodowego - Izabela Dymitryszyn, Axel Schwerk
•    17.40 – 18.00 - Chiropterologia – szansa czy zagrożenie dla turystyki w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym? - Wojciech Ożga i Piotr Gabryjończyk
•    18.20 – 18.40 - Fortyfikacje nowożytne jako atrakcja turystyczna obszarów leśnych - Piotr Gabryjończyk
•    18.40 – 19.00 - Rezerwat "Niebieskie Źródła" jako atrakcja turystyczna - Longina Chojnacka-Ożga i Anna Gabryszewska

SESJA 3B: ASPEKTY SPOŁECZNE ROZWOJU TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ
•    17.00 – 17.20 - Preferencje społeczne użytkowników rekreacyjnych dóbr i usług lasu i gospodarki leśnej oraz ich wartość - wyniki badań - Piotr Gołos
•    17.20 – 17.40 - Las jako miejsce wypoczynku i rekreacji - analiza oczekiwań społecznych na przykładzie Gminy Rogów - Marek Sławski i  Małgorzata Sławska
•    17.40 – 18.00 - Turystyka zrównoważona w parkach narodowych w opinii turystów - Małgorzata Gałązka
•    18.20 – 18.40 Związki człowieka (agroturysty) z przyrodą (obszarami leśnymi i przyrodniczo cennymi) w turystyce na obszarach wiejskich - Olga Smoleńska i Joanna Kosmaczewska
•    18.40 – 19.00 - Turystyczna funkcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego w świetle badań zachowań i opinii turystów - Hanna Prószyńska-Bordas
•    19.20 – Uroczysta kolacja


WTOREK
 
SESJA 4A: TURYSTYKA W GÓRSKICH PARKACH NARODOWYCH
•      8.30 –   8.50 -  Turystyka a ochrona przyrody w Karkonoskim PN - Andrzej Raj
•      8.50 –   9.10 - Wysokogórska turystyka piesza a występowanie owadów endemicznych  na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – Tomasz Skalski, Anna Obrochta, Wojciech Maciejowski
•      9.10 –  9.30 - Przyrodnicze uwarunkowania udostępniania Bieszczadzkiego PN dla turystyki i edukacji ekologicznej - Grażyna Holly i Ryszard Prędki
•      9.30 – 9.50 - Wielowątkowa geneza Świętokrzyskiego PN - Stanisław Huruk i  Cezary Jastrzębski
•      9.50 – 10.10 - Wpływ antropopresji na stan tras turystycznych i otaczającej je przyrody w Świętokrzyskim Parku Narodowym - Marcin Sikorski
•     10.10 – 10.30 - Ruch turystyczny w Świętokrzyskim PN - Cezary Jastrzębski

SESJA 4B: EDUKACYJNE I REKREACYJNE FUNKCJE LASÓW
•      8.30 –   8.50 - Przystosowanie rezerwatów przyrody do realizacji celów dydaktycznych - Wanda Staniewska-Zątek
•      8.50 –   9.10 - Edukacja i rekreacja na obszarach leśnych - Grażyna Głuch
•      9.10 –   9.30 - Ocena przystosowania Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki edukacyjnej - Jowita Górka
•      9.30 –   9.50 - Wykorzystanie turystyczne drzew pomnikowych na terenach Lasów Państwowych -  Joanna Pietrzak i Jan Zawadka
•      9.50 – 10.10 - Zagospodarowanie rekreacyjne lasów miejskich Warszawy w kontekście potrzeb i oczekiwań mieszkańców stolicy - Emilia Janeczko i  Małgorzata Woźnicka
•      10.10 – 10.30 - Funkcja turystyczno-rekreacyjna warszawskiego Lasu Bielańskiego - Aleksandra Górecka
•      10.30 – 11.00 - Przerwa, kawa, herbata

SESJA 5A: STRATEGIA, MARKETING I EKONOMIA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH PRZYRODNICZYCH
•    11.00 – 11.20 - Baza noclegowa jako czynnik determinujący rozwój turystyki i rekreacji w lasach na przykładzie wybranych nadleśnictw - Magdalena Kozikowska
•    11.20 – 11.40 - Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie gminy Sosnowica - Monika Hurba
•    11.40 – 12.00 - Znaczenie funkcji turystycznej w gospodarce lasów państwowych na przykładzie leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Rychtalskie - Łukasz Nawrot i Marek Szymański

SESJA 5B: STAN I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI W PARKACH NARODOWYCH
•    11.00 – 11.20 - Turystyka w Puszczy Białowieskiej - stan i perspektywy - Andrzej Antczak
•    11.20 – 11.40 - Rola wskaźnika chłonności turystycznej w kształtowaniu przestrzeni turystycznej parków narodowych - Sylwia Graja-Zwolińska
•    11.40 – 12.00 - Atrakcyjność rekreacyjno-turystyczna wybranych parków narodowych w Polsce - Małgorzata Muszyńska-Kurnik
12.00 – 13.00 – Przerwa obiadowa
•    13.00 – 19.00 – Wycieczka terenowa
•    19.00 – 20.00 - Kolacja
•    20.00 - OgniskoŚRODA
•    8.30 –   9. 30 – Sesja posterowa
•    9.30 – 10.00 - Przerwa, kawa, herbata

SESJA 6A: INŻYNIERYJNE ASPEKTY ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO LASÓW
•    10.00 – 10.20 - Model zagospodarowania rekreacyjnego lasów na terenach pojezierzy - Jarosław Kikulski
•    10.20 –10.40 - Metoda inwentaryzacji szlaków turystycznych - Joanna Adamczyk
•    10.40 – 11.00 - Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania krajobrazu leśnego w otoczeniu dróg -Emilia Janeczko
•    11.00 – 11.20 - Turystyka dla wybranych - możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na terenie polskich parków narodowych - Małgorzata Kosewska, Beata Fornal-Pieniak
•    11.20 – 11.40 - Możliwości uprawiania turystyki w Puszczy Niepołomickiej - Arkadiusz Niedziółka

SESJA 6B: TURYSTYKA W LASACH I NA OBSZARACH CHRONIONYCH
•    10.00 – 10.20 - Turystyka w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego - Janusz Majewski
•    10.20 –10.40 - Turystyka w lasach i na obszarach chronionych - Dorota Mączka
•    10.40 – 11.00 - Atrakcyjność turystyczna rejonu Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy” - Aleksandra Spychała
•    11.00 – 11.20 - Realizacja założeń ekoturystyki na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty” -Maciej Mazurczak
•    11.20 – 11.40 - Przyroda w systemie odznak krajoznawczych PTTK - Szymon Bijak
•    11.40 – 13.00 – Przerwa obiadowa

SESJA 7: ZNACZENIE MEDIÓW W PROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ

•    13.00 – 13.20 - Udział mediów w popularyzowaniu turystyki przyrodniczej - Krystyna Krzyżanowska i Ewa Jaska
•    13.20 – 13.40 - Rola mediów lokalnych w rozwoju turystyki przyrodniczej - Artur Rutkiewicz
•    13.40 – 14.00 - Portale internetowe źródłem wiedzy turysty - Bogusława Graczykowska, Barbara Woś
•    14.00 – 14.20 - Przedstawienie lasów na polskich mapach turystycznych - Tomasz Olenderek
•    14.20 – Podsumowanie i zakończenie  obrad.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa