Ekstremalne zjawiska klimatyczne jako skutek rabunkowej gospodarki wobec Ziemi - konkurs


Ekstremalne zjawiska klimatyczne jako skutek rabunkowej gospodarki wobec Ziemi - konkurs: artykuł nr 6470

2009-11-06 00:33:40 Ekologia

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów polskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na pracę pt. „Gniew Natury” Ekstremalne zjawiska klimatyczne jako skutek rabunkowej gospodarki wobec Ziemi.

REGULAMIN
konkursu plastycznego dla uczniów polskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na pracę
pt. „Gniew Natury”
Ekstremalne zjawiska klimatyczne jako skutek rabunkowej gospodarki wobec Ziemi

1.    Tytuł konkursu: „Gniew Natury”. Ekstremalne zjawiska klimatyczne jako skutek rabunkowej gospodarki wobec Ziemi
2.    Data ogłoszenia konkursu: styczeń 2010r.,
3.    Termin nadsyłania prac: do dnia 5 maja 2010r.
4.    Data ogłoszenia wyników: 1 czerwca 2010r.
5.    Odbiorca konkursu: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski.
6.    Jury konkursu: specjaliści ds. tematyki zrównoważonego rozwoju, ekologii,  klimatologii i sztuk pięknych.
7.    Ogłoszenie konkursu: ukazuje się jednocześnie na portalach: http://www.bspinfo.lt, www.kiss.pl, www.gimnazjum.pl, www.biolog.pl, www.interklasa.pl, na polskiej stronie internetowej BSP www.bsp-pl.org, a regulamin konkursu rozesłany zostaje poza tym pocztą internetową do wszystkich szkół BSP, Szkół Stowarzyszonych UNESCO oraz szkół zamieszczonych w internetowych bazach danych Kuratoriów Oświaty.
8.    Regulamin konkursu
Warunki ogólne:

§1
Organizatorami konkursu są:
Koordynator Krajowy „Balic Sea Project” w UNESCO oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS
§2
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
§3
1.    Celem konkursu jest zmobilizowanie młodych ludzi do obserwacji zmian klimatycznych dających się zauważyć w ciągu ostatnich lat i wywołanych przez te zmiany ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze i pożary, powodzie, huragany, trąby powietrzne, sztormy, wichury, burze itp. Ważne jest uświadomienie uczniom, że część tych zjawisk wywołanych jest bezpośrednio przez rabunkową gospodarkę prowadzoną przez człowieka wobec naturalnych zasobów naszej planety. Konkurs ma za zadanie zmotywowanie uczniów do tropienia tego typu zjawisk i poszukiwania odpowiedzi na pytanie o ich pochodzenie.
Ogromną rolę w konkursie pełni nauczyciel – opiekun, który przygotowuje merytorycznie ucznia do zajęcia się trudnym tematem zmian klimatycznych. Opiekunowie szczególnie zaangażowani w przygotowanie dużej liczby uczniów do konkursu otrzymają nagrody.

2.    Cele konkursu zostaną osiągnięte poprzez:
•     zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji zmian klimatycznych
•     zwrócenie uwagi uczniów na globalne ocieplenie i coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska klimatyczne
•     przybliżenie uczniom podstawowych pojęć z zakresu klimatologii i meteorologii
•     zapoznanie się dzieci z przykładami rabunkowej gospodarki i niszczycielskiej działalności człowieka wobec Ziemi
•    zmuszenie uczestników konkursu do refleksji na temat przyszłości dewastowanej przez człowieka planety
•     rozszerzenie kręgu osób edukowanych dla zrównoważonego rozwoju poprzez umieszczenie najciekawszych prac na polskiej stronie internetowej

3.    Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w wyznaczonym przez organizatora terminie – do 5 maja 2010 r..
4.    Technika wykonania pracy i kolorystyka dowolna (akwarele, kredki, tusz, kolorowy papier itp.). Prosi się nie stosować suchych pasteli i węgla, gdyż można pracę zniszczyć podczas skanowania, przesyłki i przechowywania.
5.    Format pracy A4
6.    Proszę o złożenie autografu przez autora w dolnym prawym rogu pracy (na zeskanowanej pracy jest on dobrze widoczny), oraz czytelne opisanie pracy na odwrocie, łącznie z tytułem pracy, nazwiskiem autora i opiekuna oraz nazwą i adresem szkoły (jest do konieczne do identyfikacji pracy i uniknięcia ewentualnej pomyłki przy wysyłce nagrody).
7.    Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, uprzednio nigdzie nie publikowane.
§4
Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia w styczniu 2010 r.; trwa do 1 czerwca 2010r.
Opiekunowie zobowiązani są do nadesłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 5 maja 2010 r.
§5
1.    Autorem pracy może być jedna osoba.
2.    Każda praca na odwrocie musi posiadać wpisaną czytelnie lub naklejoną etykietę z nazwiskiem i imieniem autora, tytułem pracy, nazwą i adresem szkoły
3.    Jeden nauczyciel może być opiekunem dowolnej liczby uczestników. Opiekun przygotowuje merytorycznie ucznia do konkursu.
4.    Uczestnik Konkursu może być autorem tylko jednej pracy.
5.    Każda szkoła może wysłać dowolną liczbę prac.
§6
Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronach internetowych: http://www.bsp-pl.org/
§7
Zgłoszenia
1.    Zgłoszenie powinno obejmować:
a.    pracę konkursową oryginalną,
b.    płytę CD z zeskanowaną pracą oraz wypełnioną kartą zgłoszeniową z danymi autora i szkoły
c.    wypełnioną, podstemplowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
2.    Prace konkursowe należy przesyłać albo dostarczyć osobiście pod adres:
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS,
 ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice; tel/fax: +48 32 2 519 811  
3.    Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 maja 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego)
4.    Prace przekazane tylko w wersji elektronicznej, tylko w wersji papierowej lub niezawierające karty zgłoszeniowej oraz niespełniające innych wymogów formalnych zawartych w regulaminie nie będą rozpatrywane.
§8
1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2010 r., a wyniki zostaną opublikowane dnia 1 czerwca 2010r. na stronach internetowych: http://www.bsp-pl.org/

Ustalenia dodatkowe
1.    Autorzy prac przenoszą na Organizatora niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do udostępnionych prac bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.
2.    Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.
3.    Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace mogą być w całości lub we fragmentach wykorzystane przez Organizatora w materiałach promocyjnych i informacyjnych, mogą również być publikowane na stronie internetowej Organizatora z podaniem nazwiska wykonawcy pracy.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz dokonania zmian w Regulaminie Konkursu bez podania przyczyn.
5.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Finał konkursu oraz ogłoszenie wyników i rozeslanie nagród odbędzie się w miesiącu czerwcu 2010 roku.
Organizator przewiduje 20 nagród typu – sprzęt elektroniczny, klocki typu lego, książki dla zwycięzców konkursu, w tym 17 nagród dla uczniów i 3 nagrody dla najbardziej zaangażowanych opiekunów oraz dyplomy dla wyróżnionych i uczestników konkursu.
Fundatorem nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pytania proszę kierować pod adres Stowarzyszenia „KISS”, telefonicznie lub pod adres e-mail: jola.mol@pro.onet.pl  

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
uczestnika konkursu „Gniew Natury”. Ekstremalne zjawiska klimatyczne jako skutek rabunkowej gospodarki wobec Ziemi

Tytuł pracy: ............................................................................................................................
Imię i nazwisko ucznia .......................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna  ..................................................................................
Telefon Kontaktowy....................................................
ADRES SZKOŁY AUTORA
Nazwa Szkoły ............................................................................................................................
ulica..........................................................................................................................................
kod..........................................miasto........................................................................................
tel. ..........................................fax..............................................................................................
e-mail........................................................

…………………………………                    .............................................
PIECZĄTKA SZKOŁY                                 PODPIS DYREKTORA
 
 OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY.:
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM AUTOREM ZGŁOSZONEJ PRACY I PRZYJMUJĘ WARUNKI KONKURSU ZAWARTE W REGULAMINIE. NINIEJSZYM PRZENOSZĘ NA ORGANIZATORÓW KONKURSU CAŁOŚC AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PRACY ZGŁOSZONEJ NA KONKURS.
 
DATA                .......................................

PODPIS AUTORA........................................................
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii