Konkurs fotograficzny dla uczniów: Miasto i przyroda - na granicy dwóch światów


Konkurs fotograficzny dla uczniów: Miasto i przyroda - na granicy dwóch światów: artykuł nr 6471

2009-11-06 00:39:17 Ekologia

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów problemem zmian klimatu i jego wpływu na różnorodność gatunkową, sukcesję ekologiczną na pograniczu miasta i przyległych terenów, pięknem krajobrazów w naszym regionie. Ma on na celu pobudzić młodych ludzi do obserwacji stanu przyrody, kultury, zjawisk klimatycznych w dniu dzisiejszym, szukania przyczyn obecnego stanu rzeczy oraz przewidywania przyszłości i szukania rozwiązań zauważonych problemów.

Miasto i przyroda – na granicy dwóch światów

1.    Tytuł konkursu: Konkurs fotograficzny dla uczniów „Miasto i przyroda – na granicy dwóch światów”
2.    Data ogłoszenia konkursu: 01 październik 2009
3.    Odbiorca konkursu: Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
4.    Nagrody dla uczniów – 17, dla opiekunów – 3; dla wyróżnionych - dyplomy
5.    Jury konkursu: artysta plastyk, specjalista od EZR, nauczyciele BSP

REGULAMIN KONKURSU

Warunki ogólne:
§1
Organizatorami konkursu są:
Koordynator Krajowy „Balic Sea Project” w UNESCO oraz Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS
§2
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
§3
1.    Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów problemem zmian klimatu i jego wpływu na różnorodność gatunkową, sukcesję ekologiczną na pograniczu miasta i przyległych terenów, pięknem krajobrazów w naszym regionie. Ma on na celu pobudzić młodych ludzi do obserwacji stanu przyrody, kultury, zjawisk klimatycznych w dniu dzisiejszym, szukania przyczyn obecnego stanu rzeczy oraz przewidywania przyszłości i szukania rozwiązań zauważonych problemów.
2.    Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii na terenie Polski na pograniczu terenu zurbanizowanego i otaczającej go przyrody. Dopuszczalne jest uchwycenie skutków oddziaływania miasta na przyrodę i odwrotnie.
3.    Rozmiar pliku ze zdjęciem nie może być mniejszy niż 800kB, zdjęcie o rozdzielczości 300 dpi . Plik musi być w formacie jpg lub tif.
4.    Rozmiar prac w formie papierowej 15 x 20.
5.    Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, uprzednio nigdzie nie publikowane.
§4
Konkurs rozpoczyna się w październiku 2009 roku, a kończy w marcu 2010 roku.
§5
1.    Autorem pracy może być jedna osoba.
2.    Każda praca na odwrocie musi posiadać wpisaną czytelnie lub naklejoną etykietę z nazwiskiem i imieniem autora, tytułem pracy, nazwą i adresem szkoły. Praca wysyłana w kopercie musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem twardą tekturą.
3.    Uczestnik Konkursu może być autorem jednej do trzech prac.
4.    Każda szkoła może wysłać prace dowolnej liczby uczestników.
§6
Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronach internetowych: http://www.bsp-pl.org/
§7
Zgłoszenia
1.    Zgłoszenie powinno obejmować:
a. pracę konkursową w postaci literalnej fotografii oraz na płycie CD ,
b. wypełnioną, podstemplowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
2.    Prace konkursowe należy przesyłać albo dostarczyć osobiście pod adres:
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS,
ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice, Polska
tel: 032 2 519 811;
3.    Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lutego 2010 r.
4.    Prace nie na temat lub przekazane tylko w wersji elektronicznej lub nie zawierające karty zgłoszeniowej oraz nie spełniające innych wymogów formalnych zawartych w regulaminie nie będą rozpatrywane.
§8
1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w do końca lutego 2010 r., a wyniki zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia na stronach internetowych: http://www.bsp-pl.org/
Ustalenia dodatkowe
1.    Autorzy prac przenoszą na Organizatora niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do udostępnionych prac bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z Oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej.
2.    Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.
3.    Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace mogą być w całości lub we fragmentach wykorzystane przez Organizatora w materiałach promocyjnych i informacyjnych, mogą również być publikowane na stronie internetowej Organizatora z podaniem nazwiska wykonawcy pracy.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz dokonania zmian w Regulaminie Konkursu bez podania przyczyn.
5.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Finał konkursu odbędzie się w miesiącu marcu 2010 roku.
Organizator przewiduje nagrody (sprzęt elektroniczny, klocki typu Lego, książki dla zwycięzców konkursu oraz dyplomy dla wyróżnionych uczestników konkursu.
Pytania proszę kierować pod adres Stowarzyszenia „KISS”, telefonicznie lub pod adres e-mail: bspnews@kiss.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii