Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych


Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych: artykuł nr 2627

2006-06-02 20:07:26 Biotechnologia

Wprowadzenie do obrotu na terenie Polski organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO będzie wymagało udowodnienia, że są one nieszkodliwe dla ludzi i środowiska - wynika projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Jednostką upoważnioną do pełnienia funkcji laboratorium referencyjnego, wykonującą badania i wydającą opinie w sprawach GMO, ma być Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Warszawy. Instytut posiada nowoczesne laboratorium przystosowane do badania GMO. Jest przygotowane do przeprowadzania analiz produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Obecnej IHAR stara się o świadectwo akredytacji na prowadzenie wspomnianego laboratorium.

Projekt został publikowany w czwartek 1 czerwca na stronach internetowych ministerstwa środowiska w ramach konsultacji społecznych.

"Ze względu na niechęć polskiego społeczeństwa, skierowaną przeciwko organizmom genetycznie zmodyfikowanym oraz negatywne stanowisko rządu wobec wszystkich kategorii działań z GMO, za wyjątkiem zamkniętego użycia GMO, w projekcie ustawy znajdują się jasno określone zakresy kontroli przewidziane dla siedmiu inspekcji w celu uszczelnienia i zagwarantowania skutecznego systemu kontrolnego" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Będzie też wprowadzony obowiązek oznakowania produktów zawierających GMO.

Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy będą sprawowały: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Powołana zostanie Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, która ma być organem opiniodawczo-doradczym ministra środowiska w sprawach dotyczących GMO. Komisja będzie m.in. wydawała opinie dotyczące wniosków o wprowadzenie GMO na terenie kraju.

Projekt zakłada, że wprowadzony będzie zakaz uprawiania roślin genetycznie zmodyfikowanych na skalę przemysłową. Powstanie natomiast tzw. strefa wskazana do prowadzenia upraw roślin GMO. Zezwolenie na uprawę w tych regionach będzie wydawał wójt, burmistrz lub prezydenta miasta.

W projekcie zawarte są też przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu GMO jako produktu lub w produktach. Określono szczegółowe procedury dotyczące postępowania z wnioskami o zezwolenie wprowadzenia do obrotu takich produktów.

Artykuły projektu zostały tak skonstruowane, aby możliwe było zawarcie w nim konkluzji polskiego rządu w sprawie GMO. Zgodnie z tą konkluzją Polska dąży do tego, aby być krajem wolnym od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Projekt ma dostosować polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej. Precyzuje przepisy, które dotychczas budziły wątpliwości interpretacyjne.

Ustawa ma uchylić obowiązującą obecnie ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Moc utraci też znowelizowana w 2003 r. ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych można składać do 19 czerwca

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii