Mikrobiologia


Mikrobiologia: artykuł nr 5504

2008-03-06 22:32:21 Ciekawostki

Mikrobiologia jest uprawiana na Uniwersytecie Łódzkim, jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna kształcąca mikrobiologów od momentu założenia Zakładu Bakteriologii przez prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bernarda Zabłockiego tj. od 1945 r. Kształcenie studentów w zakresie Mikrobiologii odbywało się dotąd w ramach specjalności mikrobiologicznej na kierunku studiów Biologia. Od roku akademickiego 2008/2009 w miejsce dotychczasowej specjalności powstaje unikatowy kierunek studiów MIKROBIOLOGIA.

Europejskie standardy kształcenia

Program studiów realizowany jest zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

Kształcenie studentów na kierunku Mikrobiologia jest prowadzone w systemie studiów pierwszego stopnia - licencjackich (trzyletnich) (nabór od roku akademickiego 2008/2009) z możliwością kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, uzupełniających – magisterskich (dwuletnich) (nabór od roku akademickiego 20011/2012) oraz studiach doktoranckich w Studium Fizjologiczno-Mikrobiologicznym UŁ.

Zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie są prowadzone w systemie nauczania stacjonarnym
i niestacjonarnym wieczorowym. Studia niestacjonarne są płatne.

Praktyki i staże zagraniczne

Możemy poszczycić się wieloletnią współpracą z licznymi placówkami naukowymi na całym świecie. Nasze starania w tym kierunku, przekładają się nie tylko na międzynarodowe projekty badawcze, ale możliwość wymiany studenckiej miedzy zaprzyjaźnionymi instytutami. Ponadto studenci Mikrobiologii mają możliwość udziału w licznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych zagranicznych.

SOCRATES/ERASMUS – program w ramach, którego studenci odbywają jeden lub dwa semestry studiów na objętych programem uczelniach krajów należących do Unii Europejskiej.

UREKA - Infectious Disease Research Programme – trzymiesięczny program stypendialny, fundowany przez Irlandzkie Ministerstwo Nauki, w ramach, którego studenci pod okiem opiekunów prowadzą własne projekty badawcze oraz uczestniczą w licznych warsztatach doskonalących w dziedzinie etyki badań, prowadzeniu dokumentacji badawczej, prezentacji wyników.

IAESTE – The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience – oferuje praktyki zagraniczne dla studentów Polskich uczelni wyższych, (także dla doktorantów). Sa to praktyki płatne, trwające od 6 do 12 tygodni, mogące odbywać się w jednym z ponad 90 krajów świata. Instytut Mikrobiologii i Immunologii UŁ od 5 lat przyjmuje studentów zagranicznych na praktyki IAESTE oraz otrzymuje kilka ofert rocznie dla własnych studentów. Dotychczas, studenci Mikrobiologii odbyli praktyki w Szwajcarii, Norwegii, Kolumbii, Austrii, Hiszpanii, Serbii, Meksyku.

 

 

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kształcenie w zakresie mikrobiologii, immunologii, genetyki drobnoustrojów i biotechnologii

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej (kierownik prof. dr hab. Wiesława Rudnicka) w skład Katedry wchodzą 4 zakłady:

 • Zakład Immunologii Komórkowej (kierownik prof. dr hab. Wiesława Rudnicka) – zajmujący się szeroko pojętą problematyką zakażeń Mycobacterium tuberculosis: immunologią zakażeń prątkami gruźlicy, wyznacznikami genetycznymi i immunologicznymi podatności i odporności na gruźlicę, poszukiwaniem nowych immunologicznych sposobów zapobiegania skutkom chorób alergicznych.
 • Zakład Biologii Zakażeń (kierownik prof. dr hab. Barbara Różalska) - zajmujący się tematyką zakażeń gronkowcowych, lekoopornością tych bakterii, zakażeniami szpitalnymi związanymi ze stosowaniem biomateriałów, rolą biofilmów bakteryjnych w zakażeniach szpitalnych.oraz strategiami ich zwalczenia
  z zastosowaniem nowych preparatów pochodzenia roślinnego o potencjalnym działaniu bakteriobójczym.
 • Zakład Immunoparazytologii (kierownik prof. dr hab. Henryka Długońska) – podejmujący tematykę zarażeń Toxoplasma gonidii, antygenów tych parazytów, immunologicznych reakcji towarzyszących zarażeniom oraz konstrukcją testów komercyjnych umożliwiających szybką diagnostykę toksoplazmozy.
 • Zakład Gastroimmunologii (kierownik prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela) – prowadzi  badania podstawowe i diagnostyczne w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori, zajmuje się badaniem antygenów tych bakterii i ich interakcjami z komórkami  odpornościowymi gospodarza oraz podatnością genetyczną ludzi na chorobotwórcze działanie  H. pylori (choroba wrzodowa żołądka
  i dwunastnicy, niedokrwienna choroba serca).

 

Zakład Mikrobiologii Ogólnej (kierownik prof. dr hab. Zygmunt Sidorczyk)

Badania immunochemiczne i strukturalne bakterii z rodzaju Proteus i klasyfikacja serologiczna tego rodzaju. Strukturalne badania oligosacharydu rdzeniowego lipopolisacharydu ściany komórkowej Proteus oraz ustalanie wyznaczników swoistości serologicznej tego regionu.

Zakład Immunobiologii Bakterii (kierownik prof. dr hab. Antoni Różalski)

Identyfikacja i charakterystyka czynników chorobotwórczości bakterii z rodzaju Proteus i Providencia, w tym fimbrii odpowiedzialnych za adherencję, hemolizyn, proteaz, oporności na działanie przeciwdrobnoustrojowych czynników zawartych w surowicy ludzkiej, zdolności do wzrostu rozpełzliwego (Proteus sp.). Badania struktury chemicznej i swoistości antygenowej lipopolisacharydu (LPS) pałeczek z rodzaju Proteus i Providencia. Rola biofilmu bakteryjnego w kolonizacji cewników dróg moczowych przez pałeczki Proteus mirabilis. „Społeczności” bakteryjne i ich rola w zakażeniach układu moczowego. Podejmowanie próby izolowania nanobakterii z kamieni moczowych w nerkach, bardzo małych mikroorganizmów odkładających na powierzchni warstwy apatytu.

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii (kierownik prof. dr hab. Jerzy Długoński)

Mikrobiologiczna produkcja hydrokortyzonu i testosteronu na drodze biodegradacji steroli zwierzęcych
i roślinnych. Wytwarzanie związków czynnych powierzchniowo, przez przemysłowe szczepy grzyba strzępkowego Curvularia lunata – biosynteza surfaktantu. Produkcja enzymów litycznych rozkładających polimery ściany komórkowej drobnoustrojów przez szczepy Trichoderma viride. Biodegradacja toksycznych, organicznych związków cyny (TBT, TPT) przez szczep Cunninghamella elegans. Bioakumulacja i usuwanie metali ciężkich, selektywne odzyskiwanie cynku z odpadów hutniczych w obecności innych metali ciężkich przez grzyb strzępkowy Verticillium marquandi. Badanie mechanizmów toksyczności hydrofobowych ksenobiotyków oraz metali ciężkich z wykorzystaniem mikrokalorymetrii oraz cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego

Zakład Genetyki Drobnoustrojów (kierownik prof. dr hab. Adam Jaworski)

Badania struktury przestrzennej chromosomu bakteryjnego. Genetyczne zróżnicowanie klinicznych szczepów grzybów z rodzaju Trichophyton i  Microsporum izolowanych w  Polsce.  Zastosowanie metod molekularnych
w badaniach epidemiologicznych gruźlicy w Polsce oraz w  identyfikowaniu prątków atypowych.

Wszystkie jednostki Instytutu Mikrobiologii i Immunologii UŁ wchodzą w skład Interdyscyplinarnego Centrum Badań Biologicznych Czynników Inwazyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 334, którego koordynatorem jest Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej.

Na realizację badań pracownicy Katedry uzyskali szereg grantów: około 40 grantów własnych i promotorskich Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, kilkanaście  grantów aparaturowych MNiSZW, 4 granty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2 granty Prezydenta Miasta Łodzi, grant Fundacji Humbolta oraz grant aparaturowy Fundacji Clinical Research Centre, Harrow, Londyn, grant w programie polsko-francuskim „Polonium”, grant firmy „Polpharma”, grant w programie Unii Europejskiej INCO Copernicus.

Pracownicy Instytutu Mikrobiologii i Immunologii UŁ odbywali długoterminowe staże naukowe i pracowali, jako wizytujący badacze w najbardziej renomowanych specjalistycznych ośrodkach naukowych Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Belgii, Japonii, Australii, Szwecji, Francji, Irlandii, Finlandii.

 

Unikatowy program nauczania

Program studiów na kierunku Mikrobiologia to ponad 60% zajęć praktycznych, na których studenci sami wykonują badania poznając liczne metody diagnostyki mikrobiologicznej, sposoby oznaczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, specyfikę pracy z materiałem klinicznym, zapoznają się z szeregiem technik genetycznych
i immunologicznych a także z zgodną z zasadami etyki metodyką pracy w modelach zwierząt laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i zgodnie z Normami Polskimi i Europejskimi pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką pracy w laboratoriach farmaceutycznych i kosmetologicznych, ochrony środowiska, produkcji żywności, hodowli zwierząt gospodarczych. Natomiast ćwiczenia z dziedziny mikrobiologii klinicznej, serologii i immunologii oraz genetyki drobnoustrojów prowadzone na materiale od pacjentów, przygotowują do pracy w laboratoriach przyszpitalnych i innych ośrodków opieki medycznej.

Nowoczesne laboratoria

W 2008 budynek, w którym mieści się Instytut Mikrobiologii i Immunologii, przeszedł gruntowny remont. Sale ćwiczeniowe jak i laboratoria pracy doświadczalnej sprostają najwyższym standardom potwierdzonym przez liczne kontrole i audyty. Powstało laboratorium specjalistyczne do pracy nad wysoko chorobotwórczymi bakteriami, w tym prątkami gruźlicy, oraz laboratorium do pracy z hodowlami tkankowymi. Sale ćwiczeniowe są skonstruowane w sposób praktyczny, ułatwiający pracę studentom i prowadzącym zajęcia pracownikom dydaktycznym, głównie adiunktom ze stopniem naukowym doktora. Wyposażenie sal do zajęć praktycznych zapewnia bezpieczeństwo. Sale są wyposażone w nowoczesną aparaturę audiowizualną. Instytut posiada nowoczesną zwierzętarnię prowadzącą hodowlę myszy, świnek morskich i królików, w warunkach konwencjonalnych oraz warunkach o zaostrzonym standardzie higienicznym.

Szerokie perspektywy

Absolwenci studiów na kierunku Mikrobiologia posiadają wiedzę i kwalifikacje, z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza
i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Potrafią interpretować, przetwarzać
i autoryzować wyniki badań oraz wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zdobyta wiedza
i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w:

 • Laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia
 • Laboratoriach przygotowujących ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczące produktów szerokiego zastosowania, w tym produktów o przeznaczeniu medycznym
 • Laboratoriach służb weterynaryjnych,
 • Laboratoriach nadzoru sanitarnego,
 • Laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
 • Placówkach ochrony przyrody i środowiska
 •  Szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

Absolwenci Mikrobiologii mają wpojony nawyk ustawicznego kształcenia, są otwarci na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowocześnianie i podnoszenie efektywności wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia. Absolwenci z tytułem magistra potrafią organizować i kierować pracą zespołów. Potrafią także podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych. Są zdolni do podejmowania zadań służących podnoszeniu wiedzy społeczeństwa o sposobach zapobiegania chorobom zakaźnym oraz roli drobnoustrojów w ochronie środowiska.

Ponadto wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów na kierunku Mikrobiologia umożliwia naszym absolwentom podjęcie pracy w zawodach pokrewnych, paramedycznych i medycznych. Gruntowna wiedza
z zakresu: funkcjonowania laboratorium, organizacji pracy, zasad etyki, systemów  jakości, prowadzenia dokumentacji badawczej, jak również rozwinięte umiejętności analizy statystycznej i prezentacji wyników za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania sprawiają, że absolwenci świetnie sprawdzają się na takich stanowiskach jak:

 • Monitor badań klinicznych,
 • Redaktor w magazynach naukowych,
 • Doradca ds. nauki w firmach consultingowych,
 • Kierownik laboratorium,
 • Dystrybutor medyczny,
 • Audytor…

 

Rekrutacja: Twoja Makrokariera na kierunku Mikrobiologia

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok kierunku studiów MIKROBIOLOGIA na Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie internetowej UŁ www.uni.lodz.pl oraz www.biol.uni.lodz.pl

Dołącz do nas!!

Opracowała: prof. dr hab. Wiesława Rudnicka, Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, UŁ

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek