Energia z wody


Energia z wody: artykuł nr 3876

2006-12-05 20:57:21 Ekologia

Polska wykorzystuje jedynie 12 proc. swoich zasobów hydroenergetycznych – informuje inż. Piotr Krzeczkowski, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska. Jego zdaniem, w Polsce powinno funkcjonować około 1000 małych elektrowni wodnych. Udałoby się wówczas zaoszczędzić 650 tys. ton węgla rocznie. Środowisko naturalne uwolniono by tym samym od ścieków oraz 7 kg tlenków azotu, 150 kg popiołów lotnych i 15 kg dwutlenku siarki w skali roku.

NIEZAPRZECZALNE KORZYŚCI GOSPODARCZE

Dzięki wyremontowaniu istniejących budowli piętrzących i utworzeniu nowych elektrowni wodnych Polska wytwarzałaby ponad milion MWh czystej energii elektrycznej.

„W polskich warunkach klimatycznych zwiększenie możliwości retencji wody powinno być jednym z priorytetowych zadań polityki ekologicznej państwa” – twierdzi Krzeczkowski. Tłumaczy, że w przypadku zastosowania sztucznego piętrzenia wód rzecznych, oprócz efektów energetycznych i przeciwpowodziowych, można uzyskać szereg innych korzyści gospodarczych. Krzeczkowski wymienia tu: rozwój transportu wodnego, dodatkowe przejścia mostowe, wyższe plony roślin dzięki wzrostowi poziomu wód gruntowych, przyrost ryb w zbiornikach, a także rozwój turystyki i rekreacji.

ZNIKOME ZAGROŻENIA

Elektrownie wodne mają jednak również pewne wady. Poprzez zmniejszenie naturalnego natężenia przepływającej wody mogą negatywnie wpływać na warunki panujące w rzece, na przykład poprzez gromadzenie osadów dennych i glonów, które przyczyniają się do niedotlenienia zbiornika.
Zdaniem Rzeczkowskiego, budowa małych elektrowni wodnych, zwłaszcza przy istniejących jazach, ma znikome negatywne działanie.

Energetyczne zasoby wodne Polski są stosunkowo nieduże. Wynika to z dużej przepuszczalności gruntu, niewielkich spadków terenu oraz niskich opadów. Aktualnie czynnych jest ponad 400 hydroelektrowni, w tym kilkanaście o mocy większej niż 5 MW.

MODA NA CZYSTĄ ENERGETYKĘ

Elektrownie o mocy niższej NIŻ 5 MW nazywane są małymi elektrowniami wodnymi.Wykorzystują one potencjał kanałów przerzutowych, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, nawadniających, a także niewielkich zbiorników retencyjnych i rzek.

Podczas, gdy Polacy wykorzystują 12 proc. hydroenergetycznych zasobów kraju, Niemcy używają ich w 80 proc., Norwegowie 84, zaś Francja niemal stu. Pod względem racjonalnego wykorzystania wód opadowych, Polacy są na końcu europejskiego rankingu.

Energetyka wodna polega na transformowaniu potencjalnej energii cieków wodnych w energię kinetyczną, przy pomocy turbin. Urządzeniami wykorzystywanymi w tym celu w Polsce są stare obiekty hydrotechniczne i stopnie wodne.

Przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki działa Rada Konsultacyjna, której członkowie powoływani są jako eksperci do określonych tematów z zakresu energetyki. Jednym z priorytetów Rady jest rozwój energetyki odnawialnej, zwłaszcza na rynkach lokalnych.

CZAS NA DEBATĘ

Jak informuje Zenona Bankowska ze Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w Polsce straty energii elektrycznej w samym przesyle i dystrybucji wynoszą około 9,7 proc. (14,3 TWh/a). W Danii, która może stanowić wzór efektywności energetycznej tylko 4,7 proc. Osiągnięcia Danii wynikają miedzy innymi ze spójnego i konsekwentnego wspierania kogeneracji. Dzięki działaniom lokalnym, polegającem na zużyciu energii w miejscu jej wytwarzania, przyczynia się ona do zmniejszenia strat przesyłu, jak i do zmniejszenia nakładów na rozbudowę sieci energetycznych. Nie bez znaczenia jest fakt, że rozproszone źródła lokalne zwiększają bezpieczeństwo w zakresie dostaw mocy biernej, poprawiając stabilizacje napięć.

Problemy, o których - zdaniem Bankowskiej - warto dyskutować w kontekście energetyki rozproszonej to m.in.: zauważalna redukcja tzw. rezerwy mocy, narastający deficyt mocy biernej, problemy ze stabilizacją napięcia oraz prognozowany wzrost hurtowych cen energii.

Czy energetyka rozproszona może być odpowiedzią na problem, który symptomy te sygnalizują? Odpowiedzi na to pytanie będą poszukiwać goście debaty organizowanej 8 grudnia w Warszawie. Na konferencję pt. „Energetyka rozproszona – rozwój cywilizacyjny Polski B + bezpieczeństwo energetyczne klasy A” zapraszają : Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. , Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

Debata rozpocznie się 8 grudnia 2006 r. o godz. 11 w Hotel Marriott (Sala Bałtyk I, 3 piętro), Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

PAP – Nauka w Polsce
Marta Stankiewicz, Karolina Olszewska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii