Polska inicjatywa europejskiej kampanii walki z podróbkami środków ochrony roślin


Polska inicjatywa europejskiej kampanii walki z podróbkami środków ochrony roślin: artykuł nr 5173

2007-11-09 20:10:39 Ekologia

Fałszowanie produktów jest problemem powszechnym, dotyka wielu branż, m.in. farmaceutycznej, fonograficznej, tytoniowej. Fałszerze nie pozostawili również branży rolniczej. W ostatnim czasie zjawisko to dotknęło przemysł środków ochrony roślin. Fałszywe środki ochrony roślin to poważny problem, zagrażający zdrowiu konsumentów, bezpieczeństwu rolników, środowisku naturalnemu, narażający na utratę dobrego imienia oraz na znaczące straty ekonomiczne rolników, łańcuch żywnościowy, rząd oraz przemysł środków ochrony roślin.

27 września 2007 roku odbyła się w Polsce Międzynarodowa Konferencja pt. „Fałszowanie i inne problemy w obrocie środkami ochrony roślin” zorganizowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otwierając konferencję Pan Marek Chrapek, Wiceminister Rolnictwa wyraził poparcie dla prowadzonej walki z fałszywymi środkami ochrony roślin i zgłosił postulat podjęcia wspólnych działań na poziomie europejskim, mających na celu ograniczenie do minimum tego niebezpiecznego procederu.

Polska inicjatywa odnalazła duże zainteresowanie po stronie państw europejskich, które zostały zaproszone do wzięcia udziału w konferencji. W spotkaniu czynny udział wzięli przedstawiciele z instytucji europejskich z Austrii, Niemiec, Rumunii, Czech, Holandii, Włoch, Ukrainy i Litwy oraz polskich służb: Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policji, Prokuratury, Ministerstwa Finansów, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz Instytutów Naukowych.

Z ogromnym uznaniem zebrani przyjęli informację o prowadzonej w Polsce kampanii mającej przeciwdziałać procederowi fałszowania środków ochrony roślin. Podczas prezentacji przedstawicieli z poszczególnych instytucji europejskich okazało się, iż problem fałszywek w ochronie roślin dotyka całą Europę, a jego głównym źródłem jest nielegalny handel oraz niekontrolowany import równoległy. Prelegenci położyli szczególny nacisk na aspekty zagrożenia zdrowia konsumentów, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska naturalnego jakie niosą za sobą podrabiane produkty. Przedstawiciele z poszczególnych instytucji europejskich przedstawili krajowy system kontroli obrotu środkami ochrony roślin.

W trakcie konferencji, uczestnicy wyrazili wolę nawiązania stałej współpracy pomiędzy Inspekcjami z poszczególnych krajów Europy. Uznano, iż niezbędne jest podjęcie wszelkich starań w zakresie dalszej koordynacji działań, mających na celu ograniczenie procederu fałszowania środków ochrony roślin. Uczestnicy konferencji zgłosili postulat utworzenia na poziomie Unii Europejskiej Stałego Zespołu Roboczego mającego na celu umocnienie tej koordynacji. Stosowny postulat został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej.

Polska inicjatywa spotkała się również z uznaniem naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Organizatorzy konferencji otrzymali list z gratulacjami od Europarlamentarzysty Czesława Siekierskiego (autora wielu cennych poprawek do procedury legislacji UE dotyczącej dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu).

Biorąc pod uwagę istotę problemu uczestnicy konferencji dostrzegli potrzebę odbycia kolejnych spotkań i kontynuowania dyskusji na arenie międzynarodowej. Goście europejscy rozstali się w mocnym przekonaniu, iż kolejne spotkanie odbędzie się w niedługim czasie oraz że uda się nawiązać współpracę również z pozostałymi krajami europejskimi.

Wszyscy zebrani przyznali, iż problem fałszowania środków ochrony roślin ma wymiar ogólnoeuropejski i tylko takie podejście w podejmowanych działaniach może odnieść zamierzone skutki.

Inicjatywę walki z fałszywkami wykazało Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA), które w ubiegłym roku podjęło kampanię przeciwko fałszowaniu środków ochrony roślin w poszczególnych krajach Europy. W Polsce społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną, mającą na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się tego procederu, prowadzi Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). Działaniom tym przyświeca wspólny cel: bezpieczeństwo, zdrowie i gwarancja pewności w obrocie środkami ochrony roślin.

Przemysł dostrzega wagę problemu i uważa, iż jedynie wspólne, skoordynowane przedsięwzięcia mogą doprowadzić do zmniejszenia nieuczciwych działań fałszerzy.

Dzięki podejmowanym działaniom PSOR pragnie budować świadomość rolników oraz konsumentów uwrażliwiając na problem podrabianych preparatów. Fałszowane pestycydy ze względu na zawartość toksycznych lub nieznanych składników oraz nieokreśloną ilość i rodzaj substancji aktywnej, mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo dla otoczenia.

PSOR współpracuje z przedstawicielami sklepów uprawnionych do sprzedaży środków ochrony roślin. Specjalnie zaprojektowany plakat przyświecający kampanii „środki i ochrony roślin kupuj tylko od zaufanych dostawców” ma przestrzegać rolników przed zakupami produktów pochodzących z nieznanych źródeł (sprzedaż obwoźna, promocje, szczególne okazje).

Problem fałszywek to nie tylko kwestia zdrowia i bezpieczeństwa, ale również hamowanie nowych inwestycji, zmniejszenie wpływów z podatków i opłat ze sprzedaży oryginalnych środków ochrony roślin.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii