Wyniki badania Diagnoza Szkolna 2008


Wyniki badania Diagnoza Szkolna 2008: artykuł nr 5613

2008-04-10 11:19:06 Szkoła

Opublikowane 9. kwietnia badanie Diagnoza Szkolna 2008 wskazuje, że największy problem z przemocą występuje w gimnazjach, gdzie w porównaniu z zeszłym rokiem utrzymał się wysoki poziom przemocy rówieśniczej - 55 proc. uczniów było ofiarami przemocy psychicznej, a 29 proc. fizycznej ze strony rówieśników, natomiast wzrósł poziom przemocy ze strony nauczycieli (z 30 do 36 proc.). Diagnoza została przygotowana w ramach Programu społecznego „Szkoła bez przemocy", prowadzonego od wiosny 2006 roku przez grupy wydawnicze Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundację Grupy TP. Publikacji badań towarzyszyła publikacja Raportu Rocznego Programu oraz debata, w której eksperci i praktycy dyskutowali o skutecznych sposobach przeciwdziałania przemocy i agresji.

Wyniki badania Diagnoza Szkolna 2008 zaprezentował ich współautor prof. Janusz Czapiński - członek Rady Programu Wskazują one, że niezmiennie na najwyższym poziomie utrzymuje się rówieśnicza przemoc psychiczna - obrażanie i wymyślanie (43 proc.) oraz szkodliwe plotki (27 proc.). Od roku 2006 roku gwałtownie wzrósł odsetek uczniów skarżących się na agresję ze strony nauczycieli - używanie obraźliwych słów z 16 do 23 proc., a straszenie z 11 do 17 proc.

Dane pokazują również, że najwięcej uczniów problemowych ze względu na przemoc jest w gimnazjach (23 proc. w klasie II i III), a uczniów problemowych ze względu na używki i zachowanie w szkołach ponadgimnazjalnych.

uczniowie problemowi ze względu na używki i zachowanie spełniają co najmniej 3 z 5 kryteriów (palenie papierosów, alkohol w ostatnim miesiącu, więcej niż 20 razy narkotyki, wagarują, ocena ze sprawowania najwyżej poprawna); uczniowie problemowi ze względu na przemoc spełniają co najmniej 4 z 8 kryteriów (ofiary lub sprawcy przemocy psychicznej , fizycznej i ze strony lub wobec nauczycieli)

Jesteśmy przekonani, że nasz program pomaga społecznościom szkolnym i decydentom w radzeniu sobie z problemem przemocy szkolnej - powiedziała Joanna Pilicka, Prezes Mediów Regionalnych - Zaprezentowane dzisiaj wyniki pokazują gdzie są największe problemy i na czym powinniśmy wspólne skoncentrować wysiłki, aby zmniejszać poziom przemocy i agresji w szkołach.

Głównym celem Programu jest wspieranie społeczności szkolnych w prowadzeniu skutecznych działań profilaktycznych na terenie szkół - powiedziała Danuta Kowalska, Prezes Fundacji Grupy TP - Chcemy także, żeby społeczności szkolne pokazały swojemu otoczeniu, że nie zgadzają się na przemoc i agresję i dlatego 2. czerwca organizujemy Dzień szkoły bez przemocy.

W roku szkolnym 2007/2008 do programu „Szkoła bez przemocy" przystąpiło prawie 4.718 szkół, czyli 15 proc. wszystkich w Polsce. Szkoły, które zadeklarują przestrzeganie Kodeksu „Szkoły bez przemocy" otrzymują materiały edukacyjne - plakaty i broszury dla nauczycieli. Mogą brać udział w konkursie grantowym (w 2008 roku na kwotę 400.000 zł), a nauczyciele mogą uczestniczyć udział w 16 warsztatach regionalnych, podczas których podnoszą kwalifikacje w obszarach istotnych z punktu widzenia profilaktyki agresji i przemocy w szkołach.

Od wiosny 2006 roku w dziennikach regionalnych ukazało się ponad 2.500 tekstów na temat Programu - w większości poradnikowych lub prezentujących dobre praktyki. Naszą misję jako dzienniki regionalne rozumiemy jako dostarczanie naszym czytelnikom wiedzy informacji przydatnej w rozwiązywaniu - mówi Dorota Stanek, Prezes Polskapresse - Przemoc w szkołach niewątpliwie jest takim problemem, stąd też tak wysokie zaangażowanie dziennikarzy w Program.

W roku szkolnym 2007/08 do programu przystąpiło także 50 samorządów z terenu całej Polski, które zadeklarowały konkretne wsparcie dla szkół ze swojego terenu - takich jak sfinansowanie szkoleń z zakresu mediacji rówieśniczych, czy zatrudnienie dodatkowego psychologa bądź pedagoga.

Radę Programu „Szkoła bez przemocy" tworzą: Joanna Pilcicka, Prezes Mediów Regionalnych, Dorota Stanek, Prezes Polskapresse, Danuta Kowalska, Prezes Zarządu Fundacji Grupy TP, dr hab. Anna Giza - Poleszczuk, socjolog, Ewa Czemierowska, psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej",
prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny, oraz Jacek Michałowski, psycholog, dyrektor programowy
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej informacji: Jarosław Herrmann
Tel: 503 125 797 e-mail:jaroslaw.herrmann@profile.pl http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Sondaż został zrealizowany przez firmę Millward Brown SMG KRC w 292 szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i objął 117 szkół biorących udział w jego pierwszej edycji. Próba uczniów w tym roku liczyła 21 757 osób. Próba nauczycieli liczyła w tym roku 4093 osoby.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół