Na realizację polityki ekologicznej potrzeba ponad 128 mld zł


Na realizację polityki ekologicznej potrzeba ponad 128 mld zł: artykuł nr 3181

2006-08-23 18:41:20 Ekologia

Na realizację polityki ekologicznej w Polsce w latach 2007-2010 i w perspektywie 2014 roku potrzeba będzie około 128,7 mld zł - szacuje Ministerstwo Środowiska. Część pieniędzy powinno być wykorzystane na przedsięwzięcia pozainwestycyjne, np. edukację. Jak wynika z projektu polityki ekologicznej państwa, opublikowanego w środę 23 sierpnia na stronach internetowych ministerstwa, z tej kwoty na inwestycje ekologiczne potrzebne będzie 125,3 mld zł, czyli rocznie około 15,7 mld zł.

"Oznaczać to będzie konieczność znacznego wzrostu strumienia finansowego skierowanego na ochronę środowiska. (...) Nakłady w latach 2001-2004 były zdecydowanie niższe od nakładów potrzebnych na zadania związane ze zobowiązaniami akcesyjnymi i praktyczne wdrożenie przepisów ochrony środowiska" - oceniają autorzy projektu "Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014".

Według danych GUS, w latach 2001-2004 średnie roczne nakłady inwestycje na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wynosiły 6,5-7,5 mld zł.

Z projektu wynika, że wdrożenie wielu aspektów zawartych w polityce ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku wymagać będzie wzrostu aktywności inwestycyjnej samorządów lokalnych. Dostępne będą unijne pieniądze, ale ich ograniczona ilość będzie wymagała szerszego niż obecnie wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu ochrony środowiska, szczególnie w sektorze komunalnym.

W Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" w latach 2007-2013 na ochronę środowiska przeznaczono 5 mld 919 mln euro. Jest to 1,5 mld euro mniej niż w planowano w Programie Operacyjnym "Środowisko".


Podstawowymi celami polityki ekologicznej na lata 2007-2010, zawartymi w projekcie, mają być wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska; ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody; zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii; poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski; ochrona klimatu.

Projekt uwzględnia w szerszym zakresie zagadnienia ujęte w Konwencji klimatycznej i w Protokole z Kioto, ponieważ polityka ochrony klimatu uzyskała w ostatnich latach najwyższy priorytet w świecie. Problemy z nią związane nabrały istotnego znaczenia nie tylko dla ochrony środowiska, ale również dla działalności gospodarczej i społecznej.

Jak wynika z projektu, w ostatnich latach nie udało się rozwiązać wielu problemów związanych z ochroną środowiska. Jednym z nich jest konflikt między potrzebami ochrony przyrody, a rozwojem infrastruktury, zwłaszcza drogowej oraz lokalizacją złóż kopalin.

Problemem była też zabudowa terenów o wysokich walorach przyrodniczych, zmiany własności gruntów, weryfikacja i uporządkowanie systemu sieci Natura 2000 i obszarów objętych najwyższymi formami ochrony, z punktu widzenia zgodności z przepisami UE oraz dla skoordynowania działań krajowych.

Projekt polityki ekologicznej został opublikowany w ramach konsultacji społecznych. Po nowelizacji Prawa ochrony środowiska musi być aktualizowany co cztery lata.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii