Rok 2006 w ekologii i ochronie środowiska


Rok 2006 w ekologii i ochronie środowiska: artykuł nr 3991

2006-12-29 21:16:19 Ekologia

Ważnym wydarzeniem w dziedzinie ekologii było włączenie Polski w 2006 roku do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. W skali europejskiej duże znaczenie miało przyjęcie przez Parlament Europejski pakietu rozporządzeń ds. chemikaliów REACH. Po wielomiesięcznych dyskusjach ekologów, rządu i przedstawicieli Unii Europejskiej podjęta została w tym roku decyzja o budowie części międzynarodowej drogi ViaBaltica nad Doliną Rospudy (Podlaskie). Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z ekologii i ochrony środowiska w 2006 roku.

STYCZEŃ

3.1. - Skandinaviska Enskilda Bankeen (SEB), po tym jak nie udało mu się przejąć kontroli nad Bankiem Ochrony Środowiska, zgodził się sprzedać Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska akcje BOŚ.

MARZEC

2.3. - Minister środowiska Jan Szyszko zaproponował rozpatrzenie możliwości zbudowania tunelu drogowego pod Doliną Rospudy, przy okazji budowy obwodnicy Augustowa (Podlaskie). Tunel ma być alternatywą dla planowanej obecnie estakady nad doliną.

14.3. - Rada Fundacji EkoFunduszu odrzuciła wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa o odwołanie wszystkich członków zarządu EkoFunduszu. MSP chciało zmniejszenia zarządu z 5 do 3 osób oraz ograniczenia wynagrodzenia prezesa zarządu do wysokości 8-krotności średniego wynagrodzenia.

MAJ

5.5. - Spotkanie ministrów środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej w Koszycach na Słowacji. Ustalono, że Polska, Słowacja i Węgry będą wspierać czeską propozycję dot. ograniczenia swobodnego przewozu odpadów wewnątrz Unii Europejskiej.

15.5. - Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport z funkcjonowania unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Wynika z niego, że KE wydała poszczególnym krajom za dużo pozwoleń na emisje, co spowodowało, że ceny limitów na emisję gazu spadły. Oznacza to, że w pierwszym roku funkcjonowania system się nie sprawdził. Ideą systemu (do którego w maju Polska nie była jeszcze włączona) jest ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery gazami cieplarnianymi i powstrzymanie globalnego ocieplenia klimatu.

31.5. - Szef Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Paweł Sałek obarczył Komisję Europejską winą za trudności w uruchomieniu system handlu uprawnieniami emisji dwutlenku węgla. W maju KE nie zaakceptowała jeszcze I Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji (KPRU I) CO2.

31.5. - Bank Ochrony Środowiska SA podpisał porozumienia z Towarową Giełdą Energii SA i Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) - od tego dnia pełni on funkcję banku rozliczającego transakcje zawarte na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

CZERWIEC

27.6. - Rząd przyjął II Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 (KPRU II), który zakłada, że limity uprawnień do emisji dwutlenku węgla w latach 2008-2012 wyniosą rocznie średnio 279,6 mln ton.

30.6. - Komisja Europejska zatwierdziła I Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2005-2007 (KPRU I) - Polska stała się pełnoprawnym członkiem unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla.

LIPIEC

1.7. - Od tego dnia sklepy ze sprzętem AGD muszą odbierać od klientów zużyte pralki, lodówki i inny sprzęt AGD na zasadzie 1:1, czyli przy sprzedaży nowej pralki, sklep musi przyjąć starą (a nie np. mikser). Obowiązek taki nakłada ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 21 października 2005 roku. Dostosowała ona polskie prawo do dyrektyw unijnych.

3.7. - KE wytknęła Polsce błędy w ustawodawstwie regulującym ocenę wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne. Z powodu wadliwych ustaw Polska musiała poprawić 29 projektów realizowanych z unijnego Funduszu Spójności na kwotę około 600 mln euro.

5.7 - KE ogłosiła, że Polska jest pełnoprawnym członkiem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

WRZESIEŃ

19.9. - Odbyła się pierwsza w Polsce sesja na rynku uprawnień do emisji zanieczyszczeń CO2, indeks CO2PL osiągnął wartość 64,80 zł/t. Cena ta była wyższa od cen na innych giełdach europejskich.

PAŹDZIERNIK

4.10. - Polska przekazała KE listę 48 obszarów ochrony siedlisk, które powinny zostać uwzględnione w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wcześniej Polska przekazała KE listę 72 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę 240 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

18.10. - Wojewoda podlaski wydał pozytywną decyzję środowiskową dotyczącą budowy obwodnicy Augustowa (Podlaskie) z estakadą nad fragmentem doliny rzeki Rospudy. 17-kilometrowa obwodnica Augustowa na drodze krajowej nr 8, prowadzącej do granicy z Litwą, ma kosztować 250-300 mln zł. W ramach inwestycji mają zostać wybudowane trzy mosty, w tym estakada o długości 517 metrów. Zaprojektowano także m.in. 10 wiaduktów, około 100 przepustów dla różnych zwierząt małych i średnich i trzy przejścia dla zwierząt dużych.

18.10. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ) poinformował, że na razie nie zamierza odsprzedawać akcji BOŚ, kupionych od Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

30.10. - Były główny ekonomista Banku Światowego Nicholas Stern ostrzegł w raporcie, opracowanym na zamówienie rządu brytyjskiego, że walka z globalnym ociepleniem wymaga pilnych działań, o ile świat chce uniknąć nieodwracalnych szkód ekonomicznych. Według raportu, bez tego zmiany klimatyczne mogą spowodować, że do 2050 roku spadek produkcji gospodarki światowej osiągnie nawet 6 bln funtów rocznie, czyli niemal tyle, ile wynosi produkcja całej Unii Europejskiej.

LISTOPAD

24.11. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Białymstoku przełożyła termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę kontrowersyjnej obwodnicy Augustowa. Powodem ponownego przesunięcia terminu jest duża liczba zapytań od oferentów.

29.11. - Rząd postanowił zgłosić kandydaturę Polski w staraniach o organizację 14. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (COP14) oraz 4. Spotkania Stron Protokołu z Kioto.

GRUDZIEŃ

12.12. - Komisja Europejska uznała za sprzeczną z prawem unijnym budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy i inne inwestycje związane z budową trasy Via Baltica na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000.

13.12. - Parlament Europejski przyjął pakiet rozporządzeń ds. chemikaliów REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Jest to wielki i budzący kontrowersje pakiet legislacyjny, dotyczący sprowadzania i korzystania z substancji chemicznych w UE. W założeniu ma on wyeliminować z rynku najbardziej niebezpieczne związki chemiczne, w trosce o zdrowie człowieka i środowisko naturalne.

20.12. - W ramach walki z ociepleniem klimatu Komisja Europejska zaproponowała, by rygorystyczny unijny system handlu kwotami dwutlenku węgla obejmował od 2011 roku także linie lotnicze. Zdaniem ekspertów, samoloty są znaczącym emitentem CO2 do atmosfery.

21.12. - Komisja przetargowa w białostockim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otworzyła oferty czterech podmiotów na budowę obwodnicy Augustowa. Najtańszą ofertę, wyceniając inwestycję na ok.440 mln zł, przedstawił Budimex Dromex SA. Inwestycja to ponad 17 km drogi, z mostami, wiaduktami i estakadą nad cenną przyrodniczo doliną rzeki Rospudy.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii