Sieć Natura 2000 nie będzie przeszkadzać rolnikom ani właścicielom lasów


Sieć Natura 2000 nie będzie przeszkadzać rolnikom ani właścicielom lasów: artykuł nr 995

2005-07-20 10:36:46 Ekologia

"Ustanowienie obszarów chronionych w ramach ekologicznej europejskiej sieci Natura 2000 na terenie Polski nie przysporzy problemów rolnikom, parkom narodowym ani prywatnym właścicielom lasów" - uspokaja podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Zbigniew Witkowski. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także siedlisk - zagrożonych lub cennych przyrodniczo. Podstawową regułą obowiązującą na obszarze należącym do sieci jest zachowanie na nim zasobów, które mają być chronione, np. określonego gatunku ptaków, w takim stanie, w jakim znajdują się obecnie.

NIC NIE TRZEBA ZMIENIAĆ

"Władze samorządowe, zwłaszcza gminy, obawiają się, że obowiązek ten przysporzy im dodatkowej pracy i uniemożliwi normalną gospodarkę. To nieprawda. Jeżeli chroniony gatunek tam żyje i żył dotąd, kiedy prowadzono normalną gospodarkę, to przecież nic nie trzeba zmieniać" - wyjaśnia wiceminister.

Jak zaznacza, Komisja Europejska (KE) nie wypowiedziała się jednak jasno, czy Unia udzieli Polsce wsparcia w rozbudowie infrastruktury na terenach objętych przez sieć Natura 2000. "Odpowiedź na to pytanie była i pozostaje ze strony komisji enigmatyczna. A ten problem jest ważny i będzie musiał być rozwiązany" - podkreśla.

256 OBSZARÓW CHRONIONYCH

Polska zaproponowała Komisji Europejskiej utworzenie na terenie naszego kraju 256 obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000. Dodatkowe propozycje włączenia 265 obszarów do krajowej listy przedstawiły organizacje pozarządowe (NGO).

Propozycje, które zgłosiły NGO jeszcze nie zostały rozpatrzone przez władze Unii, dlatego krajowa lista obszarów Natura 2000 nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzona. Niemniej KE w styczniu br. przedstawiła stanowisko, że wszystkie tereny, które spełniają naukowe kryteria kwalifikujące je jako obszary Natura 2000 powinny być objęte ochroną - nawet wtedy, gdy nie został im jeszcze oficjalnie przyznany ten status.

Część zgłoszonych przez Polskę obszarów jest już chroniona na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. i rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. Te akty prawne będą też regulowały sposób zarządzania obszarami Natura 2000 na terenie Polski.

BĘDĄ NA TO PIENIĄDZE

Finansowanie sieci Natura 2000 w latach 2004-2006 określa również ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. i rozporządzenie ministra. Według tych zapisów główny koszt budowy sieci pokryje budżet Ministerstwa Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundacji EkoFundusz.

Na ochronę siedlisk i gatunków, określonych przez KE jako zasoby "O znaczeniu europejskim" przeznaczony jest fundusz UE LIFE- Przyroda. Z tego źródła Polska uzyskała fundusze na realizację dwóch projektów: ochrony torfowisk wysokich na Pomorzu oraz "Zintegrowane zarządzanie środowiskiem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez narzędzie internetowe Menedżer Środowiska".

W latach 2007-2013 sieć Natura 2000 będzie finansowana z różnych funduszy UE. Wyliczono, że koszt realizacji programu wyniesie dla całej wspólnoty kilka miliardów euro rocznie. Polska oszacowała koszt utworzenia i ochrony proponowanych obszarów Natura 2000 na co najmniej 300 mln złotych w latach 2004-2009.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii