Stanowisko Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w sprawie Rospudy


Stanowisko Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w sprawie Rospudy: artykuł nr 4253

2007-03-01 15:05:01 Prasa

Stanowisko Dyrekcji i pracowników Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk PAN w Krakowie w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana Premiera z gorącym apelem o cofnięcie decyzji w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy według obecnie proponowanego przebiegu.

Realizacja tej inwestycji prowadzi bowiem nie tylko do zniszczenia unikatowych ekosystemów doliny rzecznej, torfowisk niskich oraz towarzyszącej im flory i fauny, ale także podważa wiarygodność Polski jako kraju wywiązującego się z podjętych wobec Wspólnoty Europejskiej zobowiązań, dotyczących zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej. Naraża również społeczeństwo polskie, a nie osobiście Pana Ministra Środowiska, na ogromne kary finansowe ze strony Komisji Europejskiej.

Obszar doliny Rospudy został uznany przez środowiska naukowe i Ministerstwo Środowiska Rzeczpospolitej Polski za teren o wybitnym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej Wspólnoty Europejskiej. Został on włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 w ramach obszaru specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Augustowska" oznaczonego kodem PLB 200002 (zgodnie z Dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków). Objęcie ochroną obszaru "Puszcza Augustowska" stanowiło zatem suwerenną decyzję naszego kraju, a wycofanie się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Państwa Polskiego.

Ponadto należy podkreślić, że obszar ten spełnia kryteria Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory i został uznany za potencjalny specjalny obszar siedlisk (kod PLH200005).

Jako pracownicy Instytutu Ochrony Polskiej Przyrody Polskiej Akademii Nauk, instytucji, która od ponad 80 lat zajmuje się tworzeniem naukowych podstaw ochrony przyrody, czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w sprawie o tak wielkim znaczeniu dla polskiej przyrody. Dolina Rospudy to nie tylko miejsce bytowania określonych gatunków flory i fauny, ale przede wszystkim jednej z ostatnich zachowanych w Europie naturalnych systemów nizinnych dolin rzecznych. Jego odtworzenie jest po prostu niemożliwe poprzez, nawet najbardziej zaawansowane i kosztowne, kompensacje przyrodnicze.

Dlatego apelujemy do Pana Premiera o cofnięcie pozwolenia Ministra Środowiska na budowę obwodnicy Augustowa w miejscu, gdzie dzięki tejże decyzji już dziś mogą zostać rozpoczęte prace budowlane oraz o rozważenie alternatywnych wariantów drogi, proponowanych przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej i Komunikacji.

Przypominamy, że o rozważenie wariantów alternatywnych apelował Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Prof. Lech Kaczyński. Przeciwko tej inwestycji w realizowanym obecnie kształcie wypowiedziała się dwukrotnie Państwowa Rada Ochrony Ptaków, skupiająca wybitnych specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody oraz polscy naukowcy i wykładowcy wyższych uczelni w swoim liście otwartym skierowanym do Komisarza ds. Środowiska Komisji Europejskiej, pana Stavrosa Dimasa.

Mamy głęboką nadzieję, że IV RP nie będzie kojarzona z niekompetencją Ministra Środowiska oraz bezprecedensowym niszczeniem wartości przyrodniczych Polski, czego nie ośmielono się nawet dokonać w czasach komunistycznej dyktatury.


Z wyrazami szacunku

pracownicy i Dyrekcja
Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Oryginał: www.iop.krakow.pl/iop/pliki/0701.pdf

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy