Sprawę Rospudy rozpatrzyTrybunał Sprawiedliwości UE


Sprawę Rospudy rozpatrzyTrybunał Sprawiedliwości UE: artykuł nr 4346

2007-03-21 17:07:13 Ekologia

Komisja Europejska skierowała sprawę kontrowersyjnej budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę rzeki Rospudy do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Decyzja zapadła w środę 21 marca. Trybunał ma nakazać Polsce natychmiastowe wstrzymanie prac. Pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu związany jest z budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa.

"Bardzo żałujemy, że Komisja musi skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Ale jest to niezbędne, jeśli te cenne w wymiarze europejskim obszary mają być chronione przed nieodwracalnymi szkodami. Komisja nie może zaakceptować takiej straty cennego dziedzictwa przyrodniczego" - powiedział unijny komisarz ds. ochrony środowiska Stawros Dimas.

PODWÓJNA INTERWENCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJPonieważ prace przy obu kwestionowanych przez Komisję Europejską inwestycjach już się rozpoczęły, obok pozwu za łamanie unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska, komisarze zdecydowali również o skierowaniu do Trybunału wniosku o nakaz natychmiastowego wstrzymania wszelkich robót przy obwodnicach.

Wniosek ma wpłynąć do unijnego Trybunału Sprawiedliwości jeszcze w środę albo najpóźniej w czwartek 22 marca, tak by Trybunał w trybie pilnym (nawet w ciągu tygodnia) zakazał Polsce kontynuowania prac, zanim zapadnie jego ostateczny wyrok o legalności inwestycji w Dolinie Rospudy (Augustów) i Puszczy Knyszyńskiej (Wasilków).

"Polska nie odpowiedziała w sposób satysfakcjonujący na nasze ostatnie ostrzeżenie z 28 lutego" - przypomina KE w komunikacie prasowym.

Decydując się na drogę sądową, KE uznała, że wyczerpane zostały polubowne procedury wyjaśnienia sprawy.

GENEZA I PRZEBIEG SPORU

KE od grudnia kwestionuje budowę obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy, a także obwodnicy Wasilkowa koło Białegostoku w Puszczy Knyszyńskiej. Zdaniem Dimasa, dolina rzeki Rospudy jest terenem unikatowym i żadne kompensaty (np. nasadzenia drzew) nie są w stanie naprawić szkód, jakie wywołałaby budowa obwodnicy. Dlatego - jak podkreśla - najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie alternatywnej trasy.

Polski rząd dotychczas zaprzeczał, jakoby naruszał unijne dyrektywy dotyczące ochrony środowiska. Tłumaczył, że proponując działania kompensacyjne wypełnił wszelkie wymagania związane z unijnym programem ochrony obszarów Natura 2000. Argumentem przemawiającym za budową obwodnicy jest dla Polski bezpieczeństwo drogowe.

W przesłanym do KE dwa tygodnie temu liście polski rząd argumentował też, że decyzja o inwestycji zapadła przed wejściem Polski do UE, kiedy Polska nie była związana surowymi wymogami unijnych dyrektyw: ptasiej i siedliskowej, których złamanie w związku z inwestycją zarzuca jej Komisja Europejska.

KONSEKWENCJE, JAKICH MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ

Jeśli Polska przegra z KE w Trybunale (wyrok może zapaść nawet w ciągu 6 miesięcy) i nie zastosuje się do jego wyroku, Komisja może wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary finansowej (kolejna procedura w sądzie, która twa minimum kilkanaście miesięcy).

Trudno dokładnie przewidzieć, jak wysoką karę Trybunał orzekłby w sprawie Rospudy. Kalkulacja wysokości opiera się na trzech kryteriach: stopniu naruszenia, czasie trwania naruszenia (za każdy okres zwłoki od orzeczenia wyroku płaci się dodatkową grzywnę) oraz konieczności zapewnienia prewencyjnego skutku sankcji w celu zapobieżenia ponownym naruszeniom. Nieoficjalnie w Brukseli mówi się, że KE mogłaby wnosić o przynajmniej kilkanaście milionów euro jednorazowej kary plus dodatkową grzywnę za każdy dzień zwłoki.

Dla przykładu - w lipcu 2005 roku Francja została skazana na zapłacenie grzywny w wysokości 20 mln euro za nierespektowanie zasad w dziedzinie rybołówstwa (zbyt małe oczka w sieciach) oraz okresową karę 57 mln euro za każdy dodatkowy okres półroczny z powodu niezastosowania się do wyroku.

ZANIEDBANIA I BŁĘDY STRONY POLSKIEJ

Projekt obwodnicy Augustowa o długości 17,1 km przewiduje budowę drogi szybkiego ruchu przecinającej unikatowy system mokradeł Rospudy. Dolina wchodzi w skład obszaru specjalnej ochrony wytyczonego na mocy unijnej dyrektywy ptasiej, a ze względu na występowanie na jej terenie rzadkich siedlisk powinna być również chroniona na mocy dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. siedliskowej), mimo że - jak przypomina KE - Polska jeszcze nie wyznaczyła tam specjalnego obszaru ochrony siedlisk.

Jeżeli chodzi o 5-kilometrową obwodnicę Wasilkowa, której budowa rozpoczęła się 15 lutego, KE zarzuca Polsce złą ocenę wpływu inwestycji na środowisko. Tymczasem trasa częściowo przebiegałaby przez obszar specjalnej ochrony ptaków, a unikatowe siedliska także zasługują na objęcie ich ochroną.

STANOWISKO ORGANIZACJI EKOLOGICZNEJ GREENPEACE

Organizacja ekologiczna Greenpeace ma nadzieję, że rząd zdecyduje się na wstrzymanie prac budowlanych przez dolinę Rospudy oraz jak najszybciej rozpocznie prace nad alternatywnym rozwiązaniem obwodnicy Augustowa.

"To jest najszybsza droga, by ochronić przyrodę doliny Rospudy oraz aby mieszkańcy Augustowa mieli obwodnicę" - powiedział Maciej Muskat z Greenpeace Polska.

Komisja Europejska (KE) skierowała w środę pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w związku z budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa. Ponieważ prace przy obu kwestionowanych przez KE inwestycjach już się rozpoczęły, obok pozwu za łamanie unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska komisarze zdecydowali o skierowaniu do Trybunału osobnego wniosku o natychmiastowy nakaz wstrzymania wszelkich robót przy obwodnicach.

Muskat uważa, że KE nie podjęłaby decyzji o skierowaniu pozwu, gdyby nie była przekonana, że jest duża szansa wygranej.

"Nigdy nie powinno dojść do tej sytuacji i bardzo źle się stało, że rząd zdecydował się na tą awanturę, która może zakończyć się karami. Mamy nadzieję, że rząd zdecyduje się na natychmiastowe wstrzymanie prac" - powiedział Muskat.

PAP - Nauka w Polsce: Inga Czerny, Michał Kot, Katarzyna Walterska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii