Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz Doktorem Honoris Causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii


Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz Doktorem Honoris Causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii: artykuł nr 5784

2008-06-09 14:03:47 Zoologia

6 czerwca 2008 roku w Auli Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie - został nadany tytuł Doktora Honoris Causa prof. dr hab. lek. wet. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uroczystość była związana z Jubileuszem 550-lecia początków medycyny weterynaryjnej na Ukrainie

Prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz urodził się 5 marca 1943r. w Siedliszowicach województwo tarnowskie w rodzinie o bogatych tradycjach rolniczych tak ze strony ojca Władysława jak też matki Marianny z domu Danecka.

Po ukończeniu szkoły średniej – Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu w 1962 r. podjął studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1968r. Już w okresie studiów wykazywał zainteresowania naukowe działając w Kole Naukowym Medyków Weterynaryjnych.

W 1968r. rozpoczął pracę w Katedrze Rozrodu Zwierząt pod kierunkiem Profesora Władysława Bielańskiego. W 1975r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych po przedłożeniu rozprawy pt.” Zjawiska fizjologiczne związane z wydzielaniem poszczególnych frakcji nasienia przez ogiera”. Praca ta została opublikowana w języku polskim i angielskim i była prezentowana na I Międzynarodowym Sympozjum Rozrodu Koniowatych w Cambridge i została nagrodzona nagrodą Prezesa PAN.
W pierwszych latach pracy Profesor odbył szereg staży naukowych, krajowych i zagranicznych między innymi w Brytyjskim Laboratorium Badań nad Rozrodem Zwierząt w Cambridge pod kierunkiem światowej sławy naukowca Prof. Tadeusza Manna, w Katedrze Anatomii i Histologii Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu w Mediolanie pod kierunkiem Prof. Antonio Lauria, w Instytucie Immunologii i Immunogenetyki na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu pod kierunkiem Prof. dr hab. Henryka Balbierza.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu biologii rozrodu zwierząt uzyskał w 1982r., tytuł naukowy profesora w 1990r. a stanowisko profesora zwyczajnego w 1997r. W latach 1984-1987 pełnił funkcje dziekana Wydziału Zootechnicznego, 1987-1989 oraz 1989-1991 prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą a w latach 1991-1993 oraz 1993-1999 przez dwie kadencje rektora Uczelni.

Bezpośrednio po zakończeniu kadencji rektorskich w 1999r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego a w 2002 powołany został przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej w I kadencji jej działalności w Polsce.
Prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz jest uznanym autorytetem naukowym na forum nauki światowej z zakresu biologii rozrodu zwierząt a szczególnie seminologii. Opublikował z tego zakresu ponad 170 prac naukowych wydanych w większości w języku angielskim w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, ponad 40 prac o charakterze upowszechnieniowym i wdrożeniowym. Wydał też we współautorstwie trzy książki naukowe „Andrologia”, „Kierowany rozród koni” oraz „Rozród koni”.

Znaczącym dorobkiem Profesora na forum międzynarodowym były przedstawione na przestrzeni lat wykłady na Uniwersytetach w USA; Pensylwania-Philadelphia, Floryda-Gainesville, Nowy Jork-Itaca, Madison-Wisconsin oraz Kanadzie-Guelph Univ. w Egipcie a także wielu innych krajach, głównie we Włoszech i na Ukrainie. Przez wiele lat kierował Podyplomowym Studium Biologii Rozrodu Zwierząt na Wydziale Zootechnicznym, prowadził kursy dla lekarzy weterynarii z zakresu rozrodu koni. Kierował licznymi projektami badawczymi o istotnym znaczeniu naukowym i utylitarnym miedzy innymi w ramach projektów międzyresortowych, grantów autorskich, zamawianych, SPUB - ów oraz grantów promotorskich.

Prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz jest nauczycielem akademickim dążącym do modernizacji procesu dydaktycznego. Wprowadził nowe przedmioty z zakresu chowu, hodowli i rozrodu psów ras użytkowych, hipo i dogoterapii, zoopsychologii stosowanej, użytkowania koni w agroturystyce, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem studentów. Jest autorem nowej specjalności „Hodowla i użytkowanie koni” na kierunku Zootechnika. Do przedmiotów tych opracował autorskie programy nauczania. Pod kierunkiem Profesora wykonano ponad 80 prac magisterskich oraz 70 prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych. Jest promotorem 4 przewodów doktorskich, recenzentem 15 przewodów doktorskich, 10 habilitacyjnych oraz 10 o tytuł naukowy profesora. Wykonał również ponad 100 recenzji wydawniczych dla wydawnictw krajowych i zagranicznych, ocenił ponad 30 projektów badawczych.

Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz był także promotorem w trzech przewodach o nadanie tytułu doktora Honoris Causa Akademii Rolniczej w Krakowie. Szczególnie bogaty dorobek recenzencki pochodzi z okresu pełnienia funkcji w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W okresie tym wykonał 37 recenzji o uruchomienie nowych Szkół Wyższych oraz 81 superrecenzji o uruchomienie nowych kierunków studiów.

W okresie I Kadencji Państwowej Komisji Akredytacyjnej 2002-2004 wykonał 23 recenzje dotyczące funkcjonowania kierunków studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz jest animatorem wielu kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Od lat 80 tych skoncentrował swoją aktywność na rozwój szeroko rozumianej współpracy naukowej oraz kulturalnej na Ukrainie Zachodniej, we Lwowie, Kijowie i Kamieńcu Podolskim. Rozwijająca się współpraca z lwowskim środowiskiem naukowym i kulturalnym a w szczególności z Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej stwarza duże szanse dla dalszej integracji tak bliskich sobie środowisk naukowych jak Kraków i Lwów. Główne działania w tym względzie zmierzają do prowadzenia wspólnych projektów badawczych a czynne uczestnictwo w organizowanych dwustronnie konferencjach naukowych należy już do kilkuletniej praktyki.

W 2002 roku powołany został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przewodniczącego Zespołu Eksperckiego celem opracowania koncepcji restrukturyzacji hodowli koni w Polsce.

Talenty organizatorskie Profesora zostały zmaterializowane szczególnie w okresie pełnienia funkcji dziekana i rektora Uczelni. W tym czasie zrealizował wiele inwestycji środowiskowych służących nauce, nauczaniu i kulturze akademickiej, zorganizował wiele konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.

Z tytułu szczególnej aktywności organizacyjnej otrzymał 12-krotnie nagrody Ministra Nauki a 26-krotnie Rektora Uczelni oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk .

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony : Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za zasługi dla Uczelni, Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa, Odznaką za zasługi dla Województwa Tarnowskiego, Odznaką Honorową za zasługi dla Oświaty, Zasłużony dla Rolnictwa, Medalem za zasługi dla Wydziału Zootechnicznego, Medalem za zasługi dla Wydziału Technologii Żywności, Medalem za zasługi dla Wydziału Leśnego.
W związku z szeroko rozwijaną współpracą naukową w 2005r. otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a w 2006r. został wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ostatnio otrzymał Order za Zasługi dla Rozwoju Oświaty na Ukrainie nadany przez Premiera Ukrainy.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii