Rekrutacja na studia w SGGW


Rekrutacja na studia w SGGW: artykuł nr 6269

2009-06-01 10:45:12 Szkoła

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia. 3 czerwca rozpocznie się rejestracja kandydatów, która już od kilku lat prowadzona jest wyłącznie przez internet. Nowością w tym roku są studia na kierunku rolnictwo, wspomagane e-learningiem. To kolejny krok w kierunku upowszechniania w SGGW tej metody nauczania.

Jest w czym wybierać

W tym roku maturzyści mogą wybierać spośród 27 kierunków na studiach dziennych, 22 na zaocznych i 7 na wieczorowych. SGGW na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjmie łącznie 6 675 osób, w tym 3 320 na studia stacjonarne, 2 930 na niestacjonarne w systemie zaocznym oraz 425 na niestacjonarne w systemie wieczorowym.

SGGW prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników matury. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu – na tym kierunku trzeba dodatkowo zdać egzamin z rysunku.
Rejestracja na wszystkie kierunki odbywa się wyłącznie przez internet. Na tym etapie rekrutacji kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Robią to dopiero wtedy, gdy zostaną zakwalifikowani na wybrany przez siebie kierunek.
Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego, ile razy zmienią decyzję, na którym kierunku chcą studiować.

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji studiami na pierwszym roku w SGGW zainteresowanych było ponad 18 tysięcy maturzystów. W kolejnych etapach rekrutacji o jedno miejsce ubiegało się średnio pięciu kandydatów. W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami były: turystyka i rekreacja (14 os./miejsce), biotechnologia (12), dietetyka (11,5), weterynaria (10), finanse i rachunkowość (10), logistyka, socjologia, ochrona środowiska, ekonomia oraz gospodarka przestrzenna.

Wygoda on-line

Komunikacja z maturzystami odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW (www.sggw.pl, zakładka Rekrutacja), Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztę elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci na bieżąco otrzymują informacje o przebiegu procesu rekrutacyjnego.
Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do internetu, uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich (przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8; biuro czynne w dni robocze, w godz. od 900-1500).
Szczegółowe zasady rekrutacji (terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych) są dostępne na stronie internetowej uczelni www.sggw.pl.

Tradycyjne studia w nowej oprawie

Nowością w tym roku są studia na kierunku rolnictwo wspomagane metodą e-learningu. Studia te prowadzone będą na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW według aktualnych programów nauczania, w systemie zaocznych studiów inżynierskich i zaocznych studiów magisterskich uzupełniających. Studia inżynierskie trwają osiem semestrów, a magisterskie trzy semestry.
W semestrze odbędzie się sześć zjazdów merytorycznych i siódmy zjazd egzaminacyjny. W trakcie zjazdów realizowany będzie pełny program ćwiczeń i laboratoriów oraz 40% wykładów. Pozostałe 60% wykładów odbędzie się w formie e-learningu.
Rekrutacja odbywa się na tych samych zasadach co na studia zaoczne na kierunku rolnictwo. Studia są bezpłatne, gdyż są częścią projektu „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, realizowanego i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej http://elearn.sggw.pl/

Na pilotażowych studiach zaocznych wspomaganych e-learningiem naukę rozpocznie 30 studentów na każdym poziomie studiów - inżynierskim i magisterskim.
Dlaczego warto studiować w SGGW
SGGW oferuje studentom nowoczesny kampus, w skład którego wchodzą między innymi obiekty naukowo-dydaktycze i sportowe (kryta pływalnia, hala do tenisa, korty tenisowe, ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek do zajęć z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych),  biblioteka, akademiki z blisko 4 tys. miejsc, własna przychodnia lekarska, apteka oraz kilka klubów i stołówek studenckich.

To jednak nie wszystko. Uczelnia ciągle unowocześnia wyposażenie laboratoriów i inwestuje w zaplecze naukowo-badawcze. Wraz ze zmianami na rynku pracy, muszą zmieniać się także uczelnie wyższe. Wszystko po to, by zapewnić swoim absolwentom jak najlepszy start, zarówno w kraju, jak i poza granicami.

„SGGW dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do ciągłych zmian na rynku pracy. Uczelnia stara się, aby absolwenci mieli jak największe szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Jednym z takich działań jest uruchomianie nowych kierunków studiów oraz modyfikacja programu kształcenia. Jest to konsekwencja coraz wyższych wymagań studentów, którzy są świadomi faktu, że poprzez szerszą edukację łatwiej będzie im dostosować się  do wymagań rynku pracy, będą w stanie zagospodarowywać pojawiające się nisze w zakresie kompetencji i będą bardziej atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców” – uważa rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański.

W SGGW niemal wszystkie kierunki studiów prowadzone są w systemie dwustopniowym. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie. Umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia. Przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Po studiach pierwszego stopnia student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia po studiach pierwszego stopnia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach studiów. Uczelnia stara się przygotować studentów do przyszłego życia zawodowego także w roli młodych przedsiębiorców z entuzjazmem podejmujących nowe inicjatywy i tworzących nowe miejsca pracy - zarówno dla siebie, jak i dla innych. Przyszły weterynarz lub dyplomowany rolnik powinien być wyposażony także w wiedzę prawniczą, ekonomiczną i informatyczną. To są kwalifikacje niezwykle przydatne, które przygotowują absolwenta w zakresie: tworzenia przedsiębiorstw, znajomości prawa pracy, form i możliwości subwencjonowania działalności gospodarczej, PR, księgowości czy e-technologii. Studenci SGGW mają także możliwość uczenia się za granicą. Uczelnia podpisała ponad 200 umów z uczelniami z całego świata.

Sama wiedza teoretyczna nie wystarczy. Absolwenci muszą mieć także umiejętności praktyczne. Tych nie da się jednak zdobyć bez odpowiedniego zaplecza naukowo-badawczego. Dlatego SGGW od lat inwestuje w swoje laboratoria i inne zakłady doświadczalne. Oprócz zajęć teoretycznych, prowadzone są praktyki i badania naukowe.

W trosce o absolwentów

SGGW jako jedna z pierwszych postanowiła profesjonalnie pomagać swoim absolwentom w poszukiwaniu pracy. Działające od kilkunastu lat Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów SGGW „AGROKADRA” pracuje w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i jest jedyną tego typu jednostką spośród uczelni rolniczych. AGROKADRA bezpłatnie wyszukuje odpowiednie osoby, do pracy w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach. Biuro dysponuje bogatym, na bieżąco uaktualnianym bankiem informacji o absolwentach SGGW, nawet sprzed wielu lat. Dzięki temu może na zlecenie firmy zaoferować kandydatów do pracy na dowolne stanowiska. Ponadto AGROKADRA organizacje bezpłatne prezentacje firm na terenie uczelni, które często połączone są z rekrutacją studentów i absolwentów naszej uczelni.

dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół