Ruszyła XIV edycja programu: Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe


Ruszyła XIV edycja programu: Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe: artykuł nr 6362

2009-09-10 14:20:33 Ekologia

Ogólnopolski projekt, którego kolejne edycje programu realizowane są od 1996 roku zgodnie z latami szkolnymi. W oparciu o specjalne pakiety dla gimnazjów, szkół i przedszkoli, nauczyciele - szkolni koordynatorzy - realizują różne działania edukacyjne ze swoimi uczniami. Przez 13 lat funkcjonowania programu wzięło w nim udział ponad 1,7 miliona dzieci i młodzieży z niemal 6 tysięcy placówek oświatowych i edukacyjnych z całej Polski. Do końca 2008 roku Fundacja RECAL przeprowadziła 327 szkoleń w zakresie recyklingu na przykładzie alu-puszek dla ponad 11 tysięcy nauczycieli. Program realizowany był i jest przy współpracy z ponad 200 partnerami lokalnymi z terenu całego kraju. Należą do nich przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, związki gmin) i firmy komunalne, ale także centra edukacji ekologicznej, ośrodki doskonalenia nauczycieli, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe oraz punkty skupu surowców wtórnych.

W ramach programu placówki edukacyjne na różnych szczeblach (przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym) otrzymają bezpłatne wsparcie Fundacji RECAL w przygotowaniu i realizacji edukacji recyklingowej. Działania tego typu mają zasadnicze znaczenie w procesie zmiany postaw społecznych wobec potrzeby segregacji odpadów.
Cele programu:
1.    Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie korzyści płynących z odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach.
2.    Podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej.
3.    Zachęcenie wszystkich uczestników programu do zbiórki aluminiowych puszek po napojach.
Program kierowany jest do placówek oświatowych i wychowawczych. Są to np.:
1)    przedszkola,
2)    szkoły podstawowe,
3)    szkoły gimnazjalne,
4)    szkoły ponadgimnazjalne,
5)    ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i inne podobne.

Program w roku szkolnym 2009/2010 współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgłoszenia można dostarczać w dowolnym momencie trwania Programu. Możliwe są dwie formy zgłoszenia:
1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na adres pocztowy Fundacji RECAL w Warszawie przez zainteresowaną placówkę oświatową.
2. Przesłanie na adres pocztowy Fundacji RECAL w Warszawie zbiorczego zgłoszenia zainteresowanych placówek oświatowych przez Partnera, który koordynuje Program na swoim terenie (np. na terenie gminy, itd.).

W wielu miejscach program będzie się rozpoczynał od szkolenia dla nauczycieli, w którym będą mogli wziąć udział również przedstawiciele samorządów oraz firm gospodarujących odpadami. W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane będą pakiety edukacyjne oraz informacje z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Spotkania takie organizowane będą przez cały czas trwania programu.

Kolejnym etapem będzie przekazanie materiałów dydaktycznych placówce, która wyrazi chęć prowadzenia Programu u siebie. Do placówek zgłaszających się indywidualnie do Fundacji materiały będą wysyłane bezpośrednio do placówki. Placówki, których udział w Programie koordynowany jest przez Partnera otrzymają materiały za jego pośrednictwem. Placówki oświatowe otrzymają następujące materiały: pakiet edukacyjny, plakaty zachęcające do segregacji, płyta DVD z filmem „Nowe życie puszki” oraz przedstawieniem teatralnym „Ala w Alulandii”, pojemniki i worki na puszki oraz magnesy. Dodatkowym forum wymiany doświadczeń dla uczestników Programu jest biuletyn „AluWieści”, w którym zamieszczane będą m.in. regulaminy konkursów, informacje dla koordynatorów tego Programu. „AluWieści” dostarczane będą bezpośrednio do koordynatorów Programu.

Na bazie szkoleń i materiałów placówki będą realizowały u siebie Program. Placówki biorące udział w Programie zachęcamy do podejmowania wielu ciekawych działań edukacyjnych, z wykorzystaniem takich instrumentów jak np.: teatrzyki, konkursy plastyczne, a także festyny dla uczniów i rodziców.

Dla najlepszych placówek pod koniec roku szkolnego przygotowaliśmy:
- wyjazd na Zieloną Szkołę dla przedstawicieli 15 placówek (z każdej zaprosimy nauczyciela koordynującego program oraz 2 uczniów). Zielona Szkoła odbędzie się w październiku 2010 roku;
- przedstawienie teatralne "Ala w Alulandii" dla 15 przedszkoli;
- 50 sztuk aparatów cyfrowych;
- 150 sztuk odtwarzaczy mp3/mp4;
- 1.000 sztuk piłek nożnych oraz piłek siatkowych;
- 3.000 sztuk toreb bawełnianych;

Zaangażowanie placówek oceniane będzie na podstawie przekazanego przez placówki raportu. Termin nadsyłania raportów to 18 maj 2010 roku (pocztą, e-mailem, bądź bezpośrednio do biura Fundacji).

Ocena nadesłanych sprawozdań prowadzona będzie według kryteriów:
1.    Działania w placówce – skuteczność i innowacyjność zrealizowanych działań edukacyjnych, gdzie najwyżej oceniane będą rozwiązania nowatorskie (np. konkurs plastyczny, muzyczny, fotograficzny, pisarski, własne przedstawienie teatralne, itp.),
2.    Działania poza placówką – inicjatywy angażujące i informujące społeczność lokalną o realizowanych działaniach (publikacje medialne, prezentacje sceniczne podczas festynów, włączenie podmiotów spoza placówki do zbiórki puszek, itp.),
3.    Masa zebranych puszek aluminiowych w przeliczeniu na jednego ucznia w placówce, która określana będzie na podstawie kopii poświadczeń sprzedaży wystawianych przez kupującego oraz pisemnej deklaracji ilości uczniów w nadsyłanym zgłoszeniu.


Artur Łobocki
Członek Zarządu Fundacji RECAL

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii