List otwarty środowiska naukowego do Głównego Konserwatora Przyrody


List otwarty środowiska naukowego do Głównego Konserwatora Przyrody: artykuł nr 1137

2005-08-24 20:10:24 Ekologia

Przedstawiamy Państwu List otwarty Środowiska Naukowego do Głównego Konserwatora Przyrody w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego z dn. 8.08.2005r., kierowany na ręce Pana Prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Konserwatora Przyrody.

Szanowny Panie Ministrze,
jako pracownicy naukowi działający na rzecz ochrony przyrody pragniemy wyrazić niepokój z powodu aktualnej sytuacji w Karkonoskim Parku Narodowym, w związku z decyzjami podejmowanymi w ostatnim czasie przez dyrektora KPN mgr. inż. Ryszarda Mocholę.

W ostatnich latach w Karkonoskim Parku Narodowym podjęto cały szereg nowatorskich przedsięwzięć. Stworzono podstawy oraz zainicjowano długofalowe programy badania procesów ekologicznych, wdrażając spójny system monitoringu ekologicznego powiązany z monitoringiem ruchu turystycznego. W ten sposób nadrabiane są wieloletnie zaniedbania w zakresie rozpoznawania i dokumentowania stanu środowiska przyrodniczego Karkonoszy oraz jego zagrożeń. Wyniki obecnie prowadzonych prac pozwalają lepiej zaplanować działania ochronne, doprowadziły też do przewartościowania dotychczasowej wiedzy o randze przyrodniczej Karkonoszy. Stanowią one nie tylko doskonałą dokumentację aktualnego stanu środowiska przyrodniczego, lecz przyczyniły się także do znacznego rozwoju nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych. Wyrazem takiego podejścia jest m.in. utworzenie Pracowni GIS, która jako pierwsza w Polsce wdrożyła Geograficzne Systemy Informacyjne jako nowoczesne narzędzie służące ochronie przyrody i związanym z nią badaniom naukowym. Dzięki temu dane uzyskane z monitoringu i badań mogą być znacznie efektywniej wykorzystywane w nauce i praktyce, a metodyka ich gromadzenia i przetwarzania wykorzystywana nie tylko w KPN, ale i w odniesieniu do innych obszarów chronionych.

Wszystkie te działania, wynikające wprost z założeń polityki ekologicznej państwa, a także rozwinięcie szerokiej współpracy międzynarodowej – zwłaszcza z Krkonošskim Národnym Parkiem oraz Europejską Federacją Parków Narodowych – spowodowały, że w ostatnich latach niepomiernie wzrosła ranga Karkonoskiego Parku Narodowego, zarówno w kraju jak i za granicą. Wyrazem tego jest m.in. uzyskanie wspólnie przez KPN i Krkonošský Národní Park statusu Bilateralnego Rezerwatu Biosfery UNESCO oraz przyznanie im przez Europejską Federację Parków Narodowych certyfikatu Parku Transgranicznego (certyfikat taki otrzymały dotąd tylko dwa parki w Europie).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że centralną postacią skupiającą wokół siebie osoby najbardziej zaangażowane we wspomniane działania i skutecznie zabiegającą o zewnętrzne dotacje na ich realizację jest zastępca dyrektora KPN odpowiedzialny za sprawy ochrony przyrody, dr inż. Andrzej Raj. Pod jego kierunkiem doszło do aktywizacji i koordynacji pracy wielu środowisk naukowych z ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Powstała w ten sposób unikatowa platforma dla efektywnej współpracy na rzecz ochrony przyrody specjalistów z wielu dziedzin nauki i praktyki.

Jest oczywiste, że jednym z podstawowych warunków skutecznego działania w ramach długofalowych programów oraz efektywnego wykorzystania pozyskiwanych na ich realizację środków, jest stabilność warunków, w jakich programy te są realizowane. Gwarantem realizacji wspomnianych działań jest osoba dr. inż. Andrzeja Raja – jako ich inicjatora i koordynatora...

Pełny tekst "Listu otwartego"

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii