Korzystniejszy przebieg obwodnicy Białegostoku


Korzystniejszy przebieg obwodnicy Białegostoku: artykuł nr 1624

2005-12-01 15:35:51 Ekologia

Ponad rok temu Podlaski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot interweniował poprzez złożenie wniosków i uwag do studium uwarunkowań o kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów w sprawie planów lokalizacji odcinka drogi ekspresowej S-19 (obwodnicy Białegostoku). Zeszłoroczny wariant odcinka tej drogi przebiegał przez bagna i kompleksy leśne o znacznych wartościach przyrodniczych m.in. przez Białostoczek i Bogdaniec.

Obszary te stanowią miejsca lęgowe wielu cennych gatunków ptaków podlegających ochronie krajowej i międzynarodowej (m.in. żurawi, krasek, błotniaków), stanowią ostoję chronionych ssaków- łosi, jeleni, bobrów. Są również cenne pod względem florystycznym, a jako, że są ostatnimi fragmentami dawnej Puszczy Błudowskiej są istotnym dziedzictwem przyrodniczym.

Całość: pracownia.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii