Apel o Śląski Ogród Botaniczny


Apel o Śląski Ogród Botaniczny: artykuł nr 1284

2005-10-02 16:44:45 Botanika

Idea utworzenia Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem powstała w 1997 r. Po kilkuletnich staraniach Sejmik Województwa Śląskiego uznał budowę Ogrodu za jedno z zadań priorytetowych. W 2003 r. powołano Związek Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”, który jest podmiotem prawnym budującym Ogród. W jego skład wchodzą obecnie: Województwo Śląskie, powiat mikołowski, miasto Mikołów, miasto Racibórz, Uniwersytet Śląski, Polska Akademia Nauk, Towarzystwo na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego, Okręg Górnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej oraz Stowarzyszenie Rolników „Wspólnota”. Obecnie akces wstąpienia do Stowarzyszenia zgłosiło kilka dalszych gmin i powiatów.

Śląski Ogród Botaniczny realizuje zadania: ochrona różnorodności biologicznej województwa śląskiego poprzez uprawę na swoim terenie gatunków roślin rzadkich i zagrożonych oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk, wyodrębnianie odmian roślin zdatnych do nasadzeń w miastach oraz na terenach ekologicznie zdegradowanych (hałdy), prowadzenie badań nad chorobami roślin, zachowanie cennych a zanikających upraw polnych i łąkowych. Będzie także pełnił zadania dydaktyczno-wychowawcze.

W chwili obecnej dyrektorem Ogrodu jest prof. Wiesław Włoch, prowadzone jest biuro Ogrodu. Opracowano plan koncepcyjny Ogrodu oraz rozpoczęto prace nad utworzeniem kilku stawików dla roślin i zbiorowisk wodnych, powstaje gospodarstwo ekologiczne. Dzięki dotacjom z WFOŚiGW zrekultywowano 24 ha wieloletniego ugoru oraz realizowany jest program edukacyjny dla młodzieży. Teren prowizorycznie ogrodzono i nasadzono pierwsze kolekcje roślin pozyskanych z Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie-Powsinie.
Po kilku latach prac przygotowawczych i dwóch latach budowy Ogrodu, realizacja zadań statutowych nie jest jednak możliwa przy obecnym poziomie finansowania (ok. 100 tys. zł. rocznie, w tym Urząd Marszałkowski 30 tys., Urząd Miasta Mikołów 60 tys.).

Ponieważ istnienie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w naszego regionie jest wartością niekwestionowaną, rozpoczynamy kampanię wspierającą rozwój Ogrodu. Sprzymierzeńców szukamy między innymi w śląskich instytucjach naukowych oraz samorządowych, w kręgu śląskiego biznesu, w świecie kultury, edukacji i polityki.
Apelujemy do Państwa o czynne poparcie budowy Ogrodu !

Zależy nam przede wszystkim na Państwa słowach poparcia przesłanych na nasz adres (pocztowy, e-mailowy) lub telefonicznie oraz ewentualnym wskazaniu na znaczenie, jakie ma istnienie na Śląsku ogrodu botanicznego dla instytucji, którą Państwo reprezentujecie.
Otrzymane słowa poparcia przekażemy: Marszałkowi Województwa Śląskiego Michałowi Czarskiemu, Prezydium Sejmiku Śląskiego oraz posłom i senatorom ziemi śląskiej.
Będziemy także bardzo wdzięczni za konkretne deklaracje pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej oraz lobbowanie na rzecz Ogrodu.

Śląski Ogród Botaniczny
ul. Zamkowa 2
43-195 Mikołów-Mokre
tel. 032/ 322 62 44
e-mail: slob@mokre.com.pl
www.slob.org.pl

Komitet Kampanii na rzecz budowy Śląskiego Ogrodu Botanicznego:
- Towarzystwo na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego
- Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski
- Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Koordynator kampanii: dr Bogdan Ogrodnik.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki