Wielkie liczenie w Lasach Państwowych


Wielkie liczenie w Lasach Państwowych: artykuł nr 4014

2007-01-04 15:10:25 Leśnictwo

W grudniu ub. roku zakończono pierwszy etap powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych. Nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie podsumowały etap zbierania wszelkich publikacji dotyczących stanu przyrody na zarządzanym przez siebie terenie.

Od ubiegłego roku funkcjonuje zarządzenie nr 31 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 czerwca w sprawie ustalenia systemu okresowej, powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych. Na podstawie tego zarządzenia oraz decyzji nr 61 dyrektora generalnego LP z 25 lipca, w latach 2006 - 2007 wykonana będzie powszechna inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dzikiej fauny i flory, o których mowa w przepisach unijnych, w tzw. Dyrektywie Siedliskowej.

Do końca listopada zebrano tysiące publikacji naukowych i popularnych, informacji prasowych i zapisków terenowych, mogących być wskazówką co do występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz identyfikacji zbiorowisk roślinnych w lasach. W biurze RDLP w Krośnie powołano Regionalny Organ Opiniodawczo-Doradczy złożony z naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i leśników, natomiast w nadleśnictwach działają zespoły inwentaryzacyjne. W ramach inwentaryzacji zebrano już dane o występowaniu sześciu gatunków ptaków o charakterze wskaźnikowym dla środowiska: bociana czarnego, orła bielika, orlika krzykliwego, puchacza, cietrzewia i żurawia. Zostały też rozpoczęte prace związane z opisywaniem oraz inwentaryzacją roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, których wyznaczenia i ochrony wymaga Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.

- Nikt do tej pory nie wykonał tak dużego zakresu prac na tak dużym obszarze kraju. To dopiero pierwszy etap wielkiej inwentaryzacji przyrodniczej naszych lasów, ale już mamy jego pierwsze efekty w postaci zmienionych zapisów w nowo opracowanych planach urządzenia lasu dla nadleśnictw. – Mówi Wojciech Szepieciński, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej i jednocześnie szef Regionalnego Organu Opiniodawczo-Doradczego . – Od stycznia zaczynamy szkolenia osób, które w ciągu tego roku będą wykonywały identyfikację siedlisk i gatunków oraz weryfikowały dostępną dziś wiedzę w terenie.

- W nadleśnictwach od 11 lat prowadzimy tzw. waloryzację przyrodniczą lasów, ciągle aktualizując zawarte w niej dane oraz sporządzamy programy ochrony przyrody. – Wyjaśnia Zdzisław Skorupa, główny specjalista ds. ochrony lasu w RDLP w Krośnie. - Dziś dokumenty te są cennym źródłem wiedzy przyrodniczej. Wstępną waloryzację siedlisk przyjęliśmy według algorytmów, które można opracować dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych na podstawie danych zgromadzonych w działającym już Systemie Informatycznym LP.

Końcowym efektem tegorocznych opracowań będzie uzupełnienie i uaktualnienie baz danych o walorach przyrodniczych, występujących na terenie poszczególnych nadleśnictw. Z kolei wyniki inwentaryzacji zostaną wykorzystane przede wszystkim do opracowywania programów ochrony przyrody, które stanowią integralną część planów urządzania lasu. Rezultaty przedsięwzięcia będą opracowane w postaci raportów regionalnych, które otrzymają wojewodowie i marszałkowie oraz raportu zbiorczego, którego synteza znajdzie się w dorocznym raporcie o stanie lasów, prezentowanym w Sejmie RP.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

 

Zobacz też:
  • Inwentaryzacja przyrodnicza w LP - Klub Przyrodników prosi o kontakt wszystkich przyrodników zaangażowanych lub dotkniętych rozpoczętą ostatnio inwentaryzacją przyrodniczą w Lasach ...
  • Inwentaryzacja przyrodnicza w Dolinie Rospudy - Tegoroczna inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona na terenie Doliny Rospudy pozwoliła odkryć nieznane dotychczas walory przyrodnicze Puszczy ...
  • Polska opóźniona w realizacji programu Natura 2000 - Przyznał, że resort nie dysponuje dokładną inwentaryzacją w związku z tworzeniem sieci Natura 2000, bo te prace dopiero się rozpoczynają i potrwają do ...
  • Zinwentaryzowano 840 kasztanowców - O drzewach można informować organizatorów akcji wysyłając e-mail na specjalny adres...
  • W lasach urodzaj nasion - Na ukończeniu jest zbiór nasion i szyszek podstawowych gatunków drzew leśnych na terenie nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ...
  • Lasy Państwowe - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) ma już ponad 80 lat – powstało w 1924 roku, jako przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe.
  • Lasy Państwowe w oczach Polaków - Po raz kolejny Pracownia Badań Społecznych Sp. z oo przeprowadziła na zlecenie PGL Lasy Państwowe badanie opinii publicznej na temat Lasów Państwowych i ...
  • Lasy Państwowe łupione na pniu! - Tylko w ubiegłym roku z wielkopolskich lasów skradziono 2270 metrów sześciennych drewna, którym dałoby się zapełnić boisko piłkarskie alarmuje Gazeta ...
  • Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. - W Lasach Państwowych tworzy się Straż Leśną. Zadania, o których mowa w art. 45 ust. ... Jednostki Straży Leśnej w Lasach Państwowych stanowią: ...


Żyzna buczyna to siedlisko chronione dyrektywą UE. Fot. EdM


Jaworzyna karpacka z okazami wiązu górskiego i języcznikiem zwyczajnym w runie to zbiorowisko roślinne priorytetowe do ochrony w ramach Dyrektywy Siedliskowej UE. Fot. EdM
 

   

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa