Międzynarodowe seminarium w sprawie zmian klimatu


Międzynarodowe seminarium w sprawie zmian klimatu: artykuł nr 4543

2007-05-09 09:35:35 Prasa

W dniach 26-27 kwietnia prof. Jan Szyszko minister środowiska wziął udział w międzynarodowym seminarium ekspertów poświęconym zmianom klimatu. Spotkanie zorganizowała Rada Pontyfikalna Sprawiedliwość i Pokój w Watykanie.

Seminarium zgromadziło specjalistów zajmujących się problematyką środowiskową. Prezentacje przedstawiały efekty ekonomiczne i społeczne, jakie wywołuje koncentracja węgla w atmosferze. Zwrócono również uwagę na wyzwania stojące przed poszczególnymi podmiotami życia społecznego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii.

Wypowiedź prof. J. Szyszko dotyczyła obowiązków krajów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Do głównych zadań państw w tym kontekście należą m. in. wspieranie badań naukowych, wspieranie współpracy zagranicznej, rozwój edukacji i nauki.

Minister Jan Szyszko podkreślił także rolę Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto jako narzędzi pomocnych w redukcji emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Jak zauważył minister zarówno Protokół z Kioto, jak i Ramowa Konwencja są szansą na ekonomiczny rozwój krajów.
Prof. Jan Szyszko mówił również o relacji konwencji klimatycznej do konwencji o ochronie bioróżnorodności. Zdaniem ministra kształtująca się zależność daje realne narzędzie do łagodzenia zmian klimatu, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństw i regionów.

Sławomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra Środowiska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy