Ratujmy Puszczę Białowieską - ostatni pierwotny las Europy


Ratujmy Puszczę Białowieską - ostatni pierwotny las Europy: artykuł nr 5287

2007-12-19 14:43:02 Ekologia

Położony na granicy między Polską a Białorusią masyw Puszczy Białowieskiej jest jedynym w Europie miejscem, w którym po dziś dzień zachowały się fragmenty lasów pierwotnych. Jest to ostatnie miejsce, gdzie znaleźć jeszcze można pozostałości lasów, jakie w czasach prehistorycznych pokrywały cały niż Europy. Żyje tu nadal wiele gatunków zwierząt i roślin, które wyginęły już w innych lasach, w tym żubr - największe lądowe zwierzę Europy. Fragmenty naturalnego pochodzenia stanowią swego rodzaju żywe muzeum, okno w przeszłość, przez które możemy obserwować, jak funkcjonują lasy bez interwencji człowieka. Jeśli chcemy rzeczywiście mienić się Homo sapiens (człowiekiem rozumnym), zachowanie tych wyjątkowych wartości powinno być naszym najwyższym priorytetem.

Od XVI aż do początków XX wieku Puszcza przetrwała, chroniona jako tereny łowieckie królów i carów. Dopiero w czasie pierwszej wojny światowej rozpoczęły się prowadzone na wielką, przemysłową skalę wyręby. Po drugiej wojnie Puszcza została podzielona między Polskę a Białoruś. W części białoruskiej pozyskanie drewna miało mniejsze znaczenie, a po uzyskaniu niezależności przez Białoruś całą białoruską część Puszczy ogłoszono parkiem narodowym. W naszej części Puszczy, poza niewielkim Białowieskim Parkiem Narodowym (6% obszaru), kontynuowano wyręby na skalę gospodarczą. Pomimo zaledwie 90 lat eksploatacji, wyręby miały dramatyczny wręcz wpływ na Puszczę. W ciągu tego czasu większość obszarów porośniętych pierwotnym lasem została wyrąbana i zastąpiona przez równowiekowe monokultury, głównie iglaste. Udział fragmentów naturalnego pochodzenia spadł do zaledwie 20%. Pomimo wprowadzonych ograniczeń, proces usuwania resztek drzewostanów naturalnych trwa. Jeśli nie będziemy w stanie go zatrzymać, praktycznie wszystkie fragmenty naturalne zostaną wycięte w nadchodzących latach i ostatni pierwotny las Europy stanie się już tylko historią.

Już osiemnasty rok trwa kampania dla zatrzymania tego procesu dewastacji. Walczymy o wydanie zakazu wyrębów naturalnych drzewostanów, o powiększenie obszaru BPN na całą polską część Puszczy. Jak dotąd jednak, kampania ta przyniosła tylko ograniczone sukcesy. Wprawdzie w sierpniu 1996 powiększono obszar BPN, ale nadal obejmuje on tylko ok. 18% obszaru Puszczy. Chociaż wszystkie najbardziej kompetentne w sprawach ochrony przyrody gremia specjalistów (Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Prezydium PAN, rady wydziałów „biologicznych” uniwersytetów w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, oraz organizacje pozarządowe) jednogłośnie podkreślają konieczność natychmiastowej ochrony całego obszaru, choć setki tysięcy obywateli Polski wystosowało w tej sprawie listy protestacyjne do najwyższych władz Rzeczypospolitej, wszystko to pozostawało bez echa, a administracja leśna - z pełnym przyzwoleniem Ministerstwa Środowiska – kontynuowała wyręby Traktowanie Puszczy Białowieskiej jako źródła surowca na deski jest takim samym barbarzyństwem, jak traktowanie Wawelu jako składu materiałów budowlanych. Pisał o tym Czesław Miłosz w artykule „Rozebrać Wawel na cegły” („Tygodnik Powszechny”). To niezwykle trafne porównanie, bo Puszcza Białowieska jest dla Polski tej rangi obiektem-symbolem, co Wawel z grobami królewskimi. Nie stać nas na bezpowrotną utratę tego, czego nie posiada już prawie żaden inny naród europejski - pozostałości pierwotnego lasu naturalnego. Czas pracuje na naszą niekorzyść. Puszcza Białowieska nie może czekać - każdego dnia kolejne fragmenty naturalnego lasu są wycinane i zamieniane na plantacje. Dwustu- trzystuletnie drzewa nadal padają pod siekierą i są przerabiane na deski.

Przetrwanie lub zagłada tego lasu nie jest tylko naszą wewnętrzną sprawą. Puszcza została zgłoszona przez Polskę do UNESCO jako obszar „Światowego Dziedzictwa Ludzkości”, stanowi również unijny obszar NATURA 2000. Oznacza to nasze międzynarodowe zobowiązanie i odpowiedzialność przed międzynarodową opinią publiczną. Do ochrony Puszczy obligują nas również ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe (Puszcza Białowieska jest obszarem NATURA 2000).

Będąc obywatelami Polski jesteśmy współwłaścicielami Puszczy, odpowiadamy za jej los. Milcząc, wyrażamy ciche przyzwolenie na niszczenie tego skarbu przyrody. Skorzystajmy więc ze swoich praw obywatelskich, wysyłajmy do polityków listy, faksy, maile (wzór listu protestacyjnego do premiera i adresy polityków poniżej) informujmy o sprawie dziennikarzy i znajomych. Bez naszej pomocy Puszcza Białowieska nie przetrwa.

Czego musimy się domagać, by uratować Puszczę? Po pierwsze, wstrzymania wszelkich wyrębów w ostatnich fragmentach lasu naturalnego pochodzenia. Po drugie, objęcia ochroną całego obszaru w najwyższej przewidzianej polskim prawem formie - parku narodowego. Jedynie na terenie parku wszystkie działania człowieka muszą być podporządkowane ochronie przyrody.

Podjęcie przez Rząd RP decyzji o rozszerzeniu Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej otworzy możliwości uzyskania dostępu do (wstępnie zadeklarowanych) międzynarodowych środków pomocowych. Środki te mogłyby wydatnie zredukować wysokość koniecznych do poniesienia wydatków budżetowych. Objęcie całej Puszczy ochroną utworzy również najlepszą długoterminową perspektywę rozwoju ekonomicznego lokalnych społeczności. Wyraźnie to już widać we wsi Białowieża - inwestycje w infrastrukturę turystyczną i przestawienie się na obsługę turystów utworzyło tam wiele nowych miejsc pracy, a poziom zamożności mieszkańców znacznie przekracza obserwowany w innych wsiach regionu.

Stale aktualizowane informacje o stanie starań o ochronę Puszczy można znaleźć pod następującym adresem: http://puszcza_bialowieska.republika.pl/index.html


Wzór listu protestacyjnego do premiera
WP Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00 583 Warszawa

______________________________________________________

OCHRONA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Szanowny Panie Premierze!

Pragniemy wyrazić swoje najwyższe zaniepokojenie sytuacją ostatniego fragmentu naturalnych lasów Europy – Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swą różnorodność biologiczną las ten reprezentuje wartość przyrodniczą unikalną na skalę światową. Zachowane do tej pory fragmenty naturalnych lasów są enklawą dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, jest to m. in. obszar o znaczeniu międzynarodowym dla ochrony ptaków. Puszcza Białowieska jest jednym z niewielu miejsc, w których działanie trwających od milionów lat procesów ekologicznych i ewolucyjnych nie zostało jeszcze przerwane. Obszar o tak wyjątkowych walorach, będący obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości, w pełni zasługuje na objęcie ochroną w najwyższej możliwej w Polsce formie – parku narodowego. 23. lutego 2000 roku Minister Środowiska przyjął projekt Rozporządzenia o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy z początkiem 2001. Termin ten nie został dotrzymany. Co gorsza, przyjęte w r. 2003 przez Ministra Środowiska plany gospodarowania w Puszczy Białowieskiej na najbliższe dziesięciolecie, nie dość, że nie przewidują powiększenia Parku Narodowego, to zlikwidowały nawet wcześniej obowiązujące moratorium na wycinanie ponad 100-letnich drzew i naturalnych drzewostanów.
Traktowanie tego wyjątkowego obszaru leśnego jako źródła surowca drzewnego, kontynuacja niszczenia ostatniej pierwotnej puszczy Europy jest najbardziej dewastującym środowiskowo przedsięwzięciem w Europie, działaniem sprzecznym z obowiązującym w Polsce prawem, kompromitującym Polskę w świecie.
My, drugostronnie podpisani, będąc obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i tym samym współwłaścicielami Puszczy Białowieskiej wyrażamy stanowczy protest przeciwko trwającemu niszczeniu Puszczy. DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU RP:
• PODJĘCIA DECYZJI O WSTRZYMANIU WSZELKICH WYRĘBÓW W LASACH NATURALNEGO POCHODZENIA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
• OBJĘCIA OCHRONĄ CAŁEJ PUSZCZY W NAJWYŻSZEJ PRZEWIDYWANEJ PRAWEM FORMIE – PARKU NARODOWEGO.

 

Imię i nazwisko Adres

Podpis

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ______________________________________________________


Adresy polityków:

Donald Tusk
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
tel. 022 694 60 00
fax 022 625 26 37
e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl
Biuro Poselskie
ul. Szeroka 121/122,80-835 Gdańsk
tel. (58) 301-90-31
fax (58) 301-90-31
e-mail: biuro.tusk@op.pl mail

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
KANCELARIA SEJMU (Chancellery of the Sejm)
ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa
tel. 0226942500
Biuro Poselskie
Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa
tel. (22) 621-84-96
fax (22) 621-76-54
biuro@bronislawkomorowski.pl

Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
tel.: 0 22 694 14 39, 0 22 621 56 04
fax: 022 694 27 01
e-mail: borusewicz@nw.senat.gov.pl, biuro@b-borusewicz.pl

Katarzyna Kulma

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii