Podsumowanie pracy Ministerstwa Środowiska


Podsumowanie pracy Ministerstwa Środowiska: artykuł nr 5472

2008-02-28 08:35:11 Ekologia

W dniu 26 lutego br. prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska, wziął udział w konferencji prasowej, dotyczącej podsumowania pracy Ministerstwa Środowiska w okresie 100 dni rządu oraz planów na przyszłość. W spotkaniu wzięli również udział Sekretarz Stanu, Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w MŚ Henryk Jacek Jezierski - Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w MŚ Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu, Maciej Trzeciak - Główny Konserwator Przyrody - oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska, Bernard Błaszczyk.

- Obejmując resort środowiska - powiedział minister Maciej Nowicki - zorientowaliśmy się, że wiele rzeczy musimy szybko zmienić. Zwróćmy uwagę np. na dotychczasowe kontakty z UE. Obejmując ministerstwo zastaliśmy przykłady naruszenia prawa wspólnotowego, 27 postępowań, które toczą się przeciwko Polsce w zakresie ochrony przyrody, jest skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotycząca obwodnicy Augustowa i niewystarczającej liczby obszarów Natura 2000.
Minister dodał, że Komisja Europejska wdrożyła już wiele procedur przeciwko Polsce (są to procedury, które poprzedzają oficjalną skargę). Jeżeli nie zmienimy postępowania, dojdziemy w Polsce do momentu, kiedy nieuregulowanie wszystkich spraw będzie mogło spowodować nawet zatrzymanie rozwoju gospodarczego kraju.

Minister stwierdził, że powinniśmy zacząć myśleć kategoriami unijnymi -
rozwój gospodarczy - tak, ale z uwzględnieniem wszystkich zasad, standardów, związanych z ochroną środowiska.

Klasycznym przykładem tego, w jaki sposób działanie poprzedniego rządu wpłynęło na sytuacje konfliktowe, jest postępowanie z obszarami Natura 2000. Minister zwrócił uwagę na to, że dopuszczono do szeregu zaległości, ale powinny one zostać uregulowane w bieżącym roku. Obecnie w krótkim czasie opracowano strategię wyznaczania obszarów Natura 2000. Zlecono ponadto, aby w Instytucie Ochrony Przyrody w Krakowie przygotowana została dobra baza danych dotycząca tych obszarów.

Kolejną poruszaną kwestią była sprawa rozdziału limitów emisji CO2. Minister podkreślił, że Polska otrzymała zbyt mały limit emisji na lata 2008-2012. W tej sprawie złożona została skarga na decyzję KE. - Przyszliśmy w połowie listopada - dodał profesor Nowicki - a do tego czasu niemal żaden limit nie został rozdzielony.. Obecnie zakończyły się już w sprawie Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU 2) uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne, na początku marca wyślemy nasze propozycje do KE.

Minister podjął również temat, budzący wiele kontrowersji, a dotyczący podejścia do sprawy rozdziału dotacji, jakie Polska ma otrzymać w latach 2007-2013 z UE na ochronę środowiska - 5 mld euro w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zwrócił uwagę na uprzednie nieuczciwe potraktowanie autorów projektów, bo poprzedni rząd pieniądze rozdzielił na 175 projektów i takim działaniem całkowicie wypełnił limit. Dodatkowo dopisał 220 projektów na tzw. liście rezerwowej, mamiąc przedsiębiorców, że mają oni szanse na dofinansowanie projektów. Z listy przygotowanej przez poprzednią ekipę wybraliśmy tylko najlepsze, kluczowe projekty o kosztach powyżej 25 mln euro, o dużym przygotowaniu do realizacji (48 projektów). 70 % środków pozostawiliśmy, jako wolne, z których mogą korzystać wszyscy w drodze konkursu - powiedział prof. Maciej Nowicki.

Minister poinformował, również, że konieczne jest zajęcie się sprawą opracowania strategii gospodarki wodnej, której do tej pory w Polsce nie stworzono. Dlatego głównym zadaniem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) jest przygotowanie jej w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Minister poruszył także temat konferencji klimatycznej w Poznaniu (COP 14). Polska ma być jej organizatorem, ale poprzedni decydenci nie zarezerwowali na ten cel żadnych środków finansowych w budżecie państwa.
W dniu 17 stycznia 2008 r. prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska oraz Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu podpisali w Bonn umowę między Rządem RP i Sekretariatem Konwencji, dotyczącą zorganizowania w Polsce XIV Konferencji Klimatycznej. Zabezpieczono już też pieniądze na realizację przedsięwzięcia - największej konferencji w historii naszego kraju.

Minister podkreślił ponadto, jak ważne są kwestie dotyczące oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii oraz opracowania dobrych przepisów prawa.

- Są trzy rzeczy, które decydują o skutecznej ochronie środowiska - powiedział prof. Maciej Nowicki - pierwszą jest dobre prawo - dobrym przykładem jest najnowsza nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a także pakiet ustaw dotyczących odpadów, ocen oddziaływania na środowiska, GMO. itp..

Drugim obowiązkiem jest kontrola przestrzegania tego prawa.

Trzecią istotną rzeczą są finanse. System Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i funduszy wojewódzkich jest dobry, ale wymaga reformy, która przyczyni się do tego, że będzie on bardziej skuteczny i pomocny w realizacji inwestycji służących ochronie środowiska. Ministerstwo powinno się skupić na tworzeniu prawa, stworzeniu strategii narodowych i współpracy z zagranicą, a szczególnie w kwestii kontaktów z KE.


Opracowała Anna Jadaś (Ministerstwo Środowiska )

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii