Warszawski Uniwersytet Medyczny zamiast Akademii Medycznej w Warszawie


Warszawski Uniwersytet Medyczny zamiast Akademii Medycznej w Warszawie: artykuł nr 5545

2008-03-20 10:54:47 Medycyna

Już jutro, 21 marca 2008 roku, dotychczasowa obowiązująca od 1950 roku, nazwa Akademia Medyczna w Warszawie przejdzie do historii. Największa uczelnia medyczna w Polsce 22 marca 2008 roku stanie się Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

- Akademia Medyczna w Warszawie, niebawem Warszawski Uniwersytet Medyczny, to chlubna historia, znakomita kadra naukowa. Absolwenci naszej uczelni to wysoko wykwalifikowani specjaliści cenieni nie tylko w kraju, ale również za granicą. Nowa nazwa podkreśla uniwersytecki poziom kształcenia i badań naukowych w naszej uczelni. Odwołuje się do jej uniwersyteckiej tradycji oraz podkreśla związki z regionem, z którego się wywodzimy i na rzecz którego pracujemy. Od roku 2008 nasi absolwenci będą kończyli Warszawski Uniwersytet Medyczny - mówi prof. dr hab. Leszek Pączek Rektor przyszłego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Decyzję o zmianie nazwy podjął jednogłośnie Senat uczelni 25 września 2006 r. Teraz, 22 marca 2008 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jednym z podstawowych powodów, jakimi kierował się Senat Uczelni występując z wnioskiem o zmianę nazwy, były regulacje wprowadzone nowym prawem o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Ustawa ta znacząco obniżyła rangę akademii, zwiększając zarazem rangę uniwersytetów. Po raz pierwszy określono wówczas kryteria, jakie muszą spełniać uczelnie noszące nazwę: „uniwersytet”, „politechnika” i „akademia”.

Akademia Medyczna w Warszawie spełnia, stawiane uniwersytetom, wymogi ustawowe dotyczące liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Prawo do nadawania tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny posiadają trzy wydziały WUM, biologii medycznej – dwa wydziały, stomatologii – jeden wydział oraz jeden wydział może nadawać tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Zmiana nazwy jest istotna również ze względu na prestiż uczelni za granicą. W Europie słowo „akademia” nie zawsze oznacza uczelnię wyższą. Dlatego też od dawna w języku angielskim stosowana jest nazwa „Medical University of Warsaw”.

Historia WUM

Kolejnym aspektem zmiany nazwy jest tradycja. W 2009 roku będziemy obchodzili 200-lecie akademickiego nauczania medycyny na Mazowszu.

W 1809 roku lekarze: August Wolff, Jacek Dziarkowski, Józef Czekierski, Franciszek Brandt oraz asesor farmacji Józef Celiński postanowili założyć szkołę lekarsko-chirurgiczną i już 7 października tego roku Izba Edukacyjna Księstwa Warszawskiego zorganizowała Wydział Akademicko-Lekarski Warszawski, którego prezesem mianowała Stanisława Staszica, a dziekanem Jacka Dziarkowskiego. Przez kolejne dziesięciolecia losy nauczania medycyny w Warszawie były burzliwe, ściśle powiązane z historią kraju i narodu, a przede wszystkim Mazowsza. W 1817 roku Akademia została włączona do Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który został zlikwidowany po upadku Powstania Listopadowego. Dopiero w 1857 roku medycy zaczęli się kształcić w Akademii Medyko-Chirurgicznej, którą niebawem włączono do Szkoły Głównej Warszawskiej przekształconej, po upadku Powstania Styczniowego, w Cesarski Uniwersytet Warszawski.

W 1917 roku w Warszawie powstał Uniwersytet Warszawski, w którym utworzono Wydział Lekarski. Pod okupacją hitlerowską Uniwersytet podzielił losy wszystkich uczelni i został zlikwidowany. Po wojnie, 1 stycznia 1950 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 1949 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu. W marcu tego samego roku zmieniono nazwy Akademii Lekarskich na Akademie Medyczne. Dzisiaj po ponad 58 latach Akademia Medyczna w Warszawie zmienia nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny.

WUM dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny to największa uczelnia medyczna w Polsce. Na 11 kierunkach i 3 specjalnościach kształci się w niej blisko 10 tysięcy studentów, w tym ponad 550 obcokrajowców. Kadra dydaktyczno-naukowa uczelni liczy ponad 1,5 tysiąca pracowników, w tym ponad 100 profesorów tytularnych. Wielu z wykładowców to krajowi konsultanci w różnych dziedzinach medycyny. Uczelnia posiada cztery wydziały: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Wydział Nauki o Zdrowiu. W uczelni działa również Centrum Kształcenia Podyplomowego.

WUM to także opieka nad pacjentami, praca naukowa i kształcenie w pięciu szpitalach klinicznych należących do uczelni: Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym przy ul. Sierakowskiego, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Marszałkowskiej, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przy ul. Lindleya oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej. WUM posiada również kliniki, katedry i zakłady w dziewięciu innych szpitalach warszawskich. W 2007 roku na uczelni zrealizowano ponad 100 dużych projektów badawczych o szerokim zakresie specjalizacji naukowych z różnych dziedzin nauk medycznych i farmaceutycznych. Uczelnia od wielu lat współpracuje z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata, m.in. z Niemiec, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. W uczelni realizowanych jest kilkanaście oficjalnych umów o współpracy naukowej, w ramach których prowadzona jest wymiana osobowa, wspólne projekty naukowo-badawcze, a także wydawane są liczne publikacje naukowe. WUM aktywnie uczestniczy w europejskich programach wymiany studentów i pracowników naukowych, takich jak LLP-Erasmus i Ceepus. Bierze również udział w sieciach tematycznych Erasmusa, których głównym celem jest wspieranie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia akademickiego, a także opracowywanie wspólnych projektów, metod nauczania i ich kryteriów oceny w medycynie, stomatologii i farmacji.

W WUM działa aktywnie samorząd studentów, liczne koła naukowe, akademicki klub sportowy, chór, oddziały międzynarodowych i europejskich organizacji studentów medycyny oraz teatr.

Najbliższe plany

Obecne plany inwestycyjne WUM koncentrują się na budowie kampusu Banacha, w kwadracie ulic Banacha, świrki i Wigury oraz księcia Trojdena. Jeszcze w tym roku ruszy budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego oraz nadbudowa Centrum Dydaktycznego. Najbliższe plany obejmują budowę Szpitala Pediatrycznego oraz realizację projektu CEPT- Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

1) Centrum Biblioteczno-Informacyjne Będzie to nowoczesny, inteligentny budynek, w którym będzie można korzystać nie tylko z zasobów Biblioteki AM, ale również z niezliczonej ilości baz komputerowych i baz dostępnych on-line. Będzie tam wiele stanowisk komputerowych, zostanie zakupiony system do skanowania zasobów biblioteki, tak, aby można było z nich korzystać na stanowiskach komputerowych. Inwestycja ma kosztować ponad 50 mln zł. Połowę z tej kwoty jest już zagwarantowana przez Ministerstwo Zdrowia, ale uczelnia stara się o zwiększenie dotacji. Będzie również poszukiwać innych środków zewnętrznych - z miasta (ponieważ będzie to budynek pełniący funkcje publiczne), z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. na sprzęt i wyposażenie), środków unijnych, a także postara się wygospodarować pieniądze ze środków własnych. Przewidywany czas rozpoczęcia budowy II kwartał tego roku. Czas trwania inwestycji to 3 lata.

2) Nadbudowa Centrum Dydaktycznego Obecny jednopiętrowy gmach zostanie nadbudowany o kolejne cztery kondygnacje. W chwili, gdy inwestycja ta była rozpoczynana kilka lat temu, wykonane były tylko plany do pierwszego piętra i tylko na tę część było wydane pozwolenie na budowę. Jeśli chodzi o pozostałe cztery kondygnacje, to istniała wyłącznie ogólna, wstępna koncepcja. Teraz tę koncepcję trzeba było doprecyzować i przygotować konkretne projekty budowlane. Uczelnia uzyskała z Ministerstwa Zdrowia dotację na wykonanie pełnej dokumentacji inwestycji. Będzie ona gotowa w maju. Wówczas znane będą koszty nadbudowy. Również czas trwania tej inwestycji jest przewidywany na 3 lata. Główne przeznaczenie budynku to oczywiście dydaktyka - będą się w nim mieściły sale i aule wykładowe i seminaryjne. Ponadto siedziby znajdą tu jednostki Wydziału Nauki o Zdrowiu.

3) Szpital Pediatryczny Powstanie w ciągu budynków Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha. Inwestycja ma być finansowana w całości z budżetu państwa. W połowie 2007 roku uczelnia złożyła wniosek o finansowanie tej inwestycji jako inwestycji centralnej. Decyzję z tej sprawie musi jednak podjąć parlament. WUM czeka na oficjalną informację, czy została ona wpisana do budżetu państwa jako inwestycja centralna. Całość inwestycji ma kosztować ok. pół miliarda złotych. Po wybudowaniu tego szpitala zostanie tu przeniesiony w całości dziecięcy szpital kliniczny AM z ul. Litewskiej i Działdowskiej. W ramach tej inwestycji na potrzeby szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy.

4) CEPT - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii W listopadzie 2007 uczelnia podpisała z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wstępną umowę w sprawie finansowania tej inwestycji. W sumie uczelnia ma otrzymać ze środków unijnych 100 mln zł, a całość inwestycji Kampus Ochota ma kosztować 100 mln euro. W ramach projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ( realizacja ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013) planowana jest inwestycja budowlana o pow. ok. 8 -9 000 m² z przeznaczeniem na cztery laboratoria: biostrukturalne, farmaceutyczne, fizjologii i patofizjologii oraz biogerontologiczne. Centrum będzie stanowić zaplecze badawcze dla jednostek klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zewnętrznych ośrodków współpracujących. Budynek usytuowany będzie przy Wydziale Farmaceutycznym od strony ulicy świrki i Wigury. Wniosek na realizację projektu powinien zostać złożony do MNIiSW do 31 grudnia 2008, wymagane załączniki to m.in. projekt architektoniczny i pozwolenie na budowę, tak więc głównie na tym koncentrować się będą prace w 2008 roku.

Więcej informacji o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym znajdą Państwo na stronie: www.wum.edu.pl.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny