Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia odnoszącego się do połowów dorszy na Morzu Bałtyckim


Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia odnoszącego się do połowów dorszy na Morzu Bałtyckim: artykuł nr 5812

2008-06-20 16:56:09 Zoologia

Z dniem 20 czerwca 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 663).

Nowa regulacja wprowadza całkowity choć czasowy, tj. do dnia 30 września br. zakaz prowadzenia ukierunkowanych połowów dorszy na Morzu Bałtyckim przez wszystkie statki pływające pod polską banderą.

Konieczność niezwłocznego wprowadzenia zmian spowodowana jest przeprowadzoną analizą danych pochodzących z Systemu Informacji Rybołówstwa Morskiego (SIRM) o połowach, na podstawie których oszacowano rzeczywistą wielkość połowów, która wynosi ok. 7,4 - 8 tys. ton, co z kolei stanowi wykorzystanie przyznanej Polsce do odłowienia w 2008 r. ogólnej kwoty dorszy w granicach 80 %. Jednocześnie podkreślić należy, że dane te odzwierciedlają jedynie stan wykorzystania jaki został wprowadzony do systemu SIRM do końca maja br. Z uwagi na tryb aktualizacji, faktyczne wykorzystanie może być znacznie większe, dlatego też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowił wprowadzić czasowy, całkowity i obejmujący wszystkie jednostki rybackie zakaz prowadzenia ukierunkowanych połowów dorszy obwiązujący do dnia 30 września br.

Działanie to ma na celu zabezpieczenie przed powtórzeniem się sytuacji z 2007 r., kiedy w wyniku przekroczenia przyznanej Polsce do odłowienia kwoty połowowej dorszy Komisja Europejska rozporządzeniem nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiającym zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25-32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski (Dz. Urz. UE L 180 z 10.7.2007) wstrzymała połowy dorsza do końca 2007 r., dlatego też należało podjąć niezbędne kroki prowadzące do zahamowania wzrostu zużycia kwoty dorszy, tak by z końcem roku rybacy mogli (o ile faktyczne wykorzystanie nie przekroczy 100 %) wznowić połowy dorszy na Bałtyku.

Jednocześnie nowa regulacja wprowadza zmianę załącznika do obowiązującego rozporządzenia polegającą na dodaniu nowego portu wyładunkowego - Jastarni, w przypadku dorszy znajdujących się na pokładzie w ilości przekraczającej 750 kg żywej wagi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii